is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 1, 06-05-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•« 1- IHAAMDELIJKSCH BIJVOEGSEL

Na in eenige achtereenvolgende Jaargangen maandelijks als leiddraad eenvoudige middelen tot herkenning en erkenning van de zuiverheid der meest gebruikelijke geneesmiddelen te hebben opgegeven, wenschen wij verder die geneesmiddelen te behandelen in betrekking tot receptuur, artsenijvormen, doses, er tevens eenige magistrale voorschriften bij voegend. Wij kiezen dezelfde volgorde als vroeger, namelijk eerst de 72 volgens de wet verplichte en vervolgens de daar benevens meest gebruikelijke geneesmiddelen. 1. ACIDUM HYDROCHLOEICÜM DILUTUM. In goed zoetgemaakte mixturen of slijmige dranken, ook in pillen (tot het beter oplosbaar maken van sulphas en hydrochloras chinini [op de gram 5 droppels zuur]). Uitwendig in collutio oris en gargarisma en in linctus oris. Voor het gebruik in pediluvium en unguentum en bij de veeartsenijkundige praktijk wordt Acidum hydrochloricum concentratum gebruikt. Dosis 5—10—20 droppels = a —l la gram. Niet toe te dienen, wanneer de vloeistof alcalische stoffen bevat. Bij mixturen, waarin pulvis gummi arabici of pulvis gummosus voorkomt, moet het acidum hydrochloricum eerst bijgevoegd worden, nadat de gom volkomen inde geheele hoeveelheid water opgelost is. Bij aanwezigheid van stropen met vruchtensappen wordt de kleur daarvan verhoogd. Mixtura Acidi hydrochlorici. (1.) Jf: acidi hydrochlorici diluti gramm. 3, solutionis gutnmosi gramm. 150, syrupi rubi idaei gramm. 30. M. D. S. Om de 3 uren 1 lepel. (3.) (In usum pauperum.) acidi hydroolilorioi diluti gramm. 6, syrupi althaeae gramm. 60, aquae communis gramm. 150. M. D. S. Om de 3 uren een lepel. Gargarisma hydrochloricum Ricord. (3.) Jf: acidi hydrochlorici diluti gramm. 6, mellis rosarum gramm. 50, aquae destillatae gramm. 196. Misce. Bij Stomatitis aphthosa en mercurialis. (4.) Linctus oris. Jf: acidi hydrochlorici diluti gramm. 3, mellis rosarum gramm. 30. M. D. S. Tot aanstipping. (5.) Pediluvium hydrochloricum. K: acidi hydrochlorici (concentrati) gramm. 50, aquae tepidae gramm. 5000. M. Voetbad slechts in vaten van hout of steengoed te nemen. Het bad mag niet boven de enkels reiken. In plaats van acidum hydrochloricum wordt bij lever- en miltverstopping aqua regalis (3 deelen acidum hydrochloricum met 1 deel acidum nitricum) gebruikt. Unguentum contra perniones Kap el er. (6.) : olei amygdalarum gramm. 30, cerae flavae gramm. 3, cetacei gramm. 4, balsami peruviani gramm. 3, acidi hydrochlorici gramm. 3, M. fiat unguentum.

(Voor de veeartsenijkundige praktijk.) (7.) Lotio muriatica. (Wassching op steengallen der paarden.) : cliloreti ammoniet gramm. 30, acidi hydrochlorici concentrati gramm. 10, aquae communis gramm. 600. Misce et solve. 2. ACIDUM PHENYLICUM. In mixtuur en in pillen. Dosis 15 —25 —6O milligram, de laatste hoeveelheid, die reeds de maximaaldosis der Pharm, gen. (50 milligram) overschrijdt, met omzichtigheid. De maximaaldosis onzer Pharm. (vrij groot) is 130 milligram; per dag 600 milligr. (Volgens de Phan. gen. slechts 150 milligr. per dag). Uitwendig: In collutio oris, gargarisma, lotio, unguentum, injectio, enz. Als desinfectiemiddel. Ook bij het uitwendig gebruik en bij het gereedmaken van geneesmiddelen met acidum phenylicum moet men omzichtig te werk gaan, dewijl het de opperhuid sterk aantast en, zelfs inden onverdunden staat op groote oppervlakten verspreid, vergiftigingsverschijnsels opwekt. De dosis is voor lotio I—3 deeleu acidum phenylicum op 100 deelen water, in unguentum I—2 deelen acidum phenylicum op 100 deelen vet. Het acidum phenylicum moet droog onder het vet gemengd worden; dus niet, zooals men gewoonlijk bij zalven te werk gaat, eerst met een weinig water aangemengd. Voor injectio subcutanea 1 d. acidum phenylicum op 80 deelen aqua wordt inde Regelen tot ontsmetting enz., vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 17 April 1873 ter uitvoering van art. 25 der Wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten van 4 December 1872 (Staatsblad N°. 134), onder den naam van oplossing van phenylzunr verstaan eene oplossing van 1 deel acidum phenylicum iu 50 deelen water, bijv. i kilogram acidum phenylicum in 12 liter (of een kleinen emmer) water. Als antidotum bij vergiftiging met acidum phenylicum is door Husemann aanbevolen eene oplossing van suiker in kalkwater. Voor de receptuur pleegt men veeltijds in voorraad te houden eene oplossing van acidum phenylicum in gelijke deelen spiritus rectificatus, als Acidum phenylicum dilutum. (8.) Mixtura Acidi phenylici. If: acidi phenylici diluti gramm. 3, aquae communis gramm. 300, mucilaginis gummi arabioi gramm. 40. M. D. S. üm de twee uren een lepel (bij het uitwendig gebruik van Aqua phenylata.) (9.) Mixtura carbolica antizymotica Keith, If: acidi phenylici gramm. 3, acidi acetici, vini opii 5a gramm. 3, chloroform! gutt. 10, aquae destillatae gramm. 300. M. D. S. Om de 15—30 minuten een eetlepel. (10.) Püulae Acidi phenylici. If: acidi phenylici gramm. 5, glycerini cum amylo gramm. 10, pulveris radicis calami gramm. 5, pulveris radicis althaeae q. s. M. f. pilulae N°. 300. (Elke pil bevat dus 35 milligr. acid. phenylic.) S. Viermaal daags één pil, voorzichtig opklimmend tot 3.

