is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 42, 18-02-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adverfentlën. Opwijrda en Wildschut, Apothekers te Nijmegen, verlangen tegen 1 Juni a.s. een LEERLING-APOTHEKER of lEMAND tot opleiding in het vak. Inde Apotheek van het Burgerlijk Armbestuur te Rotterdam wordt gevraagd een geëxamineerd APOTHEKER op een traktement van ƒ 1000.—. Aanvrage franco in te zenden vóór den 15 Maart a.s. aan het Armbestuur voornoemd. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij den APOTHEKER in het Oude Mannenhuis, Hoogstraat, aldaar. JAVA. Men verlangt ten spoedigste in. eene Apotheek te Batavia, twee geëxamineerde APOTHEKERS P. G., voorzien van goede getuigschriften. Conditiën: salaris ƒ 800,— ’s maands behalve vrije kost en woning en vrije overtocht. Brieven franco, onder Letter E., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. W. H. Van den Boogaard, Apotheker te Rotterdam, vraagt tegen Mei of eerder een BEDIENDE, EXTERN. W. G. T. Mann, Apotheker te Haarlem, vraagt tegen 1° April, als BEDIENDE INTERN, een geëxamineerd Apotheker of Hulp-Apotheker. Met primo April wordt ineen Apotheek te Amsterdam gevraagd een bekwaam BEDIENDE, INTERNE, tegen ruim salaris. Adres Letters B. E., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Als 2e BEDIENDE wordt in eene Apotheek te Amsterdam gevraagd een JONGMENSCH, die de collegies wenscht waar te nemen. Vereischten zijn; vertrouwd met receptuur en goede getuigen. Adres onder Letters A. K., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Te Rotterdam verlangt men tegen Mei of eerder een BEDIENDE, INTERN. Aanvragen met franco brieven, Letter C., bij de Boekh. GEBROEDERS HENDRIKSEN, te Rotterdam. In eene soliede doch niet zeer drukke Apotheek te Arnhem, verlangt men tegen 1° April of Mei, INTERN, een bekwaam en bevoegd ADSISTENT, van goede getuigen voorzien. Adres Letters A. D., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. PROVISOR. Ineen stad van Zuid-Holland wordt tegen Mei een PROVISOR gevraagd. Brieven franco, onder Letter A., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Dr. B. Stephan, te Koog a/d Zaan, vraagt medio April of eerder een LEERLING of LEERLINGE-APOTHEKER. Voor den eerstgenoemde bestaat tijd en gelegenheid zich voor het litterarisch examen te bekwamen.

APOTHEEK. Tegen primo Maart of later bestaat gelegenheid tot plaatsing vaneen fatsoenlijk JONGMENSCH van de Prot. Godsdienst, die eenigzins met het vak bekend is, ter verdere opleiding. Brieven franco, onder Letters E. 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. MSSfSjjP** Een geëxamineerd Apotheker P. G., door onvoorziene omstandigheden buiten betrekking, wenscht ten spoedigste weder PLAATSING. Brieven franco, Letters K. K., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. aMffl*- Een Apotheker N. W. zoekt tot 1° ÜPw April eene tijdelijke BETREKKING. Offertes franco, Letters W. P., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam, EEN APOTHEKERS-BEDIENDE (gehuwd) zag zich gaarne zoo spoedig mogelijk GEPLAATST. Getuigschriften kunnen worden overgelegd. Adres onder Letters A. 8., bij den Boekhandelaar H. A. M. ROELANTS te Schiedam. Een bevoegd Receptarius, van goede getuigen voorzien, zag zich gaarne tegen Mei als EXTERN GEPLAATST. Brieven franco, met opgaaf van conditiën, onder Letter 8., aan de Boekhandelaren GEBR. POOT, Oppert 26, Rotterdam. Een geëx. Leerling-Apotheker P. G. van goede getuigschriften voorzien, zag zich gaarne tegen Junij VERPLAATST. Brieven franco, onder de Letters IJ. Z., bij J. GRANEND ONCQ, Boekhandelaar te Nijmegen. WÊtSS'*"' Een geëxam. Leerling-Apotheker, tevens litter. math. Hulp-Apotheker, van de P. G., zag zich gaarne als BEDIENDE in eene Apotheek geplaatst. Franco brieven, onder Letters R. R., bij den Boekhandelaar J. GREVEN, te Utrecht. Wordt ter overname aangeboden een «r"*» INVENTARIS vaneen netten winkel in Drogerijen, zijnde de producten desverlangende onmiddellijk te aanvaarden. Brieven franco, onder Letter 0., aan het CentraalAdvertentie-Bureau van GEBR. BELINFANTE, ’s Gravenhage. i APOTHEEK TE KOOPT Op aannemelijke voorwaarden wordt TE KOOP aangeboden eene flinke en wel beklante APOTHEEK met nette en sterke HUIZING en LABORATORIUM; desverkiezende kan er een gedeelte van de koopsom op het pand gevestigd blijven. Brieven franco, Letters A. Z., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Scheikundig zuivere Chemicaliën en Chemische Apparaten verkrijgbaar bij H. A. VAN PERNIS & C<>. Oudegracht, Utrecht.

