is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 1, 06-05-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Diploma verkregen: J. W. Gejer Haarlem 22 Juli 1853. E. L, Glinderman . , . Amsterdam 3 Nov. 1860. P, L. Gude Jr. ... « 7 Pebr. 1842. H. Hempenius .... o 23 Juli 1873. D. Henriques de Gastro . u 30 Sept. 1859. J. W. Hestermau ... » 3 Ang. 1846. A. H. ten Hoet . . . Arnhem 7 Nov. 1843. P. Hoffenaar Amsterdam £ Juli 1828. (Vereeuigd met Nienaber.) G. H. Hoorn .... B 7 Pebr. 1342. C. W. K. Hoorn. . . Utrecht 21 Dec. 1869. (Gezamenlijk onder de firma G. H. Hoorn en Zoon.) H. de Gorter Houtkoper Amsterdam 7 Aug. 1820. (Met C. P. Otterbein onder de firma Houtkoper en Otterbein.) H. L. Ihle ..... Amsterdam 2 Nov. 1846. C. G. Ihle , 23 Juli 1863. G. Jelgersma Utrecht 16 Dec. 1871. J. F. de Jong .... Amsterdam 28 Pebr. 1857. A. de Jongh ’s Gravenbage 4 Jan. 1842. H. Keijser. ..... Amsterdam 28 Maart 1839. P. Keijser. ..... n 21 April 1864. B. A. van Ketel ... > 10 Nov. 1852. P. J. Kisters .... o 6 Pebr. 1843. G. P. Koek „ 3 Nov. 1845. A. Koek » 5 Oct. 1876. (Gezamenlijk onder de firma G. F. Koek en Zoon.) P. Kruijsse e 1 Nov. 1847. M. 1. Q. van Ledden Hnlsebosch. .... ‘ n 24 Dec. 1872. P. Leendertz o 14 Aug. 1837. J. A. van Lier. ... o 6 Aug. 1827. P. H. van Lier (de Jong) Middelburg 3 Dec. 1864. J. J. Louët Peisser . . Amsterdam 18 April 1864. A. C. Luber » 1 Mei 1843. J. A. Meijboom . . . ’s Gravenbage 26 Mei 1846. (Met J. de Vries onder de firma Meijboom en de Vries) E. Meijer Amsterdam 1 Aug. 1848. P. J. H. Metz. . , . Leeuwarden 25 Pebr. 1850. W. H. van der Meuleu . Amsterdam 2 Nov. 1846. J. H. van Meurs ... o 9 Pebr. 1852. J. de Meza. .... n 2 Oct. 1829. J. F. van Nes .... Dordrecht 1 Juni 1831. F. W. Nienaber . , . Amsterdam 28 Dec. 1847. W. J. P. Nobbe ... n 18 Nov. 1859. B. N. van Olde. ... u 1 Oct. 1835. H. J. van Oostveen . . n 1 Aug. 1831. H. P. van Os .... » 31 Juli 1849. C. P. Otterbein. . . . Arnhem 23 Juli 1850. (Zie de Gorter Houtkoper.) K. G. T. Pluschke . , Amsterdam 28 Oct. 1852. J. M. Polak a 6 Aug. 1862. J. Polak „ 5 Mei 1860. B. J. Renninghoff. . . » 3 Ang. 1840. J. van Riel ’s Gravenbage 5 Aug. 1845. A. J. Rijk d’Ailly. . . Amsterdam 5 Nov. 1849. P. Kolff n 10 Mei 1852. M. B. Romenij. ... » 7 Aug. 1843. J. J. Rompelman ... ,« 23 Aug. 1842. J. Ruijs * 14 Aug. 1837. J. A. Scalongne ... „ 4 Aug. 1823. D. Scalongne .. .. „ 11 Pebr. 1863. H. van ’t Sant ..... „ 2 Dec. 1864. N. J. Schemer. ... » 6 Aug. 1832. (.Kalversh aat.) J. J. C. Schermer. , . » 1 Maart 1862. ( Warmoesstraat.) (Beiden onder de firma N. J. Schermer,en Zoon) G. B. Schmidt .... „ 1 Mei 1843. A. A. Schilt Haarlem 2 Sept. 1845. J. W. Schouten. ... „ 11 Juli 1851. A. Schreij Vorstman. . Dordrecht 27 Juni 1849. G. J. Schuijt .... Haarlem 28 Juli 1840. J. Bovenstem .... Amsterdam 23 Pebr. 1854. G. N. Snel „ .21 Sept. 1842. L. P. van Son. . . .’s Gravenbage 2 Jan. 1838. ï. C. van Son. . . . Amsterdam 3 Pebr. 1860. W. Stoeder Utrecht 31 Jan. 1851. "W. Stolte Amsterdam 24 Juni 1864.

P. Eolff

(Kalversti aat.)

