is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 4, 28-05-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bereidt dit praeparaat volgens Eademaker door biohro- | mas kalicus op de gewone wijze met zwavelzuur te ont- | leden, bet chroomzuur af te zonderen en door middel van | zwaveligzuur te reduceeren, waarbij zioli dan bet gevormde zwavelzuur met bet chroomoxyde tot sulphas chromicus verbindt. Laatstgenoemd zout wordt eindelijk door ammonia ontleed, het chroomoxyde met heet water uitgewasscben en gedroogd. Als filter voor sterke zuren wordt door St. Clair Gray in het engere deel van den trechter een bundel glasdraden gebracht, zooals zij voor de staarten van glazen vogels gebruikt worden, vastgedrukt, daarboven glaspoeder gestrooid, het filter met heet water gewasschen, gedroogd en vóór het gebruik met zuiver zuur bevochtigd. Böttger bericht, dat hij zich sinds jareu voor hetzelfde doel met het beste gevolg vaneen bundeltje schietkatoen bedient, waarmede men den trechterhals los verstopt. Om mucilago gummi arabici van arabische gom in stukken op eene gemakkelijke wijze te bereiden, wordt inde Pharm. Zeitung opgegeven eene flesoh met met te engen hals met de gom en het water te vullen, met eene kurk te sluiten en eenige minuten rustig te laten staan, totdat de gom zich aan den bodem der flesch heeft vastgezet. Nu keert men de flesch om en laat haar rustig ineen hoek staan, totdat de gom zich na eenigen tijd geheel of gedeeltelijk aan den hals der flesch heeft vastgehecht, vervolgens zet men haar weder recht op. Herhaalt men dit eenige malen inden loop van den dag, dan is de gom spoedig geheel opgelost. Emulsio amygdalarum concentrata. [f. amygdalarum dulcium excorticarum, sacchari albi, glyoerini aa part. 8, pulveris gummi arabici part. 1, aquae purae part. 16. Leze zelfstandigheden worden tezamen gestooten, waarna de vloeistof door mousseline geooleerd en bij 100° C. tot eene dikke extract-consistentic ingedampt wordt. 1 Deel dezer geconcentreerde emulsie en 3 deelen water (aqua naphae) geven eene emulsio amygdalina van aangenaraen smaak. Pilulae diureticae van Gubler. : aloës, gummi guttae, calomelanos aa gramm. 1, extracti taraxaci q. s. ut flat massa pro 40 pilulis. De steenpillen van Madame Stephens bestaan volgens Hager uit wit gecalcineerde eierschalen en zwarte zeep. Causticum cum sulphate zincico. Jl'. sulphatis zinoici exsicoati gramm. 15, acidi sulphurici concentrati quantum sufficit. De sulphas zincious, door uitdroging van zijn kristalwater beroofd, wordt met het geconcentreerd zwavelzuur tot eene pap gemaakt, die bijna de consistentie van gelei heeft. Het causticum wordt met behulp van eene glazen spatel of buis aangewend. Verscheidenheden. \yaimeer men volgens Loew zinkamalgama, hetwelk 3 tot 4 proc. zink bevat, met eene oplossing van platinachloride schudt, wordt de vloeistof zwart, en er scheidt zich een donker poeder af. Verdunt men dan met water

en voegt men er zoutzuur bij, om het overvloedige zink op te lossen, dan blijft er een amalgama van waterstof en kwikzilver als eene glanzende volumineuze massa terug, die zeer veel gelijkt op het bekende ammonium-amalgama, week, sponsachtig is en snel onder ontwikkeling van waterstof ontleed wordt, terwijl kwikzilver terugblijft. Het zoogenaamde ammonium-amalgama schijnt volgens Loew niet anders als dit waterstof-amalgama eu de reuk van ammoniak, die zich daaruit ontwikkelt, van eene andere bron afkomstig te zijn. HerapatUel is sulphas jodo-chinicus, die o. a. gevormd wordt in eene oplossing van chinine in wijngeest van 50 welke zwavelzuur bevat, door bijvoeging eener alcoholische oplossing van jodium. Openlijke Correspondentie. Ben heer van S. ie W. Wij persisteeren, ook na uw tweede schrijven, bij onze meening, dat het ingezonden stuk niet dan met de volle naamteekening kan geplaatst worden. Op welk zuiver onpartijdig standpunt eene Redactie zich plaatsen wil, het gaat niet aan van haar te vergen, dat zij artikelen opneemt, waarvan de inzender zijn naam zelfs voor haar verzwijgt, al bewegen zich deze artikelen enkel op pharmaceutisch gebied. Daardoor toch zou de verantwoordelijkheid geheel op rekening der Redactie komen en zij is buiten machte, om eene, naar haai inzien noodzakelijke, wijziging vaneen artikel, bij particuliere correspondentie voor te stellen. Dit zou in het gegeven geval noodig zijn, -dewijl de lieer v. S. de zaak in kwestie naar ons gevoeleiT minder juist heeft opgevat. 20 Mei overleden, inden ouderdom van 34 jaar, de heer M. J. van der Mark, apotheker te Nijmegen. Advertentlcn. ajwag*» Door de benoeming van zijn PROVISOR, die elf jaren deze betrekking bij hem had waargenomen, tot Stads-Apotheker te Breda; vraagt een Medicinae Doctor in Zuid-Holland een daartoe bevoegd persoon, van den P. G., tegen primo Augustus of vroeger, om in zijne plaatste treden. Salaris ƒ 600. „ , Te adresseeren, onder Letter K, aan net ttuip-Postkantoor te Giessendam. maffi9* Een LEERLING-APOTHEKER, voorzien van goede testamonia, wenscht GEPLAATST te worden, waar tijd en goede gelegenheid bestaat om zijne studiën voor Hulp-Apotheker voort te zetten. Brieven franco, met opgaaf van conditiën, onder Letter D., bij den Boekhandelaar W. COOL VAN BOKMA, te Sneek. Heeren Apothekers die gedegen zijn eene IPSff Soliede, ruim winstgevende APOTHEEK met HANDEL OVER TE NEMEN, vervoegen zich ter bekoming van inlichtingen, met franco brieven, onder Letters A. Z., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. smWegens aanhoudende ziekte van den eige naar, wordt uit de hand TE KOOP aangeboden; eene te Groningen gevestigde, nette, goe – ingerichte, volledige APOTHEEK met winkelopstand, toonbank en wat er verder toe behoort Het HUlb, waarin de zaak wordt gedreven, kan in HUUR wor- I deAd°rirgfrnanco, onder Letter A., aan den Heer ;J. POST, Apotheker te Groningen.