is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 18, 02-09-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 ’s gravesande (Z.-Holland). G. A. van Arkel, arts 16 Oct. 1874. C. 3, Snijders, m. dr,, h, en vr. ra, Utrecht 5 Juni 1862 en Middelburg 3 en 6 Oct. 1840. geoede (Zeeland). L. H. Lennis, pl, h. en vr. m. Middelburg 10 en 17 Juli 1837. M. M. Lucieer, pl. h. en vr. m. Middelburg 11 Febr. en 7 Juli 1843. groesbeek (Gelderland). D. J. A. van der Kroon, pl. b. en vr. m. ’s Hertogenbosch 10 Mei 1848 en 9 Mei 1849. groot-ahhers (Z.-Holland). E. J. van der Mijle, pl. b. en vr. ra. Dordrecht 7 Juli 1853 en 29 Maart 1855. grootebroek (N.-Holland). D. Kruijthooft, pl. h. en vr. m. Haarlem 17 Aug. 1844 en 15 Mei 1851. J. Nuijens, pl. h. en vr. ra. Haarlem 19 Mei en 9 Nov. 1843. grootegast (Groningen). H. J. Dons, ra. et a, o. dr. Groningen 29 Juni 1865 en 12 Mei 1866. grotjw (Idaarderadeel) (Friesland). J. A. Schepers, ra. et. a. o. dr. Groningen 21 Juni en 9 Sept. 1864. grijpskerk (Groningen). J. K. Morré, pl. h. en vr. ra. Groningen 10 en 17 Juni 1865. S. K. de Waard, ra. et a. o. dr. Groningen 21 Dec. 1844 en 23 Juni 1845. kaapten (Gelderland). F. C. G. Bolte, pl. h. en vr. m. arts Dordrecht 25 Oct. 1854, (als arts) 11 Oct. 1870. HAAKSBERGEN (Overijsel). J. J. Lokker, pl. h. en vr. ra. Assen 20 April en 22 Dec, 1863. HAARLEMMERMEER. J. Bolkestein, pl. h. en vr. ra. Amsterdam 2 April en 30 Juni 1853. A. C. Dorsten, pl. h. en vr. ra. Haarlem 14 Maart 1856 en 10 Nov. 1859. M. van der Horst, pl. h. en vr. ra. Dordrecht 4 April 1832 en Haarlem 9 Mei 1833. haastrecht (Z.-Holland). F. S. Idenburg, ra. et a, o. dr. Leiden 18 Oct. en 13 Dec. 1860. hallum ("Ferweradeel) (Friesland). J. B. Brok, pl. h. en vr. ra. Leeuwarden 20 Juni 1854 en 21 April 1856. H. G. Cannegieter, ra. et. a. o. dr. Groningen 11 April 1829 en 13 Jan. 1830. D. Van Ruth Hauekamp van Harinxma, pl. b, en vr. ra. Leeuwarden 15 Sept. 1844 en 27 Maart 1848. hak (den) (Overijsel). (VROOKSHOOP). M. C. Metelerkamp Cappenberg, ra. et a. o. dr. Groningen 30 Maart 1844 en 1 Maart 1845. haudegarijp (Tietjerksteradeel) Friesland). J. J. E. Kahrel, pl. h. en vr. m. Leeuwarden 24 Juni 1851 eu 6 April 1852. hardenberg (akbt) (Overijsel). (hutten). H. T. M. Koster, pl. h. en vr. ra. Assen 28 Sept. 1854 en 26 Maart 1855. hardenberg (stad) (Overijsel). G. W. van Riemsdijk, m., ch. et a. o. dr. Groningen 22 Dec. 1838 en 21 Dec. en 24 Juni 1839. hardinxveld (Z.-Holland). J. S. Baumann, pl. b. en vr. ra. Dordrecht 27 April 1835 en 22 Mei 1837. A. B. J. Lulofs, ra. dr., eerv. ontsl. off. v. gez. 2de kl. Konink. besluit 28 üct. 1865.

Wed6. G, A. ROOSEBOOM, Amstel 140, Amsterdam, Reeft voorhanden MINERAAL WATER uit alle bekende bronnen, vulling 1877.