Doctor HART, Utrechtsche Zijde bij Amsterdam, is voornemens zijn recht, om te Nieuwer-Amstel Apotheek te mogen houden, onder nader overeen te komen voorwaarden, aan een daartoe geschikt Apotheker OVER TE DRAGEN. Zij, die hierop mochten reflecteeren, gelieven hiervan schriftelijk bericht te geven, onder het Motto „APOTHEEK”, bij den Boekhandelaar B. H. DE RONDEN, Utrechtsche straat N°. 54, Amsterdam. Die Pabrik pharmaeeutischer Dampf-Apparate, Pressen etc., von WILHELM BITTER in Bielefeld, pramiirt in Paris, Oporto, Saragossa und Wien, übergab mit heutigem Tage ihre Vertretung für Holland und Koloniën den Herrn J. B. DELIUS & CIE. in amstebdam, und werden dieselben bereitwilligst Preiscourante, Zeugnisse und nahere Auskunft mittheilen. HARDGLAS. Uitdampschalen en Bekerglazen van Hardglas voorhanden. Prijzen worden op aanvrage medegedeeld. Rotterdam. MARIÜS & VAN EOSSEM. WED®. €r. A. EOOSEBOOM IN MIIVËMLE WATEREN. Amstel 140. Amsterdam. sMedicijnglas, Kartonnen Doozen, Maatglazen, Mortieren, Zalfpotten, Balansen en Gewichten, alsmede alle verdere Apotheekbenoodigdheden verkrijgbaar bij H. A. VAN PERNIS & C». Oudegracht, Utrecht. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier// // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, ƒ 4.— Gesneden receptenpapier, zwaar per riem f 6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. //Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam. OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, P. 27. MAGAZIJN van Medicijnglas, chemische, pharmaeeutisehe Apparaten, Utcnsiliën enz. GrLASWOL le kwaliteit 20 Cents per Gram. // 2e kwaliteit 15 Cents per Gram. Amsterdam. J. B. DELIUS Sc CO.. Geldersche Kade M 30—22.

HANDEL IN MEDICINALE LEVERTRAAN. P. VAN HBIJNSBERGEN. ZAANDAM, ZEEDIJK 278.

IICROICOPEÏ benevens Nevenapparaten van CAEL ZEISS te Jena, BO¥EBï IV O* Recepteer-, Winkel- en Analytische BALANSEN, uit de fabriek van Becker’s Sons, voortdurend genoegzaam voorhanden en worden tot fabrieksprijzen afgeleverd door Botterdam, Wijnhaven zz. No. 108. MARIUS & VAN KOSSEM. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.