is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 40, 03-02-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentleu. Tegen April of Mei vraagt eene weduwe een PROVISOR tegen hoog Salaris. Franco brieven, Motto PROVISOR, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

mm?* Als Provisor of Deelgenoot wordt een geëxamineerd APOTHEKER gevraagd, wien gelegenheid zal worden gegeven de zaak later geheel over te nemen, Reflecterenden adresseren zich met franco brieven, Letters A. 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

Den 23sten Januari 1878 overleed te Hoorn de Heer AUGUST D. J. C. PITAEFE, Apotheker aldaar. De Weduwe vraagt ten spoedigste een PROVISOR van goede getuigschriften voorzien om voor de helft als DEELGENOOT werkzaam te zijn.

I IMÉS**’ Mogt een rustend Apotheker ge;lr*SF negen zijn, het toezicht over de Apotheek eener Weduwe OP ZICH TB NEMEN, zoo wordt hij verzocht zich franco te adresseeren onder de Letters C. A. X., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. W. G. T. Mann, Apotheker te Haarlem, vraagt zoo spoedig mogelijk een bevoegd BEDIENDE, INTERN, tegen ruim salaris. Brieven franco. APOTHEEK-JAYA. Gevraagd een PROVISOR op eene der hoofdplaatsen van Java. Vereischten: diploma volgens de nieuwe wet als Apotheker, gezond gestel en goed zedelijk gedrag. Nadere informatiën onder Letter Z., bij de Boekhandelaars YAN BENTHEM & JUTTING, te Middelburg. gßagS"**’ Inde Apotheek eener Weduwe wordt ten spoedigste gevraagd, als PROVISOR een Apotheker N. of O. W. liefst R. C. Brieven franco, onder Letters H. Z. X., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. C. Rademaker, te Culemborg vraagt tegen 1 Mei e. k. een PROVISOR van de P. G., tegen een salaris van ƒ 1300 EXTERN of ƒ 800 INTERN. H. Bennema Jzn., Apotheker te Groningen, vraagt tegen primo Mei een bevoegden ADSISTENT, INTERN, tegen hoog salaris. Middelburg & Lolise, te Deventer, vragen met 1° Mei a.s. een bevoegden ADSISTENT in hunne Apotheek. Salaris ƒ 700, EXTERN, des verkiezende INTERN, op nader overeen te komen voorwaarden. Brieven franco. Met April of Mei a.s. wordt in eene Apotheek en Drogerij en zaak gevraagd een bekwaam ADSISTENT van de P. G. INTERNE. Met opgave van hetgeen verlangd wordt, gelieve men zich te adresseren //ALPHA” bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. mmStST*- Inde Apotheek van het Ziekenhuis SP®"» te Deventer wordt tegen 1° Mei gevraagd een vlugge en nette ASSISTENT. Aan deze betrekking is verbonden een voorloopig salaris van ƒ 300. boven de gewone verpleging en het gebruik van twee vrije kamers. Alen adresseere zich met franco brieven aan den Apotheker G. VAN SANTÉ Bz. ÏÏSSÊÊs**" de Uemeente-Apotheek te Hoorn is™*» wordt gevraagd tegen primo April 1878 een bekwaam RECEPTARHJS, EXTERN, O. ol N. Wet op een salaris van f 600.— ’s jaars. Adres franco brieven aan heeren commissarissen van de Gemeente-Apotheek aldaar. SSMtS* -*-n Amsterdam wordt met I April 8r®"» gevraagd lEMAND, bekend met de receptuur, van den P. G. Tijd tot studie en gelegenheid tot ’t bijwonen van college’s wordt gegeven. Brieven franco, Letters B. S., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Op een welvarend dorp in Zeeland vraagt een Arts lEMAND tot de receptuur bevoegd, tegen nader overeen te komen condities. Brieven franco, onder de Letters G. M., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

M 10.

MAAIUDELIJKSCH BIJVOEGSEL ten behoeve van Apotlieekhoudende Geneeskundigen.