P2ARIACEDTISCH ADRESBOEK, BEVATTENDE DE NAMEN EN WOONPLAATSEN DEE GEVESTIGDE APOTHEKEES EN GE6XAMINEEEDE DEOGISTEN IN NEDEKLAND (MEI 1877). AAELANDEEVEEN. APOTHEKEE. Diploma verkregen: J. F. Allart. .... ’s Gravenhagc 4 Jan. 1859, DEOGISTEN. J. F. Allart ’s Gravenhage 17 April 1838. L. Varossieau .... „ l Aug. 1854, I. W. C. Varossieau. . „ 14 Juni 1865. ALKMAAE. APOTHEKEES. W. J. Bakker .... Haarlem 13 Hei 18È3. F. W. A. Brom J . . Amsterdam 4Febr. 1850. C. W. Bruinvis ) . . Haarlem 30 Febr. 1854. (Gezamenlijk onder de firma H. Schreuder en Cie.) A. Conijn Az. . . . , IS Juli 1847. J. Mesman Utrecht 23 Dec. 1869. (Firma Ansingb en Mesman.) J. J. Molenaar. . , . Haarlem 24 Nov. 1851. C. J. Peereboom ... „ 24Sept. 1864. H. M. Scheepers ... „ 19 Maart 1840. J. Schouten Czn. ... „ 15 Mei 1833. J. P. F. Wennen. . . Amsterdam 1 Nov. 1847. (Gemeente-apotheker.) DEOGIST. K. Smit Haarlem 29 Nov. 1851. ALMELO. APOTHEKEES. A. O. Boom .... Arnhem 28 Juni 1865. J. ten Bruggenkate . . Zwolle 2 Juni 1836. J. H. W. Lamberts. . * 19 April 1854. AMEEONGEN. APOTHEKEE. A. Messchaert. . . . Dordrecht 29 Maart 1861. AMEESEOOET. APOTHEKEES. P. Hondius Tz. . . . Utrecht 10 Oef. 1839. N. Houwing van Nes. . „ 30 Sept. 1838 en ’sGravenhage 1 Oct. 1839. J. P. G. Kok Czn. . . Utrecht 20 » 1853. J. G. C. H. Sanders. .’s Gravenhage Juli 1864. J. B. H. Vermolen , . Amsterdam 4 Nov. 1839 en Utrecht 13 Dec. 1843. (Firma Ten Brink en Vermolen) G. J. van der Zoo de Jong. Arnhem 26 April 1860. AMSTEEDAM, APOTHEKEES. E. Aldenhoven. . , . Amsterdam 1 Aug. 1825. W. J. Ankersmit. . . , 6 Aug. 1832. P, Ankersmit .... B 28 Maart 1860. E. W. Ansingb. ... „ 2 Nov. 1840. C. A. Behr „ 5 Jfei igoo# T. J. van den Bergh. . „ 2 Nov. 1840. J. Berman ..... Dordrecht 2 Juni 1847. E. Bolkesteiu .... Amsterdam 8 Juli 1862. J. J. Boursse .... „ 6 Febr. 1848. N. M. Bouvij ... „ 6 Febr. 1844. D. M. Brandts .... „ j A„g. mg> B- Brink • 27 Sept. 1849. C. M. de Bruijn . . . ’s’Gravenhage 4 Nov. 1862. J. W. van Caspel. . . Amsterdam II Febr. 1863. H. H. J. Claus. ... „ 17 Ang. 1857. F. G. Deuffer Wiel . . „ 24 Maart 1834 . (Met J. F. Suijver onder de firma Deuffer Wiel en Suijver.) J. G. Duffels .... ’sGravenhage 6 Jan. 1863. P. Ehrensperger. . . . Amsterdam 30 Dec. 1840, W. van der Gaag . , „ 28 April 1870. J. S. Galama Haarlem 10 Juli 1856, J. A. van Garsten. , . ’sGravenhage 2 Juni 1840 en Amsterdam 15 Oct. 1844,

ten behoeve van Apotheekhondende Geneeskundigen.

reiken.