ATTENTIE. Een Drogist, sedert jaren gevestigd ineen volkrijke plaats inde Prov. Zuid-Holland, waar hij vele relatiën heeft, en waar door overlijden vooruilzigt bestaat op een goede receptuur, wenscht zich te ASSOCIEEBEN met iemand, die geëxamineerd is als Apotheker, om voor gezamenlijke rekening zoowel de Apotheek als den handel in Drogerijen en Verfwaren uitte oefenen, tegen nader overeen te komen conditiën. Kapitaal is geen vereischte. Franco brieven in te zenden met de Letters A. D., bij den Uitgever D. B CENTEN, te Amsterdam. AQUA LAUROCERASI aan de eischen der Pharmaeopoea Neerlandica voldoende, tegen billijken prijs te bekomen bij P. KOUMANS BROUWER, Apotheker. Leeuwarden, Sept. 1877. DNGÜENTDM HYDRARCÏRI7 Zuiver bereid volgens de Pharm. Neerl. Editio 11, wordt door den ondergeteeker.de afgeleverd a ƒ 1.30 per | Kilogram. Wijhe. Jb. KLUIN, Apotheker. mimi; iiiiihi. Door uittreding van den heer J. C. Th. MARIDS, likwideeren wij onze zaak en bieden, a contant, alle voorhanden goederen aantegen INKOOPSPRIJZEN. De goederen bestaan uiteen ruim gesorteerde voorraad van Apotheek-benoodigdheden. Chemische Apparaten. Technische Apparaten. MICROSCOPEN VAN CARL ZEISS TE JENA. Chirurgische Instrumsnten. enz. enz. enz. , Wij noodigen H.H. Apothekers, Doctoren, Chemici en verdere belanghebbenden uit van deze gelegenheid gebruik te maken, ten einde zeer goedkoop zich de benoodigdheden aan te schaffen. MAKIUS & VAN KOSSEM. Rotterdam, Wijnhaven 108. SCHEIKUNDIG ZUIVER CHLOROFORM van 1,492 1,496 Sp. Gew., uit de fabriek van J. P. J. MÜNHELM in Aken, wordt door den ondergeteekende afgeleverd a fl. 4,30 per Kilo, a 4,30 bij 5 Kilo, a 4,10 bij 10 Kilo. Apotheker J 11. GUSGENS. te Maastricht. ROODEVERG’FTIGDEMUIZENTARWE." Prima qualitcit. Per 100 cloozen, (welker inbond 30 gram. is) ƒ 7.50. Monsterdoosje wordt op franco aanvraag, franco toegezonden. Minder dan 25 doozen worden niet afgeleverd. Verkrijgbaar bij J. A. BOOM, Apotheker, Meppel. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam-

Tegen November a.s. wordt in 1 jgsP®» eene nette Apotheek te ’s Hage gevraagd een BEDIENDE, EXTERNE P. G.,1 accuraat en net kunnende recepteeren, van goede getuigschriften voorzien. Adres franco brieven, onder Letters B. 8., bij den Boekhandelaar H. C. SUSAN CHzn., Spui 44, te ’s Gravenhage. In eene Apotheek te Leiden verlangt men ten spoedigste een bekwaam BEDIENDE van soliede gedrag en goed met receptuur bekend, tegen ruim salaris. Adres met franco brieven bij den Boekhandelaar P. SOMERWIL, aldaar, onder het Motto //Apotheek”. Gebr. Haenenber^er, Apothekers te Maastricht, vragen tegen 1° October of vroeger een ADSISTENT, INTERN, salaris naar bekwaamheid, In eene Apotheek (zonder bus) te ’sHage verlangt men tegen 1° November een bekwaam ADSISTENT (INTERN). Salaris naar bekwaamheid. Adres onder Letters H- Z., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene Apotheek te Leiden wordt ) zoo spoedig mogelijk een flinke ADSISTENT verlangd, INTERN met/400 salaris. Brieven franco, onder Letter L., bij den Boek-, Muziek- en Kunsthandelaar JOH. J. EGGERS firma Schreuder k v. Baak, Leiden. In eene middelmatig drukke Apotheek te ’s Hage wordt zoo spoedig mogelijk een geroutineerd ADSISTENi gevraagd. Franco brieven, onder Letter A., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. apotheek. Ineen Apotheek, waaraan tevens een drukke handelszaak is verbonden, verlangt men als EERSTE ASSISTENT een actief persoon, die voldoende kennis en bekwaamheid bezit, zich eventueel met de geheele of gedeeltelijke lei ding der zaak te kunnen belasten. Onnoodig zich aan te melden, zonder voldoende bewijzen van soliditeit te kunnen toonen. Brieven franco, Letters J. S., aan den Uitgever D. R. CENTEN, te Amsterdam. " APOTHEEK-JAVA. Gevraagd een PROVISOR op eene der hoofdplaatsen van Java. Vereiscbten: diploma volgens de nieuwe wet als Apotheker, gezond gestel en goed zedelijk