is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 49, 08-04-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ondergeteekende, gevoelig voor de ondervonden algemeene belangstelling bij zijn op 1 April 1.1. gevierd 60jarig jubile als Apotheker, betuigt daarvoor zijnen WELMEENENDEN DANK aan ALLEN en vooral aan die zijner Eotterdamsche Collega’s, die hem met een bewijs van sympathie vereerden. P. DROOGLEEVEE FOETUIJN, TE AMSTEIU) UI wordt zoo spoedig mogelijk verlangd een ASSISTENT, INTERN, O. of N. Wet. Franco brieven, Letters M. F., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Geneesheer ten platten lande vraagt tegen 1 Mei a.s. een RECEPTARIUS, gehuwd, liefst zonder kinderen waarvan de vrouw genegen is toezicht over het huishouden te houden, zijnde er geene vrouw des huizes. Opgave van verlangd wordend honorarium en verdere bizonderheden in te zenden franco onder Letter P., bij den Boekhandelaar J. H. KNIEEUM, te Gorinchem, RECEPTAHIH Een Doctor ten platten lande vraagt een RECEPTARIUS, die iets van scheikunde weet. Vrije tijd te over. Brieven franco. Letter H., aan den Boekh. H. C. A. CAMPAGNE, te Tiel. Ineen voorname Apotheek gevraagd een PROVISOR, liefst E. 0., en die genegen is de zaak eventueel op zeer gemakkelijke en voordeelige conditiën overteneraen. Aanbiedingen onder Letters V. 0., te adresseeren aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. I'l eene Apotheek te Eotterdam wordt een LEEBLING-APOTHEKER INTERN gevraagd, tegen genot van salaris en vrijen tijd tot studie. Adres onder Letter 0., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Ineen drukke Apotheek te ’s Hage wordt gevraagd tegen 1 Juni eene LEERLINGE-APOTHEKER, INTERN, P. G. Brieven franco, Letter G., bij J. MEÜRS, Boekhandelaar te ’s Hage. Een Leerling-Apotheker (N. W.) zag zich gaarne met primo Mei of later ineen Apotheek te Amsterdam GEPLAATST, liefst EXTERN. Brieven franco, onder Letter M., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een burger Jongeling, ongeveer 15 oud P. G. eenigszins bekend met receptuur, wenscht GEPLAATST te worden bij een Apotheker N. W., tegen genot van kost, inwoning, bewassching en opleiding tot Leerling-Apotheker. Brieven franco, Letters A. 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTH E E K. Er wordt TE KOOP aangeboden eene flinke welbeklante APOTHEEK, die verscheidene jaren heeft bestaan, en nog met goed succes wordt uitgeoefend, met ruime wel onderhouden HUIZING, WERKPLAATS en PAKHUIS, voor een billijken, aannemelijken prijs; daarbij kan de helft van de koopsom onder het huis gevestigd blijven. Aanvaarding Mei 1877. Brieven franco, Letters A. K., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

APOTHEEK. Er wordt op billijke voorwaarden door toevallige omstandigheden ter OVEENAME aangeboden de OPSTAND, CHEMICALIËN enz. van eene goed onderhouden stedelijke APOTHEEK. Brieven franco, Letter A., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. H.H. DROGISTEN. Door vertrek naar elders wordt ineen der grootste steden van Zuid-Holland TE KOOP aangeboden: » eene zaak in drogerijen, verfwaren en aanverwante artikelen, welke een ruim bestaan oplevert. Hiertoe inclinerenden adresseeren zich franco, ; onder het Motto //DROGIST” aan het Algemeen Advertentie-Bureau van NIJGH & VAN 1 DITMAE, Eotterdam. i —; . Ter overneming aangeboden eene MINERAALWATER-MACHIENE Systeem Savaresse, zoo goed als nieuw, zeer geschikt voor eene nieuw op te rigteu zaak. Te bevragen onder Letter Z., aan den üit■ gever D. B. CENTEN, te Amsterdam. ” FLOR. CHAIYI. ROMAN. 1876 PRACHTIG, MOOI BLANK, zoolang de voorraad strekt nog verkrijgbaar a ƒ 1.40 per Kg. bij minstens 2£ Kg. Adres Letters G. A., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. HERBARIUM van de FLORA VANIvËÖERLAND en verzameling ZADEN van die FLORA. Uitgave van H. J. KOK ANKBRSMIT te Apeldoorn. Beide verzamelingen zijn bij seriën van 100 soorten, verdeeld over het geheele gebied der Flora van Phanerogamen en Vaat-Cryptogamen, verkrijgbaar gesteld. Prijs van dele Serie planten f 6. " // elke // zaden v 12.— Het prospectus is en wordt op aanvrage verzonden. HIRUOINES OFFICINALES. 100 stuks ƒ3,50 van voortreffelijke kwaliteit; franco Coevorden, netto comptant. THEOD. SCHULTZ, Apotheker te Emhlichheim bij Coevorden.

