is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 4, 27-05-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op prijs stelt en daarop zich in moeilijke gevallen inderdaad beroepen heeft, om niet met grond te durven vertrouwen, dat deze nieuwe poging om de //Proef' duurzaam vruchtbaar en bruikbaar voor de praktijk van den pharmaceut te doen zijn, bijval zal vinden. Wanneer wij ons eene enkele maal mededeelingen op het eigenlijk handelsgebied veroorloven, dan zullen deze alleen zijn van retrospectieven en nimmer van voorzeggenden aard, m. a. w. wij zullen wel eens vermelden, welken loop de prijzen van eenig artikel genomen hebben, maar nimmer ons veroorloven omtrent den toekomstigen loop dier prijzen voorspellingen te doen. Wij blijven daardoor buiten verdenking van speculatieve bedoelingen. Kinine en zouten zijn nog steeds stijgend. Aanvragen van kina worden door de importeurs hoog gehouden, omdat zij weten, dat de meeste fabrikanten zonder voorraad zijn. Terwijl de meeste fabrikanten zich met deze hooge prijzen in hun fabrikaat beperken, is er een, die den moed had den stand der markt te vertrouwen en flinke aankoopen gedaan heeft. De afloop der Amsterdamsche veiling leverde even als de daarop volgende te Londen het bewijs, dat de fabrieken nog tot zeer hoogen prijs inkoopen. Ook de andere soorten, die niet voor de fabrikatie dienen, volgen de rijzing. Van daar ook de rijzing van het Quinetum. De rijzing van Salicine heeft haar laatste woord reeds gesproken. Opium is rijzend door de speculatie van Londensche importeurs op den oorlog, hoewel de berichten omtrent den oogst zeer gunstig waren. Wellicht zullen in Klein-Azië handen voor den oogst ontbreken. Secale cornut um is gerezen door groote schaarschte, doch inden laatsten tijd worden de voorraden, met het oog op het seizoen en den nieuwen oogst, wat lager van de hand gezet. Hetzelfde geldt van Flores cJiamomillae romanae, terwijl Flores chamom. vulgaris zeer overvloedig zijn en daardoor laag in prijs. lodium en praeparaten stijgen alleen door de combinatie der Engelsche, Fransche en Amerikaansohe fabrikanten, die tevens Bromium deed rijzen. Kwik is door den rustigen toestand in Spanje niet meer zoo hoog als voorheen. Se men santonici en praeparaten worden minder schaarsch, Flores rosarum rubrarum zijn in Frankrijk in het xftge-Joopen jaar zeer overvloedig geteeld en de Nederlandsche productie is daardoor in het land gebleven; vandaar daling sinds den vorigen oogst. Folia sennae schaarsch, Oleum cajuputi weinig voorraad. In verband met bovenstaande stellen wij op heden voor berekening inde receptuur (dus voor verandering inde Prijslijst) voor: I Sulphas chinini: ƒ 5.50 de 10 gram, 65 ets. de gram, 10 ctsv de 100 milligram. Hydrochloras chinini: 90 ets. de gram, 13 ets. de 100 milligram. Citras chinini: 70 ets. de gram, 10 ets. de 100 milligram. Valerianas chinini: ƒ 1.30 de gram, 15 ets. de 100 milligram. Alcaloïda mixt. succirubr. seu Quinetum : ƒ 3.50 de 10 gram, 35 ets. de gram. (Extr. opii: 45 ets. de gram, 6 ets, de 100 milligram Hydrochloras apomorphim : 80 ets. de gram, 15 ets. de 100 milligram, 3 ets. de 10 milligram. I Secale corn uturn :15 ets. de 10 gram, 3 ets, de gram. // in pulvere: 30 ets. de 10 gram, 4 ets. de gram. Extractum secalis cornuti: 70 ets, de 10 gram, 10 ets. de gram. Tinctura secalis cornuti; 15 ets. de 10 gram, 3 ets. de gram. I Flores chamom. romanae: 40 ets. de 100 gram, 6 ets. de 10 gram. Flores chamom. vulgaris: 30 ets. de 100 gram, 3 ets. de 10 gram.

