is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 2, 13-05-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Diploma verkregen: APELDOORN. APOTHEKERS. J. Kluin ...... Assen 29 Maart 1864. J. A. Eoelse. .... leiden 5 Dee. 1874. G. J. Komijn ’s Gravenhage 17 Sept. 1850. APPINGEDAM, APOTHEKER. H. A, Verkade .... Groningen 19Dec. 1835. ARNHEM. APOTHEKERS. C. G. Baart Haarlem 24 Dee. 1857. F. W. Gerritsen . . . Arnhem 23 Oct. 1849. B. Greij Amsterdam 3 Jan. 1871. W. Houwing , G Ang. 1862. W. G. Keur ’s Gravenhage 7 Oct. 1862. 3, H. Koestal .... Arnhem 2 Dee. 1835. C. W. Kuijk , lODec. 1844. P. Leendertz .... » 6 Oct. 1842. B. Miedema. .... Leeuwarden 2 Oct. 1840. 3. W. Otterbein . . . Arnhem 20 Sept. 1855. A. W. C. Pilgrim . . » 17 Mei 1854. W. P. Pitlo „ 29 Juni 1865. K. Plempen van Balen. , Haarlem 24 Nov. 1838. (Gemeente-apotheker.) H. N. Kutgers .... Arnhem 26 April 1864. A. Spruijt Groningen 21 Oct. 1875. J. P. C. van Tricht . . Arnhem 25 Maart 1835. H. Wieringa. .... ’s Gravenhage 1 Dcc. 1863. DROGISTEN. H. de Haas Arnhem 15 Dec. 1864. G. J. de Waal. . . . Utrecht 21 Oct. 1858. ASSEN. APOTHEKERS. F. A. Gosselaar . . . Amsterdam 28 Dec. 1853. E. lamhers Assen 13 April 1858. G. H. Starke .... Groningen 13 Dec. 1862. DROGIST. J. A. Steenmeijer . . . Assen 21 Febr. 1854. AVEEEEST. APOTHEKER. P. Eekma Assen 28 Mei 1851. BAENEVELD. APOTHEKER. C. J. Schuld .... Arnhem 28 Sept. 1854. en Dordrecht 30 Maart 1855. BEEK {Limburg). APOTHEKERS. F. V. H. ï. Quaedvlieg. Maastricht 26 Oct. 1852. J. L. Stijns n 20 Dec. 1838. BEIJEELAND (OUD-). APOTHEKER. W. M. Kok Middelburg 26 Nov. 1841. BEEGEN-OP-ZOOM. APOTHEKERS. P. F. Appelboom . . ’s Hertogenbosch 10 Mei 1838. J. G. M. Augustijn: Dordrecht 24 Dec. 1844. I en’sHertogenbosch 13 Mei 1846, M. La Kivière j Dordrecht 24 Dec. 1834. J en’s Hertogenbosch 19 Mei 1847. Gezamenlijk onder de firma Augustijn en La Kivière.) A. F. X. Dochez . . ’s Hertogenbosch 13 Nov. 1863. (Gemeente-apotheker.) C. M. Schmeltzer . . „ 12 Oct. 1835. J. P. Verlinden. . . „ 13 Mei 1840. BEVERWIJK. APOTHEKER. D. Mijsberg Haarlem 4 Febr. 1864. BODEGRAVEN. APOTHEKER. K. Douwes Dekker. . .’s Gravenhage 7 Juii 1864,