gedrag. Nadere informatiën onder Letter Z., bij de Boekhandelaars VAN BENTHEM & JUTTING, te Middelburg. Een Apotheker N. W. zoekt eene BETREKKING, met vooruitzicht om laten de zaken over te nemen. Franco brieven, Letters W. N., bij den Uitgever D. B, CENTEN, te Amsterdam. Een geëxamineerd Assistent zoekt half September of primo October GEPLAATST fe worden, onverschillig wmar, ook bij een Doctor ten platten lande. Brieven franco, Letter M., bij den Uitgever U. B. CENTEN te Amsterdam. H.H. APOTHEKERS. lemand oud 83 jaren, ten volle bekend met de receptuur, zoekt zoo spoedig mogelijk PLAATSING hetzij bier of elders. Reflecteerenden gelieven per franco brief zich te adresseeren, onder de Letters P. H., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

Een Assistent N. WT. van goede ge-! tuigen voorzien, zoekt PLAATSING EXTERN, liefst bij een Doctor ten platten lande. Brieven franco, met opgaaf van conditiën, ' onder de Letters M. G., bij den Boekbande- 1 laar STEIJNIS, te Schiedam. ' Een Jongmensch, Leerling-Apotheker, f zoekt PLAATSING in eene Apotheek , te Amsterdam (INTERN). ( Brieven franco, onder Letter 8., aan den ( Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. ( ïU&SS*" Een Jongmensch, het Lilt. Math. examen afgelegd hebbende, niet on- * bekend met de receptuur, zoekt tegen billijke * vergoeding PLAATSING in eene Apotheek, waar tijd en gelegenheid kan gegeven worden om zijne studiën voort te zetten. Franco brieven, Letter F„ bij den Boekh. ‘ H. C. A. CAMPAGNE, te Tiel. 1 WÊÊpm Er wordt voor den meestbiedende TE KOOP aangeboden een goed beklante APOTHEEK. Zij die van de Oude Wet zijn, kunnen zich vervoegen bij den eigenaar J. J. ANDERSON, te Brammen. Worden goedkoope aanbiedingen ge- ; i vraagd van nieuwe FLORBS (IHAMOMILLAE VLI,GARIS. Monsters op te zenden, met opgave van prijs en hoeveelheid, aan liet adres van den heer D. B. CENTEN, Uitgever van het Pharmaceutisch Weekblad te Amsterdam, franco. ÏQ>- BLOEDZUIGERS. '*'i Porto en vracht-vergoeding, goed gespeende ' Bloedzuigers, veel gevraagd groot Middelsoort; volstrekt geen sterfte; vlugge verzendingen over den Briefpost. Valt dat niet inden geest van Heeren Geneeskundigen en Heeren Apothekers ? Zoo zijn inde zomermaanden Junij, Julij en Augustus mijne verzendingen altijd met den meesten spoed geweest naar de onderstaande plaatsen; inde maand Junij: Groningen, Gorinchem. Krommenie, Kerkerade, Zeist, Purmerende, Sloterdijk, Zaandam, Roermond, Rotterdam, Doelinchem. In Julij: Hilversum, Lanswaarde (Prov. Zeeland), Zeist, Alkmaar, Gorinchem, Monster (bij ’sGravenhage), Monnickendam, Alphen, Alkmaar, Ouwerkerk (aan den A instel), Haarlem, Scherpenzeel (Prov. Gelderland), Hasselt (Prov. Overijssel), Naarden, Bennekom station Ede, Rotterdam, Purmerénde, Rotterdam, St. Maarten, Schagen, Amersfoort, Lochem, Rotterdam, Benschop (bij Utrecht), Veendam, Wildervank, Utrecht, Vlaar-j dingen, Utrecht. En in Augustus; Baarn, 1 Nijkerk, Middelharnis, Deventer, Gorinchem, Rotterdam, Utrecht, Sloterdijk, Arnhem, Maar- j sen, Zwolle, Gorinchem, Middelburg, Zierikzee, , Beverwijk, Edam, Zaandam. Nu volgen de : verzendingen naar Oost- en West-Indiën, klaar i gemaakt voor Heeren Apothekers in gewone ansjovispotten half vol water en op HEds, i order met een kluitje turf er in. Nu volgen alle geneeskundige Ziekenbussen binnen Amsterdam, voor welke ik de Bloedzuigers zet. Nn 1 volaren de twee Depothouders binnen Amster• o 1 , dam, die ze bij mij van huis halen enz. enz. ’ enz. enz. en de meeste Heeren Apothekers. C. AUGUST, Haarlemmerdijk Nieuw No. 1 te P. S. De Herfstmaand is ingetreden; ik doe nu mijne flesschen en potten drie vierde vol water, zegge 3/4 vol water. De Bloedzuigers til zoeken nu van zelf het water. Ik reinig nu < inaar de kleur van ’t water, en zwemmen de J Bloedzuigers met slijm aan den staart, dan reif nig ik ze, al is het water nog zoo helder, ij; Hoogachtend ui “ C. AUGUST.