is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 45, 11-03-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentlën. Apothekers-Bediende. Bij het Burgerlijk Armbestuur te Rotterdam ■wordt gevraagd tegen 1 Mei e. k. een geëxamineerd APOTHEKER als BEDIENDE. Aanvrage franco in te zenden vóór den 15 Maart a.s. aan het Armbestuur voornoemd. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij den APOTHEKER in het Oude Mannenhuis, Hoogstraat, aldaar. WÊÊBBP* Ineen Apotheek te Haarlem wordt gevraagd een BEDIENDE, INTERN,! tegen I Mei of eerder. Adres met franco brieven, Letters A. H., bij den Boekhandelaar J. F. VAN DOBBEN, te Haarlem. Dr. G. Post, Apotheker te Groningen, vraagt tegen Mei, als 2e BEDIENDE, INTERN, een Leerling- of Hulp-Apotheker, wien het desverkiezende aan tijd en gelegenheid tot verdere studie niet zal ontbreken. APOTHEEK. Ten spoedigste gevraagd een BEDIENDE, EXTERNE. Salaris ƒ 500.—. Brieven met getuigschriften franco in te zenden, onder Letters A. Z., bij den Kunsthandelaar M. J. PARSON, Korte Hoogstraat 21, Rotterdam. In eene Apotheek te Haarlem wordt direct gevraagd een bekwaam BEDIENDE, INTERNE, tegen ruim salaris. Aanbiedingen franco, onder Letter Z., bij de Boekhandelaars de ERVEN LOOSJES, te Haarlem. AP cTt heek. Ineen Apotheek te Rotterdam wordt zoo spoedig mogelijk, of tegen Mei e. k. gevraagd. BEN BEDIENDE EXTERNE. Adres in persoon of met gefrankeerde brieven, onder Letters P. E., aan het Algemeen Advertentie-Bureau van NIJGH & VAN DITMAR, Rotterdam. |!aSIn eene Apotheek en Drogerijenhan- del wordt ten spoedigste gevraagd een bekwame BEDIENDE, EXTERNE, accu-| raat kunnende recepteeren. Adres met franco brieven, onder Letter W., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. ble diende gevraagd, INTERN of EXTERN, Oude of Nieuwe Wet, tegen ruim salaris. Brieven franco. Letters W. T., bij den Uitgever D. 13. CENTEN, te Amsterdam. H. Lam 4z., Apotheker te Leeuwarden, vraagt een ASSISTENT, liefst EXTERNE, G. W. BOOT. Apotheker te Gorinchem, verlangt tegen Mei a.s. een geëxamineerd ADSISTENT, EXTERN. Brieven franco aan bovenstaand adres. W. Houwingr, Apotheker te Arnhem, vraagt tegen Mei of Juni een bekwaam ASSISTENT.

Dr. A. H. Teljer, te Vreeswijk, vraagt medio April of 1 Mei een bekwaam RECEPTARIUS, EXTERN. In eene Apotheek te Rotterdam wordt een PROVISOR gevraagd. Adres onder Letters K. D,, bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. rß;Sen primo Mei wordt gevraagd IEMAND, het recepteeren kundig, tegen kost, inwoning en salaris. Adres franco, Letter H., aan den Boekhandelaar F. B. DEN BOER, te Middelburg. Ineen drukke zaak in Chemicaliën en Drogerijen wordt gevraagd lEMAND, goed bekend met Commissiewerk, ’t Salaris dat verlangd wordt, gelieve men bij de sollicitatie op te geven. Brieven franco onder de Letters P. X., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Ten plattenlande in Noord-Holland wordt tegen medio Mei eene LEERLINOE-APOTHEKER gevraagd, tegen genot van kost, inwoning en billijk salaris. Adres franco brieven, Letter M., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. |5|Een Geneesheer ten platte lande in N. Holland vraagt tegen I Mei eene Leerling-Apothekeres P. Gr. Brieven franco, Letter 8., aan de Boeken Kunsthandelaars VON MüNCHEN EN ROOKMAAKER, te Haarlem. Wordt gevraagd met 1° Juni ineen Apotheek te ’sGravenhage eene LEERLINGE-APOTHEKER, aan eene drukke receptuur gewoon, INTERNE, P. G. Brieven franco, Letter A., bij den Boekhandelaar J. MEUHS, aldaar. LEERLINGE-APOTHEKER. In eene Apotheek te Haarlem is eene geschikte plaats vacant voor eene LEERLLNGEjAPOTHEKER, die vlug kan recepteeren. Adres franco. Letter A., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Apotheker zoekt tegen Mei of later een betrekking als PROVISOR. Brieven franco. Letter L., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Apotheker N. W., R. C., zag zich gaarne tegen Juni geplaatst als PROVISOR of EERSTE BEDIENDE. Brieven franco, onder Letters S. S., aan den Uitgever D. B. GENTEN, te Amsterdam.

Een bevoegd Receptarius P. G., wenscht INTERN ineen Apotheek te Amsterdam GEPLAATST te worden, waar gelegenheid is zich voor het liter.-mathem. gedeelte te bekwamen. Adres met franco brieven onder Letters A. C., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. TE HUUR OF TE KOOP een florissante APOTHEEK op den besten stand der stad. Reflecteerenden gelieven hunne brieven te zenden onder Letters Q.. P., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. UK* Indien iemand der collega’s in het bezit mocht zijn van HERB. SOLW. NIGR. kan men met toezending en prijsopgaaf een grooten dienst bewijzen aan C. C. DE MAZURE, Apotheker te ’s Gravenhage. ■ • De TOESTELLEN voor het colo- MSSSqF rimetrisch onderzoek van drinkwater zijn te verkrijgen door tusscbenkomst van MIEDEMA EN YAN AALST, te Arnhem. Scheikundig zuivere Chemicaliën en Chemische Apparaten verkrijgbaar bij H. A. VAN PERNIS & C°. Oudegracht, Utrecht. WED®. Cr. A. ROOSEBOOM IN MINERALE WATEREN. Amstel 140. Amsterdam. HARDGLAS. Uitdampschalen en Bekerglazen van Hardglas voorhanden. Prijzen worden op aanvrage medegedeeld. Rotterdam. MARIÜS & VAN ROSSEM. >n-. Medicijnglas, Kartonnen Doozen, Maatglazen, Mortieren, Zalfpotten, Balansen en Gewichten, alsmede alle verdere Apotheekbcnoodigdheden verkrijgbaar bij 11. A. VAN PERNIS & CL Oudegracht, Utrecht.

Magazijn van Medicijnglas, Chemische, Pharmaceutische Apparaten, Utensiliën, enz. Voorhanden van ï I AIÏ IX * I j.VS XJitclarixpsclialen, Kx>ols;- flessclien, Mortieren, Trechters en Bekerglazen in diverse grootten. Prijsopgaven worden op aanvrage toegezonden. Amsterdam, Geldersche Kade M. 20 23. J• B. DELIUS & C°. HANDEL IN M El) KAN ALE I EV EUT RA AN. P. VAN HEIJNSBERGEN. ZAANDAM, ZEEDIJK 278.

O L A S W O SL* uitmuntend artikel voor filtreering van alle stoffen, dus ook zuren en loogen. Per 10 Gram ƒ 2.—. Verkrijgbaar in het RIAOAZIJH van APOTÜEEKBEXOODIGDHEDEM van Rotterdam, Wijnhaven zz. No. 108. MAIIIUS & YAN ROSSEM. Sneb ersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.