Ad ver tentlßa. ETIKETTEN VOOR DEN WINKELOPSTAL. B. B. BLIJDENSTEIN, Boek- en Steendrukker te Enschedé, herinnert aan Hn. Apothekers, dat hij vervaardigt en voortgaat met de aflevering van Etiketten voor den Winkclopstal met namen gedrukt geheel naar ’t voorschrift van de Pharmacop. Neerl. Edit. 11, onder toezicht van deskundigen. Op franco aanvrage worden aan belanghebbenden de verschillende modellen (waaronder fraaie vier- en achtkantige en ovale soorten) met Prijs-Courant benevens eene gedrukte naamlijst ter invulling franco toegezonden. NB. Tevens zijn bij hem steeds voorhanden blanco Signaturen, I‘lak-Eliketten in 3 grootten in plaats van Signaturen, Etiketten voor Potjes in 3 grootten, Jtoeiev-Enveloppes enz. in diverse kwaliteiten en soorten, benevens fraai Katoen Papier, gesneden Poederpapier tegen zeer billijken prijs; terwijl de bestellingen op fraai Steendrukwerk met naam en woonplaats, zoo spoedig eene goede uitvoering zulks toelaat, worden vervaardigd. APOTHEKER GEVRAAGD. Ineen aanzienlijk, welvarend en groot dorp, ruim 5000 inwoners, wordt ten spoedigste een APOTHEKER gevraagd, die er een ruim bestaan kan vinden. Ondersteuning van Geneeskundigen wordt verzekerd. Brieven franco, onder Letters C. D., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. J. BAL Cz., Apotheker te Zierikzee, vraagt met 1° Augustus of vroeger een BEDIENDE. Bewijzen van soliditeit met opgave van conditiën worden verlangd. P ROV IS OH Alen vraagt zoo spoedig mogelijk bij eene weduwe een PROVISOR. Brieven onder Letter X., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Med. Doctor in Zuid-Holland vraagt zoo spoedig mogelijk eene LEERLINGE-APOTHEKEE. Bij een voldoend salaris kan men vaneen vriendschappelijk huiselijk verkeer verzekerd zijn. Brieven onder Letter P., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. BH0"» Men verlangt tegen Juli of eerder een LEERLING-APOTHEKER of lEMAND bevoegd tot de receptuur, voorzien van goede testimonia, EXTERN, en tegen goed salaris. Brieven onder Letter A., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Voor een Jongmensch, die zich verder wil bekwamen, bestaat te Amsterdam, bij een Apotheker N. W. gelegenheid tot PLAATSING. Brieven, onder ’t Motto SPOED, POSÏE RESTANTE, Nieuwer Amstel. Voor een Jongmensch P. G., bestaat gelegenheid tot degelijke OPLEIDING inde praotisohe pharmacie, benevens veel vrijen tijd tot studie. Brieven franco, Letter S., bij den Boekhandelaar H. MELDER, te Utrecht.

ÜNGÜENTÜM HYDRARGYRL Zuiver bereid volgens de Pharm. Neerl. Editio altera, wordt door den ondergeteekende aangeboden a ƒ 1.30 per 1 K°. Proeven van 1 K°. worden op franco aanvrage tegen rembours met bijlevering van pot a ƒ 2.80 franco door hem toegezonden. Jb. KLUIN, Apotheker, Apeldoorn. H.H. Apothekers, Doctoren, Chirurgijns. Evenals voor eenige ja ren geleden, is ook nu weder eene magnifique partij Papier in ons bezit gekomen, dat aan stukken moet gesneden worden, omdat het gemaakt is met een Bank-watermerk. Dit papier was een halve Centimeter te klein gemaakt en men weigert het te accepteeren. Wat nu te doen? Het beste is maar het aan stukken te snijden, en wij hebben het juist in achten verdeeld, en verkregen daardoor uit 1 Riem 8000 Poederpapieren, waarvan 7500 gaaf en 500 met het watermerk er in. Wij hebben zooals gij wel kunt begrijpen een koopje aan zoo’n partij afgekeurd goed, waarmee de fabrikant „in zijn maag” zat, (en wat dat beteekent weten de Heeren het beste) en kunnen u daarom deze 7500 gave, fijne Poederpapieren van eene afmeting van 13.3 bij 10.3 Centimeters afstaan voor slechts ƒ 3.73, terwijl wijde 500 die er overblijven, met het watermerk er in, moeten vernietigen. Wij kunnen er ook Recepten of kleinere Poeders uit snijden en verkrijgen dan eene maat van 11 bij 8.5 Centimeter, dan komen er 9000 gaaf uit 1 Eiem en blijft de prijs hetzelfde: ƒ 3.75 voor de 9000. GEBROEDEES KOSÏEE, Leliegracht, Amsterdam. Naar buiten tegen Postwissel. BLOEDZUIGERS FUIK! -sa «3* Voor Depothouders PCI! -a* Bij de 500 en 1000 stuks ƒ 8,00 de 100 stuks. O. AUGUST, te Amsterdam. Haarlemmerdijk N°. 1. P.S. Beleefd verzoekt de ondergeteekende zijnen geëerden Begunstigers, de Bloedzuigers bij ontvangst ineen leegen pot of flesch te doen, een paar uur zonder water te laten ; daarna het water langs den wand der flesch te laten loopen; niet rechtstandig op de Bloedzuigers werpen. Men krijgt dan geen zieke en geen bulterige Bloedzuigers en hoegenaamd geen sterfte. Hoogachtend, C. AUGUST. Uitgegeven door D. B. CENTEN, te Amsterdam-. KOETE INHOUD DEE PHARMACOPOEA NEERLANDICA Editio 11. 340 Bladzijden. Prijs ƒ 1 25; fr. p.p. ƒ1.35.

