is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 10, 08-07-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-A. D V E RTENTIEN.

Wede. 6. A. KOOSEBOOM, Amstel 140, Amsterdam, heeft voorhanden MINERAAL WATER uit alle bekende bronnen, vulling 1877.

**» Na een langdurig lijden overleed heden onze eenigste overgeblevene dochter JACOBA SOPHIA inden leeftijd van 26 jaar. Ons rest alzoo de herinnering aan vier lievelingen, wier gemis wij steeds zullen gedenken. J. A. VAN HARSTEN. A. M. F. VAN G AKSTEN—Goedman. Amsterdam, 4 Juli 1877. De ondergeteekende verlangt een geëxamineerd APOTHEKER, om zijne I zaak met nog een Adsistent drijvende te honden, tot zoolang hij naar bevinding misschien genegen mocht zijnde zaak over te nemen, die meer dan een halve eeuw heeft bestaan en nog in goeden gang verkeert. Goes. P. JOHANNISSEN. Tegen primo Augustus verlangt men ineen Apotheek te Amsterdam een welbevoegd BEDIENDE, INTERN, P. G. en van goede getuigschriften voorzien. Brieven franco, onder Letters K. K., bij den Boekhandelaar J. CASPARUS DRECKMEIJER, Vijgendam 28, Amsterdam. Een Apotheker op een dorp vraagt " een BEDIENDE, INTERN. Adres franco brieven, onder Letters A. G., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. A. & C. H. van Scherpenzeei, te Schoonhoven, verlangen een bevoegd ASSISTENT, EXTERN. Salaris ƒ 700. apotheek] Een bejaard patroon vraagt 1° Ang. een bekwaam ADSISTENT tegen hoog salaris. Hij ia ook geneigd zijn ZAAK binnen korter of langer termijn over te doen. Adres franco, Letters C. C., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Leerling-Apotheker. Te Rotterdam wordt een LEERLING-APOTHEKEE, INTERN, gevraagd, tegen genot van salaris en vrijen tijd tot studie. Brieven onder Letter K., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. F. O. Bloembergen, i Apotheker te Leeuwarden, verlangt tegen Au- ' gustus of September in zijne Apotheek een ' JONGMENSCH, die inde gelegenheid zal worden gesteld de lessen aan de E. H. B. i school waar te nemen en wien tijd tot goede studie zal worden gegeven. Een Hulp-Apotheker zoekt een BETREKKING te Amsterdam, waar | tijd voor studie is; salaris geen vereischte. Brieven Letter H., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Jongmenscb, ongeveer een jaar in eene drukke Apotheek werkzaam en naauwkeurig kunnende recepteeren, zag zich gaarne spoedig als INTERN verplaatst, daar waar hem gelegenheid tot studie zal kunnen gegeven worden. Men adresseere zich met franco brieven, | onder Letter 8., aan den Boekhandelaar G. MOSMANS, te ’s Bosch. Een geëx. Leerling-Apotheker zoekt . ten spoedigste PLAATSING, daar waar tijd tot studie bestaat. Brieven franco, Letters S. R., met opgaaf van conditiën, aan den Uitgever fD. B. CEN- £ TEN, te Amsterdam.

Een Hulp-Apotheker eenige jaren inde Apotheek van zijn vader , j werkzaam geweest zijnde, zoekt eene BETREKKING; liefst ineen dér 'academiesteden. Brieven met volledige conditiën franco, onder N°. 44, aan de Boekh. DE HAAN EN ZOON, te Haarlem. UNGUENTÜM HYDRARGYRL 1 | Zuiver bereid volgens de Pharm. Neerl. Editio : altera, wordt door den ondergeteekende geregeld afgeleverd a / 1.80 per £ Kilogram. Apeldoorn. Jb. KLÜIN, Apotheker. Ben Jongmenscb, P. G. zijn litt. math. examen met goed gevolg alge – legd hebbende, en niet onbekend met de receptuur, wenscht bij een Apotheker te Amsterdam gelegenheid te vinden tot HUISVESTING en VOEDING met huiselijk verkeer (gemeenschappelijke tafel) doch met gebruik van eene vrije studeerkamer. Voor zoover de tijd van studie zulks toelaat is hij genegen enkele uren daags inde Apotheek werkzaam te zijn. Voorkeur zal gegeven worden aan hem die behulpzaam zal willen zijn bij de opleiding tot het Leerling-examen. Conditiën franco, onder Letters B. K., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. MEDICI. Men biedt ten spoedigste voor billijken prijs TE KOOP aan: eene welvoorziene APOTHEEK met TOONBANK, _ alles goed inde verf en wel onderhouden. Reflectanten gelieven zich met franco brieven, onder Letter A.; te adresseeren aan het HULPPOSTKANTOOR te Dist bij Sneek. Door vertrek naar elders wordt ten spoedigste ter OVERNAME aangeboden eene APOTHEEK, die meer dan een eeuw een fatsoenlijk bestaan heeft gegeven, en nog steeds dat verschaft. Franco brieven, Letter Q.., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. MSSBS** ®en J°nDmensch, bekend met de nasi»**» tuurkundige wetenschappen en gedurende geruimen tijd bij de Apotheek werkzaam, zoekt eene BETREKKING in eene Fabriek of ineen handel van Droogerijen, waaraan eenige I vooruitzichten zijn verbonden. De beste aanbevelingen staan hem ten dienste. Hierop reflecteerende gelieve men zich te adresseeren onder Letters T. Z., bij GEBR. VAN DER HOEK, Boekhandelaren te Leiden. NIEUWE Syrupus Pap. Rhoeados. 10 fl. inch fl. en verpakking ƒ 11.—. NIEUW BESSENSAP. ƒ 26.— de 100 fl. met inbegrip der fl. FLOR. RHOEADOS i\OV. ƒ 1.50 i kilo. Apotheker POST, Rhenen-Tot de leverantie van GENDAOLIE, TAFELOLIE en BERGER MEDICINALE LEVERTRAAN j beveelt zich bij voortduring aan , P. VAN HEIJNSBERGEN, \te Zaandam. s SHT" Prijscouranten worden op aanvrage toe- ' gezonden.