Ilodium: 70 ets. de 10 gram, 10 ets. de gram, 3 ets. de 100 milligram. lodetum kalicum: 50 ets. de 10 gram, Sets. de gram. lodetum plumbicum: / 1 de 10 gram, 14 ets. de gram. lodoformum : 35 ets. de gram, 5 ets, de 100 milligram. Sem. ƒ Santoninum: ƒ3de 10 gram, 35 ets, de gram, Santonici. j 3 ets. de 100 milligram. Flor. ( Mores rosarum rubr.; 50 ets. de 100 gram, rosarum. I 6 ets. de 10 gram. f Folia sennae Alex.: 50 ets, de 100 gram, 6 \ ets. de 10 gram. Fol. senn. \ Folia sennae Alex. pulvis: 60 ets. de 100 gram, I S ets. de 10 gram. v Folia sennae Alex. (spir. tract): 34 ets. de 10 gram. 1 Oleum cajuputi: 15 ets. de gram, 3 ets. de 100 01 ca’u ) miUiSramcajup. \ oieum cajuputi depur. .• 30 ets. de gram, 4 ets ' de 100 milligram. Nog moet veranderd worden : Saccharum lactis; 40 ets. de 100 gram, 5 ets. de 10 gram. Voor de volgende meer of min in gebruik gekomen geneesmiddelen, niet inde Proef voorkomend, wordt voorgesteld : Aoetas chinini: ƒ 1 de gram, 14 ct. de 100 milligr. Acetas veratrini: 45 ct. de gram, 7 et. de 100 milligr. Acidum carbolicum 60 °/0: de liter 70 ets. Aqua nucum voraicarum Kadem.: 50 ct. de 100 gr., 10 ct, de 10 gr. Apiol: ƒ1.60 de 10 gram, 30 ets. de gram, 5 ct. de 100 milligr. Arsenias stibicus: 10 ct. de 100 milligram, 5 ct. de 10 milligr. Arsenias stryohnini: 10 ct. de 100 milligr., 5 ct. de 10 milligr. Balsammn tolutanum : 35 ct. de 10 gram, 6 ct. de gram. Brometum camphorae Camphora bromata. Brometum ammonicum: 10 ct. de 10 gram, 3 ct. de gram. Camphora bromata: 75 ct. de 10 gram, 13 ct. de gram. Chinovas oaleiens: 30 ct. de gram, 4 ct. de 100 milligr. Colchicinum : 10 ct. de 10 milligr., 3 ct. de milligr. Gort. chinae succirubrae pulv. gross.;l,3sde 100 gr,,15 ct. de 10 g. n // // // subt,;l,so de 100 gr.,30 ct. de 10 g. Cotoïnum, zie Paracotoïnum. Extr. chinae suocirubr. spirit.: 60 ct. de 10 gr., 8 ct. de gr. Guarana pulv. : 60 ct. de 10 gram, 8 ct. de gram. Hydrobromas chinini: ƒ 1.00 de gr., 14 ct. de 100 milligr. Hydrochloras pilocarpini: ƒ 3,00 de 100 milligr., 35 ct.delOmillig. Hydrochloras quineti: ƒ 3.50 de 10 gram, 30 ct. de gram. Hypophosphis chinini: ƒ 1.00 de gr., 14 ct. de 100 milligr. Laoto-phosphas calcicus solubilis: 60 ct. de 10 gr., 8 ct. de gr. Lignum colubrinum in pulv.: 50 ct. de 100 gram. Mecenas morphini; 30 ct. de 100 milligram. Mespuli pulvis; 30 ct. de 10 gram. Nitris amylicus : 40 ct. de 10 gram, 10 ct. de gram, Oleum cadini : 5 ets. de gram. Oleum eucalypti globuli: 10 ct. de gram. Paracotoïnum; 50 ct. de 100 milligram. Pepsinum Lemkes: ƒ 3,35 de gram, 30 ct. de'loo milligram. Phenas chinini: ƒ 1.00 de gram, 14 ct. de 100 milligram. Piperinum: 35 ct. de gram, 5 ct. de 100 milligram. Propylaminum: ƒ 1,30 de 10 gram, 15 ct. de gram. Salicinum: / 3.50 de 10 gr,, 40 et. de gr., 6 ct. de 100 milligr. Salicylas chinini: 90 ct. de gram, 13 ct. de 100 milligram. Salicylas natricus: 50 ct. de 10 gram, 10 ct. de gram. Sulfophenylas zinoicus : 30 ct. de 10 gram, 4 ct. de gram. Sulphas eserini: f 1,70 de 100 milligr., 30 ct. de 10 milligr. Thymol: ƒ 1.35 de 10 gram, 30 ct. de gram. Vaselinum; 30 ct. de 10 gram, 4 ets. de gram. Voor de volgende samengestelde praeparaten stellen wij voor te berekenen: Ceratum galeni: 80 ct, de 100 gram, 10 ct. de 10 gram. Emplastrum cumini: 70 ct. de 100 gram, 10 ct. de 10 gram. Syrupus antispasmodicus: 60 ct. de 100 gr., 8 ct. de 10 gr. Tinctura chinoïdini: 60 ct. de 100 gram, 8 ct. de 10 gram. Unguentum rosatum: 35 ct. de 100 gram, 5 ct. de 10 gram. Charta cerata: 1 ct. per poeder.