Advertentlën. De Commissie, belast met het opmaken der statuten voor een Pensioen- en Ondersteuningsfonds voor apothekers-adsistenten, bestaande uit de H.H, P, J. van Eldik Thieme, te Overveen bij Haarlem, P. Kruijsse en Jacobüs Polak, apothekers te Amsterdam, en P. L. Marnette, adsistent te Amsterdam, noodigt belanghebbenden dringend uit, zich tijdig, immers vóór 1 Juni a.s., bij haar tot deelneming aan te melden. Zal het fonds iets goeds uitrichten, dan moet de deelneming algemeen zijn. Opgewekt door de vele bewijzen van sympathie, aan het plan geschonken, toen het ter sprake kwam, vatte de Commissie met ijver hare taak op. Het groot verschil tusschen de vroegere blijken van belangstelling en de aanvankelijke latere aanmeldingen was zoo opvallend, dat de Commissie aan misverstand moest denken, namelijk dat men bet vroeger blijk van sympathie reeds als bewijs van toetreding beschouwt. De vermeerderde aanmeldingen na de advertentie, door hen in het vorig nommer van dit Blad geplaatst, versterkt haar in die meening, en zij neemt de vrijheid nogmaals te herinneren, dat voor definitieve toetreding eene nadere aanmelding bij een van de leden der Commissie per briefkaart noodzakelijk is. Beleefd verzoekt zij hierbij aan de adsistenten de opgave van de apotheek waarin zij werkzaam zijn. Verlangt men nadere inlichtingen, de Commissie wil ze gaarne verstrekken. Er bestaat thans alle hoop, dat de oprichting van het fonds zal slagen, waardoor een zeldzaam voorbeeld zal geleverd worden van eigen hulp (de contributie van de adsistenten zelven), gesteund door de personen, voor wie het welzijn der leden van groote beteekenis is (de contributie van de apothekers en andere belangstellenden als begunstigers en de schenkingen als beschermers). APOTHEEK. Bij het Burgerlijk Armbestuur te Rotterdam wordt gevraagd een geëxamineerd APOTHEKER, als BEDIENDE, op een traktement van ƒ 1200. ’sjaars. Aanvrage franco in te zenden aan het , Armbestuur voornoemd. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij den APOTHEKER in het Oude Mannenhuis, Hoogstraat, aldaar. Dr. G. Post, Apotheker te Groningen, vraagt zoo spoedig mogelijk een 2e BEDIENDE, INTERN, met veel vrijen tijd, tegen hoog salaris, desnoods tot 1 September. jneen dfukke Apotheek ineen der hoofdsteden van Zuid-Holland wordt tegen hoog salaris ten spoedigste een bevoegd BEDIENDS gevraagd. Brieven onder Letters A. Z., worden fra n c o ingewacht bij den Kunsthandelaar M. J. PARSÓN, Korte Hoogstraat, 21, Rotterdam. A. en C. 11. van Scherpenzeel, te Schoonhoven, verlangen tegen. Augustus of eerder een ASSISTENT, EXTERN, liefst bekend met Commissiewerk. 11. Lam Az., Apotheker te Leeuwarden, vraagt een ASSISTENT, bekend met de receptuur, liefst zoo spoedig mogelijk. jfflSHI®I*’’1*’’ In eene der hoofdsteden'van ons land Hr™'* wordt in eene Apotheek, waarbij pharmaceutisoh laboratorium, gevraagd een BEVOEGD ASSISTENT aan wien twee of meer uren daags voor studie kan gegeven worden. Aanbiedingen franco, onder N°. 20, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. W. Schuil van Wermeskerken, Apotheker te Groningen, vraagt met Juli lEMAND bevoegd voor de receptuur.