Mineraalwater-Siphons 1 [{worden gerepareerd en na reparatie met pers’ij pomp en manometer beproefd bij fij J. W. GILTAY, FABRIKANT VAN PHYSISCHE INSTRUMENTEN DORDRECHT. > Ij _ ——_ ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier // // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 . stuks, ƒ 4.— Gesneden reeeptenpapier, zwaar per riem ƒ6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Des! sins gesneden, ƒ 8,10. i "Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” ; Amsterdam. OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, P. 27. t# C. AAMs&MJMtS Singel bij het Koningsplein, No. 494, Amsterdam. In Chirurgicale en Verloskundige Instrumenten, Apothekersbehoef'ten, enz. Amputatie-, Inductie- en Rotatie-Toestellen, Gipsverband, Gipsscharen, Kopsnebbers, Kopglazen, ook met Luchtpomp en Caoutchou-Ballon,kunstmatige Bloedzuigers, Wondzijde, Engeische en Fransche Pleisters, Apostumatic-, Vaccinatie- en gewone Lancetten. Breukmesjes en andere Bistouries, Arterie-, Ooghaar-, Muizentand- en Gekruiste Pincetten, Stiletten, Scharen, Polyptangen, Wondhaken, Troicards, Tracheotomie-, Perforatie- en Trepaan-Toestellen, Oog-, Oor-en Keelspiegels, Sleutels, Tangen en andere Tandinstrumenten, Tandplombeersel, Thermometers, Microscopen, Loupen, Subcutane en Traanbuis-Injectie-Spuitjes, Stethoscopen, Percussiehamers, Plessimêtres, Oentimetermaatjes, Neus- en Vagina tampons, Insuflateurs, Uterus- en | Anus-Specula, Catheters, Bougies van de dilacteerende Laminaria digitata, Cauterisatie-toestellen voor de keel en de Urethra, Irrigateurs, Glazen, Tinnen en Caoutchou- Lavement- en Vrouwenspuiten, Hysterophoren en verdere' Pessaria, Forceps, Bekkemeters, Kephalotribes, Zakapotheken. Trossen, Portefeuilles, Visiteregisters, Elastique, Kousen-Ceintures voor Navelbreuk, Zwangeren en Hangbuiken, Breukbanden voor Lies-, Dij-, Scrotale-, Buik- en Navelbreuk, Luchtkussens, Ijskappen, Windsels, Doitiers, Gordels, Suspensoirs, Poches. Antiblennorhagique, antiperodique enz., Flesschen, Capsules, Ijsmachines, Pillenmachines, Apothekersschalen, Decimaal en oud Medicinaal gewigt, Lancetkokers, Penseelen, Vaccinatie- en Reageerbuisjes, Mensuurglazen, Mortieren, Maten, Medicijn-kurken, Bindgaren, Bladzilver, Kartonnen, Pillen- en Poeder-doosjes, Gutta Percha en Pergamentpapier, Recept- en Rekeningboeken, Engeische gegomde en gewone Signaturen, Poeder-Enveloppes, Pot-Etiquettes, Doctors- en Apothekers-Rekeningen, Goud-Gekleurd- en Wit papier, Etiquetten voor Winkelflesschen, met of zonder naam der Geneesmiddelen. Etiq. Vernis, welke ook het goud duurzaam conserveert. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.