is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 2, 13-05-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14e Jaargang. 13 Mei 1877. N°. 2.

PHARMACEUTISOfI WEEKBLAD

VOOR NEDERLAND. Voor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen

REDACTEUR: K. J. OPWMRDA, te Nijmegen. Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 4,50. Advertentiën: van I—s regels f I,—, elke regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van het blad. Een Abonnements-tarief is op aanvrage verkrijgbaar.

UITGEVER: B. B. CESIBBi, te Amsterdam. ,De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden ui terlijk Woensdag morgen verwacht bij den Redacteur. De Advertentiën ui ter lijk Vrijdag avond bij den Uitgever.

Mcdedeelingen. Ingezonden stukken. Bij Koninklijk Besluit van 6 Mei is bepaald, dat de wet op het Hooger Onderwijs op 1 October a.s. zal in werking treden. Bij besluit van 27 April tot regeling der examens is o. a. bepaald, dat het candidaais-examen voor het doctoraat inde artsenijbereidkunde omvat: a. de natuurkunde; b. de scheikunde; c. de plantkunde; d. de dierkunde; e. de delfstofkunde; het doctoraal examen: a. de pharmaceutische scheikunde; b, de pharmaceutische plant- en dierkunde; c. de vergiftleer; d. de analytische scheikunde. De Commissie, belast met het opmaken der Statuten voor een Pensioen- en Ondersteuningsfonds voor Apothekers-Adsistenten, acht zich verplicht in herinnering te brengen, dat er vóór den Isten Juni na het nommer van heden nog slechts twee nommers van het Ph. W. verschijnen, waarin van het voornemen van toetreding tot het op te richten fonds kan blijken. Na 37 Mei zal de Commissie moeten besluiten den termijn te verlengen of haar mandaat neer te leggen. Nu reeds vreest zij tot het laatste te zullen moeten overgaan; de deelname is te gering en volstrekt niet evenredig aan de vroegere blijken van belangstelling. Hoe gering die belangstelling bij H.H. Adsistenten is, kan worden bewezen uit de volgende omstandigheid. De Commissie is nog niet voltallig, want aan de uitnoodiging tot de Amstcrdamsche Heeren Adsistenten gericht is niet voldaan. Geen sde Lid der Commissie is door hen benoemd. De Commissie heeft van verschillende kanten vernomen, dat men afwachten wil, wat zij inde Statuten zal voorstellen te bepalen, maar ieder zal inzien, dat het bedrag in geld de grondslag moet zijn, waarop zij hare berekeningen moet baseeren. Zonder die basis, die haar door H.H, toetreders —en voornamelijk door H.H. adsistenten onder hen moet verschaft worden, verricht zij nutteloos werk. Daarenboven kan de Commissie wel Statuten ontwerpen; de Statuten kunnen niet vastgesteld worden zonder gemeen overleg. Acht men de contributie voor H.H. begunstigers te hoog, men spreke die meening openlijk in het Weekblad uit. De Commissie is daaromtrent gebonden door het votum te Utrecht. Hulde brengende aan den ijver en de medewerking van de H.H. Opwijrda en Centen, Redacteur en Uitgever van het Ph, Weekblad, meent de Commissie te mogen verklaren, dat de tot dusverre gebleken geringe belangstelling aan haar niet te wijten is, Be Commissie voornoemd-, P. Kruijsse. Jacobüs Polak. P. L. Marnette. P. J. van Eldik Thieme. Voor het Pensioen- en Ondersteuningsfonds hebben zich verder aangemeld: Mastenbroek en Gallenkamp, kooplieden in chemicaliën en drogerijen te Amsterdam, als begunstigers en als beschermers.

F. W. A. Brom, apotheker te Alkmaar, als begunstiger. J. J. van dek Harst Lz., apotheker te Middelburg, als begunstiger. W. Stoeder, apotheker te Amsterdam, als begunstiger. J. E. Winter, apotheker te Groningen, als begunstiger. L. K. van der Harst, apotheker te Middelburg, als begunstiger. J. W. le Nobel J.Wzn., apotheker te Utrecht, als begunstiger. A. & C. H. van Schekpenzeel, apothekers te Schoonhoven, als begunstigers. Gr. F. van Kalken, apotheker te Utrecht, als begunstiger, E. J. van der Scheen, apotheker, werkzaam bij de Heeren J. Mouton & Zonen te ’s Hage, als begunstiger, L. C. W. Cocx, apotheker te Botterdam, als begunstiger. C. H. Pöckel, te Amsterdam, als begunstiger. P. Brinkman, adsisteut bij den heer M. B. Eomeny te Amsterdam, als lid (Pensioen- en Ondersteuningsfonds). J. van Aardt, adsisteut bij de firma Lnymes en Peereboom te Alkmaar, als lid (Pensioen- en Ondersteuningsfonds.) J. P. van Zon en H. Kolkmeijer, adsistenten bij de firma N. J. Schermer en Zoon, als leden (Pensioenfonds). J. Gr. Brievé, Adsistent O. W., werkzaam bij de Heeren J. Mouton & Zonen te ’s Hage, als lid (Pensioenfonds.) J. Holtmanns, Adsistent O. W., bij Dr. Scheller, apotheekhoudend geneeskundige te Weesp, als lid (Pens. en Ondersteuningsfonds.) P. Hennekom, Adsistent O. W., bij de firma Sillevis te Dordrecht, als lid (Pens. en Ondersteuningsfonds.) H. B. Marselis, Adsistent O W., werkzaam bij den Heer G. F. van Kalken te Utrecht, als lid. H. J. Schmidt, Adsistent bij de firma Nieuwenhuijs en Stoeder, te Amsterdam, als lid. AAN HEEREN APOTHEKERS-ADSISTENTEN IN NEDERLAND. Geachte Ambtgenooten ! Sinds eenige jaren heeft de Heer van Eldik Thieme door verschillende opstellen in het Pharmaceutisch Weekblad onze positie in hare ware gedaante geschetst en daardoor getracht onzen stand inde Maatschappij te verbeteren. Dat dit streven niet zonder vruchten is gebleven, zullen de meesten uwer even als ik moreel en finantieel ondervonden hebben. De Heer van Eldik Thieme tot de overtuiging gekomen zijnde, dat onze stand niet voor groote verbetering vatbaar is, trachtte aan het einde onzer werkzame en gebonden loopbaan een lichtpunt te scheppen inde gedaante vaneen pensioenfonds. Edel, schoon denkbeeld! Daarom schaarden de voornaamste patroons en voorstanders van ons vak zich om hem heen en belegden eene vergadering te Utrecht, die in alle opzichten een gewenscht resultaat opleverde. Nu is het aan ons, geachte Ambtgenooten, om het edele en belangelooze doel van bovengemelde Heeren door eene algemeene toetreding te steunen en ons en de onzen inde toekomst te bewaren voor rampen enz. In welken stand, in welk land staan de patroons met raad en daad hunne ondergeschikten bij zooals thans hier het geval is ?