(131.) Pilulae alterantes compositae Plummer. Pilulae Plummeri compositae. pf; calomelanos, sulphur. aurat. antim. aa 0,500, resinae guajaci 2,500, sucoi liquirit. depur. 3, pulv. rad. liquirit, q. s. AI. fiant pilulae No 50, lycopodio. D. S. ’s Morgens en ’s avonds 2 pillen. (132.) Pilulae antidysentericae Boudin. pf: radic. ipecacuanh., calomelanos aa 0,300, extr. opii 0,600, syrupi simplicis q. s. M. fiant pilul. No. 5. D. S. Ineen dag om het uur een pil. (133.) Pilulae antidysentericae Segond. pf: radic. ipecacuanh. 0,400, calomelanos 0,200, extract, opii 0,500, syrupi rharnni cathart. q. s. M. fiant pilulae No. 6. S. Om de 2 uren een pil. I (134.) Pilulae diureticae Cr uveilhier. p : calomelanos 1, rad. scillae 0,500, fol. digitalis 0,250, syrupi rharnni cathart. q. s. M. f. pilulae No. 12 ; consperge rad. liquir, pulv. S. Dagelijks 1 tot 2 pillen. (135.) Pilulae mercwiales Werlhof. p; calomelanos 2, extract, rhei 12, syrupi simplic. q. s. M. f. pilul. No. 90. S. ’s Alorgens en ’s avonds 2 pillen. (186.) Pilulae minores Hoffmann. p; calomelanos, micae panis alb. aa 2. M, f. pilul. No. 60 lycop. S. Drie- tot viermaal daags een pil, (137.) Trochisci cum calomelano. p: calomelanos 5, sacchari albi 95, tragacanth. 0,800, aquae q. s. M. fiant trochisci No. 100. (Elk koekje bevat 50 milligr. calomel.) (138.) Pulvis stermtatorius Kleleri. A. p; calomelanos 0,650, camphorae, resinae guajaci aa 0,325, pulv. chinae fusc. 1,300, sacchari albi 2. M.

B. p; calomelanos 1,300, camphorae, resinae guajaci aa 0,650, pulv. chinae fusc. 1,300, sacchar. alb. 2, 01. caryophyllor. gtt. 2. M. C. p': calomelanos 2,600, camphorae, resin. guajaci aa 0,650, sacch. alb. 3, pulv. chinae fusc. 1, rad. hellebor. alb. aa 0,650, 01. cajuputi gtt. 5. M. (139.) Unguentum anteczematicum Oppolzer, p: calomelanos 0,500, nitr. bismuth. basic. 1, ung. simpl. 12. M. f. unguentum. (140.) Unguentum calomelanos opiatum Krueger-Hansen. p: calomelanos 2, pulv. opii 0,600, axungiae 15. M. D. (141.) Unguentum ophtJialmicuni Jadelot. TJnguentum mercuriale Jadelot. p: calomelanos, saponis medicati aa 2,500, olei olivarum 5, aquae gtt. 5. M. D. (142.) Unguentum contra perniones Cazenave. p; calomelanos 0,300, chloroform! gtt. 30, unguenti lenient. 30. M. D. S. ’s Morgens en ’s avonds daarmede in te wrijven. (143.) Unguentum contra scniiem Bock ar d. pf: calomelanos 3, iodii 0,700, unguenti simplicia 50. Exacte misceantur. (144.) Aqua ophtkalmica nigra Graefe. p: extracti hyoscyami spirit. 1, aquae rosarum 30, calcis 100, calomelanos 0,600. M. I). S. Omgeschud tot omslagen op de oogen. (145.) Aqua phagedaenica nigra. Aqua mercurialis nigra. Aqua nigra. p: calomelanos 1. In mortarium porcellaneum immissum cum guttisjaliquot aquae calcis conteratur, dein cum aquae calcis 60 commisceatur. D. S. Uitwendig. Vóór het gebruik om te schudden.

te wrijven.