UNGDENTUH HÏDRAR6ÏRI. Zuiver bereid volgens de Pb arm. Neerl. Editio altera, wordt door den ondergeteekende aan-1 geboden a / 1.30 per | K°. Proeven van 1 K°. worden op franco aanvrage tegen rembours met bijlevering van pot a ƒ 2.80 franco door hem toegezonden. Jb. KLUIN, Apotheker, Apeldoorn. H.H. Apothekers, Doctoren, Chirurgijns. ïtSÈÊÊÊ0* Bvenais voor eenige jaren geleden, is ook nu weder eene magnifique partij f Papier in ons bezit gekomen, dat aan stukken moet gesneden worden, omdat het gemaakt is met een Bank-watermerk. Dit papier was een halve Centimeter te klein gemaakt en men wei| gert het te accepteeren. Wat nu te doen? Het beste is maar het aan stukken te snijden, en wij hebben het juist in achten verdeeld, en verkregen daardoor uit 1 Riem 8000 ■ Poederpapieren, waarvan 7500 gaaf en 500 met ■ het watermerk er in. Wij hebben zooals gij ■ wel kunt begrijpen een koopje aan zoo’n partij afgekeurd goed, waarmee de fabrikant „in zijn ■ maag” zat, (en wat dat beteekent weten de Heeren het beste) en kunnen u daarom deze 7500 gave, fijne Poederpapieren van eene afmeting van 13.3 bij 10.3 Centimeters afstaan voor slechts ƒ 3.75, terwijl wijde 500 die er overblijven, met het watermerk er in, moeten vernietigen. SSSsf* Wij kunnen er ook Recepten of kleinere Poeders uit snijden en verkrijgen dan eene maat van 11 bij 8.5 Centimeter, dan komen er 9000 gaaf uit 1 Eiem en blijft de prijs hetzelfde: ƒ 3.75 voor de 9000. GEBROEDEES KOSTEE, Leliegracht, Amsterdam. Naar buiten tegen Postwissel. attentiel” Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier // // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, ƒ 4. Gesneden receptenpapier, zwaar per riem f 6. circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden,ƒ 8,10. //Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam. OUDKEEK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, E. 27.

Magazijn van Medicijn glas, Chemische, Pharmaceutische Apparaten, Utensiliën, enz. Voorhanden van HARDGrLAS Bekerglazen, Kookflesschen. Mortieren, Trechters en Uitdampschalen in diverse grootten. Prijsopgaven worden op aanvrage toegezonden. Amsterdam, Geldersche Kade M. 20 22. J. B. DELIUS & C°. APOTHEEKBEHiOODiGDHEDEN zijn steeds in ruime keuze voorhanden bij, en worden tot de billijkste prijzen geleverd door HENDRIKS &. VAN STEENBERGEN. Wamoesstraat No. ±52. Amsterdam. HANDEL IN MEDICINALE ÜEVERTRAAN P. VAN HBIJNBBEEGEN. ZAANDAM, ZEEDIJK 278.

POEDER-, CAPSULEER- EN CACHETEER-MACHJNES worden met zeer veel succes door ons gedebiteerd. Prijsopgaven en mededeelingen op franco aanvragen franco. Eenige en Hoofdagentuur voor Nederland en Ovcrzecsche bezittingen. Rotterdam, Wijnhaven zz. No. 108. MARIUS & VAN KOSSEM. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.