APOTHEEKBENOODIGDHEDEN zijn steeds in ruime keuze voorhanden bij, en worden tot de billijkste prijzen geleverd door HENDRIKS &. VAN STEENBERGEN. Warmoesstraat IVo. 153. Amsterdam.

MEDICIJNGLAS. ZALFPOTTEN (met en zonder gepoleerde deksels), PILLENFLESSCHEN (mei en zonder gepoleerde deksels), STOPFLESSCHEN, CARTONNEN JJOOZEN (met en zonder firma zonder prijsverhooging), BALANSEN, GEWIGTEN (tot fabrieksprijzen) enz. voorhanden in het Magazijn van Apotheek-benoodigdlieden. Rotterdam, Wijnhaven zz. No. IÜB. MAE.IUS & YAN ROSSEM. Snelpersdruk van M. J. i’ortielje te Amsterdam.

Een Hulp-Apotheker, voornemens zijne studie tot Apotheker te Amsterdam te voleinden, zoekt PLAATSING in eene Apotheek. Adres Letters H. A. J., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een bevoegd Receptarius wenscht in eene Apotheek te Amsterdam GEPLAATST te worden, waar eenigszins gelegenheid is zich voor het lit. math. gedeelte te bekwamen. Salaris geen vereischte. Brieven worden franco ingewacht, onder Letter D., bij den Boekhandelaar E. BLEEKEE Jr., te Arnhem. Een gehuwd geëxamineerd Leerling-Apotheker zonder kinderen, van de P. G. wenscht zoo spoedig mogelijk als BEDIENDE, EXTERN, geplaatst te worden. Reflecteerenden adresseeren zich met franco brieven, onder Letter Q,., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een vlug en accuraat Receptarius, geëx. Leerling-Apotheker, van goede getuigschriften voorzien, zag zich gaarne als EXTERN ASSISTENT verplaatst. Brieven franco, onder Letters A. H., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Speculanten in Snlphas Ghinini worden uitgenoodigd opgave te doen van de hoeveelheid die zij willen verkoopen, met prijsaanbieding vast in handen tot 18 Mei. Aanbieding op of vóór 14 Mei aan de CHEMISCHE EABEIEK, te ’s Hage. AQUA DESTILLATA voldoende aan de eischen der Pharm. Neerl. Edit. altera wordt steeds afgeleverd a ƒ 2.7 5 per bem. flesch van plus minus 70 Liter (met inbegrip der bem. flesch) door N. VERWEIJ te Tiel. Franco Amsterdam of Botterdam. H.H. Collega’s, die reeds gedestilleerd water ontvingen en het bedrag nog niet overmaakten, worden beleefdelijk verzocht zulks per postwissel te doen. WED®. Gr. A. ROOSEBOOM IN MINERALE WATEREN. Amstel 140. Amsterdam. la GENUA OLÏK (JUNGFEAU OL.) De fijnste en zuiverste OLIJVEN-OLIE is verkrijgbaar a ƒ 1,15 per Liter bij P. ArAN HEIJNSBEEGEN, te Zaandam. N.B. Behalve de blikken bussen van verschillende grootte, zijn proefbusjes van 3 Liter inhoud bij mij voorhanden.