is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 31, 03-12-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ln eene Apotheek te Rotterdam wordt ge- j vraagd tegen Februari of vroeger een BEDIENDE EXTERN. Salaris ƒ 550 a f 600 ’sjaars. Brieven franco, Letter F,, bij den Kantoor-Boekhandelaar H. T. HENDRIKSEN, Hoogstraat, Rotterdam. fflwjg,1-- Wegens sterfgeval wordt te Roermond TE KOOP aangeboden eene zeer goede en wel ingerigte APOTHEEK, met Distilleermachinen, koperen Koelvat, Apothekerswinkel, glazen Potten, enz. enz. Men wende zich tot nadere informatie aan Mejufvr. Wed. VAN AARSSEN, te Roermond. Apotheek. Amsterdam. Op zeer aannemelijke voorwaarden wordt een florissante APOTHEEK TE KOOP aangeboden. Adres franco, Lett. C. C., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. GRAMGEWIGTEN. Reducticlijst gratis. Arnhem. J. G. Th. MARIUS. Magazijn van Chemische, Physische, Pharmaceutische, Medische, Chirurgische Apparaten en Uten- 1 siliën. i Verschenen afl. 3 van den 2den jaargang van het MAANDBLAD I voor i ITIRWETiMPPi, onder Redactie van Prof. J. VV. Gunning, Prof. T. Place, Dr. B. J. Stokvis, Dr. 11. C. Dihbits en Dr. A. Hcnnekelcr. Inhoud: B. J. Stokvis, Galkleurstoffen. H. C. Dibbits, Ontwijken van ammonia. F. Lantinga, Peptoonvorming uit rauw en gekookt eiwit. Prijs per Jaargang f 1,50. Amsterdam. D. B. CENTEN, Uitgever. C UN DURANGO^ MIDDEL TEGEN KANKER. Ontvangen en verkrijgbaar bij Geb. MARIUS te Arnhem. C. C L A D D E R, Koestraat. K 216 Amsterdam. Reeds gedurende 35 jaren eenig Depothouder van Cartonnen Doozen, welke met Naam of Firma zonder prijsverhooging geleverd worden. Heeft voorhanden alle mogelijke soorten van papier; perkament- en filtreerpapier; poeder-, recepten-, capsulen-papier in alle formaten gesneden, enz. Nieuw decimaal of grammen gewicht, greinbalancen en receptuurschalen, van de beste kwaliteit. Glaswerk, saniteitsgoederen, hoornen lepels, spatels, bladzilver, poeder-ouwels, kurken, bindgaren, enz. PETROLEUM DECOCT-LAHPEN met pannen en ketels, welke met buitengewoon succes gebruikt worden. Alle Chirurgicale instrumenten en Apothekershehoeften. Verder alle soorten van Drukwerken. Gelieve op Naam en Woonplaats te letten.

ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 160 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » ƒ 1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, f 4.— Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem f 6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, f 8,10. » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van liet verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 37. g CL ADDE R & JANSEN | Raamgracht C 553, Amsterdam. g~ Hoofddepót van Cartonnen Doozen, 2 in alle qualiteiten voorradig ook voor boscp en armen-praktijk. 3 g Met firma er op kosteloos. co De met roem bekende D. HaGERICH’S ,p Patent Petroleum Decoetlampen, -jö o in twaalf verschillende Nummers, waarvan SJ c op franco aanvrage teekening is te bekomen, jq JS® Alle mogelijke Papiersoorten, Nieuw-Zilveren Spatels ter vervanging van de koperen, g. en verder alle Apothekers benoodigdheden, o druk- en boekwerken enz. o T3 Gelieve wel op naam en woonplaats te ! 2 letten. CO | A. W. GROOTE, Kalverstraat E 24-. Prijsvermindering van GRIJZE BLOEDZUIGERS. Per 100 stuks ƒ 4,50 a contant, bij kleinere hoeveelheden hooger. Depot van Kartonnen Doozen voor H.H. APOTHEKERS. C. Ki. C. T S.K t/KJL, Reguliersbreestraat, Amsterdam. NB. Bij tamelijke bestelling wordt de firma kosteloos op de doozen gedrukt. Verschenen bij D. B. CENTEN, te Amsterdam: ALGEMEENE EN BIJZONDERE RECEPTEERKUNST. (Ars formulas medicus praeseribendi et praeparandl.) TEN DIENSTE VAN Jlrtscn m Jtpotychtre, NAAR ONDERSCHEIDENE BRONNEN EN IN VERBAND MET HET GRAMMENGEWICHT, BEWERKT DOOK R. J. OPWIJRDA Prijs / 1,60. Bij franco toezending vaneen postwissella f 1,70 wordt het werkje franco door het geheele rijk. verzonden. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.