Zoo sPoe(Jig mogelijk wordt in Amsterdam een ASSISTENT gevraagd. Brieven franco, Letter W., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Ineen Apotheek te Amsterdam verlangt men zoo spoedig mogelijk : een bekwaam ASSISTENT, EXTERNE. Adres met franco brieven, onder Letter G., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. WSÊSiit' eene der provinciale hoofdsteden WSs""9' wordt gevraagd een bevoegd RECEPTARIUS. Brieven franco. Motto BERZELIUS, aan den Uitgever J. H. LAARMAN, Gelderscbe kade, te Amsterdam. W. van Zon, Apotheker te ’s Hertogenbosch, verlangt zoo spoedig mogelijk een LEERLING-APOTHEKEE of lEMAND met de receptuur bekend; tijd voor studie zal gegeven worden. MSMÊSt eene Apotheek te ’s Hage kan met Juni worden geplaatst eene LEERLINGE-APOTHEKER, gewoon aan eene drukke receptuur, INTERN, P. G. tegen flink salaris. Brieven franco, Letter A., bij J. MEURS, Boekhandelaar, aldaar. APOTH E E K. Men vraagt in eene Apotheek een fatsoenlijk JONGMENSCH, met de receptuur eenigszins bekend, tegen genot van kost, inwoning en salaris. Ook bestaat er gelegenheid tot plaatsing voor lEMAND, die zich wenscbt te bekwamen voor het vak. Franco brieven, Letters M. M., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK. Een Apotheker N. W., E. C., wenscbt zich tegen I Juli of later geplaatst te zien als PROVISOR of EERSTE BEDIENDE. Brieven franco. Letters B. 8., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK. Een geëxamineerd Leerling-Apotheker, met Julij a.s. 10 weken ter zijner beschikking hebbende, zag zich gaarne te Rotterdam of elders GEPLAATST, om behulpzaam te zijn inde receptuur. Brieven franco, Letter P. W., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een 40jarig gepasporteerd Koloniaal, die repatriërende is uit West-Indië, geëxamineerd is als Drogist, zoekt tegen Juni PLAATSING in Winkel of Pakhuis, Inlichtingen worden verstrekt onder Letter S.. bij den Boekhandelaar den heer STEENME IJ KR, te Middelburg. Een Apotheker wenscbt eene flinke zaak OVER TE NEMEN, liefst na vooraf daarin eenigen tijd tverkzaatn geweest te zijn. Brieven Letters A. M., aan den Uitgever D. B, CENTEN, te Amsterdam. Wordt te koop gevraagd een goed beklante APOTHEEK voor of in 1878. Geheimhouding wordt verzekerd. Brieven franco, Letters A. K., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. la GENUA OLIE (JUNGPRAU OL.) De fijnste en zuiverste OLIJVEN-OLIE is verkrijgbaar a ƒ 1,15 per Liter bij P. VAN HEIJNSBERGEN, te Zaandam. N.B. Behalve de blikken bussen van verschillende grootte, zijn proefbusjes van 3 Liter inhoud bij mij voorhanden.

Snlph. Chinicus bas. Zimmer. TE KOOP eenige Kilo’s beneden fabrieksprijs. Adres franco, Letter A., bij den Boekhandelaar J. L. VAN Dl ETEN, te Rotterdam. MAGAZIJN VAN APOTHEEKBENOODIGDHEDEN VAN W. ROBERTSO¥, Rotterdam. Balansen volgens fabrieksprijzen. Gewichten, Utensiliën van Hardglas, Medicijnglas in alle qualiteiten, Glaswol, Kartonnen en Spanen Doozen, Stopflesschen in alle soorten en kleuren, Pillen- en Pakflesschen, Maastrichtsche, Porseleinen en gele Potten, Bindgaren, Glazen-, Porseleinen en Tinnen maten, Capsuleer-Ouwels, Scheikundige Werktuigen, Inrichting van Apotheken, enz. enz. WED* G. A. EOOSEBOOM IN MINERALE WATEREN. Imstel 140. Amsterdam. MAGAZIJN van Medicijnglas, chemische, pharmaceutische . Apparaten, Utensiliën enz. Capsuleer machines système Limousin f 17. Verbeterde Capsuleertoestellen zeer eenvoudig en hoogst doelmatig . . ƒ 3. Ouwels N°. 1,2 en 3 per 1000 . . / 2.30 // // 100 . . // 0.30 Bij bestelling van 10.000 van éëne soort wordt firma of naam zonder prijsverhooging in de Ouwels gedrukt. Cabtonnen Kokers voor Poeder Ouwels, , (kwaliteit fijn.) Voor 6 poeders N°. 1.2. 3. p. 100 ƒ 1.90 7 2- ƒ 2.10 Voor 12 poeders N°. 4.5. 6. ƒ 2.80 ƒ 8.40 ƒ 4.50 Amsterdam. J. B. DELIUS & C°. Gehlersche Kade M 20—22. PUBLIEKE VERKOOPING te AMSTERDAM, in het NIEUWE VERKOOPLOKAAL van H. O. BOM, Warmoesstraat bij ■ de St. Olofspoort, No. 35, Woensdag 9 Mei: belangrijke WERKEN over Physiologie, Ziekte, i en Geneeskunde, Natuurlijke Geschiedenis, Dieren Plantenkunde, Naturaliën waarbij een kast met 69 laden, Horens en Schelpen. Zaterdag 12 Mei: ROEKEN over Genees-, Heel- en i Verloskunde, Voorwerpen (in was) voor de Gynaecologie, Chirurgische-, Chemische-, Optische- en Physische Instrumenten, waarbij kostbare Instrumenten voor het onderzoek van Suiker, Luchtpomp, Electriseermaoliine, heldere microscopen, enz. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier// // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, ƒ 4.— Gesneden receptenpapier, zwaar per riem ƒo. circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. //Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.'’ Amsterdam. OÜDKERK POOL Sc Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, E. 27. Snelpersdruk van M, J. Portielje te Amsterdam.