is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 47, 24-03-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In antwoord op vele vragen, wanneer de tweede druk van Opwijrda’s Rationeele prijsbepaling verschijnt, heeft de ondergeteekende de eer te berichten, dat zulks zal geschieden inde eerste helft der volgende maand. D. B. CENTEN. Amsterdam, Maart 1878. PROYI S O R. Inde Apotheek eener Weduwe wordt met 1° Mei e. k. verlangd een PROVISOR, van goede getuigschriften voorzien, liefst geëxamineerd naar de nieuwe wet, op bijzonder voordeelige voorwaarden. Adres met franco brieven, onder de Letters A. 0., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Apotheker N. W. vraagt gedurende de zomervacantie een HULPAPOTHEKER. Kost en inwoning. In overvloed tijd en leiding bij studie, voor zoo ver mogelijk; gebruik van prachtig Microscoop met praeparaten, volledig stel pipetten en buretten, balans enz. en verder al wat noodig is zich te bekwamen in titreren en quantitatieve analyse. Brieven Letters N. W., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Voor een geëxamineerd Leerling-Apotheker wordt gelegenheid gezocht tot PLAATSING in eene Apotheek te Amsterdam. Salaris wordt niet verlangd, maar eene fatsoenlijke behandeling, en genoegzame tijd tot studie, om zich voor het Litt. Mathem. examen te bekwamen. Adres Letter IJ., bij den Uitgever D. B, CENTEN, te Amsterdam. WtMP* Een Leerling-Apothecar verlangt PLAATSING bij een Doctor of Apothecar op een dorp. Offertes franco, onder Letter A., bij den Boekhandelaar J. G. WESTER, te Leeuwarden. Voor H.H. Provisors! Zij die genegen zijn op zeer voordeelige voorwaarden DEELGENOOT of EIGENAAR te worden eener Apotheek te Amsterdam, adresseren zich met franco brieven, Letter G., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.’ H.H. Apothekers, Doctoren, Chirurgijns. MT’ Evenals voor eenige jaren geleden, is ** _ _ °°k nu weder eene magnifique partij Papier in ons bezit gekomen, dat aan stukken moet gesneden worden, omdat het gemaakt is met een Bank-watermerk. Dit papier was een halve Centimeter te klein gemaakt, en men weigert het te accepteeren. Wat nu te doen? Het beste is maar het aan stukken te snijden, en wij hebben het juist in achten verdeeld, en verkregen daardoor uit 1 Riem 8000 Poederpapieren, waarvan 7500 gaafenSOOmet het watermerk er in. Wij hebben, zooals gij wel kunt begrijpen, een koopje aan zoo’n partij afgekeurd goed, waarmee de fabrikant »in zijn maag zat, (en wat dat beteekent weten de Heeren het beste) en kunnen u daarom deze 7500 gave, lijne Poederpapieren van eene afmeting van 12.3 bij 10.3 Centimeters afstaan voor slechts ƒ 3.75, terwijl wijde 500 die er overblijven, met het watermerk er in, moeten vernietigen. «S??* Wij kunnen er ook Recepten of kleinere Poeders uit snijden en verkrijgen dan eene! maat van 11 bij 8.5 Centimeter, dan komen! er 9000 gaaf uit 1 Riem en blijft de prijs het-' zelfde: / 3,75 voor de 9000. GEBROEDERS KOSTER. Leliegracht, Am-; sterdam. Naar buiten tegen Postwissel.

• He ondergeteekende, door aankoop eigenaar geworden van de nog voorbanden ex. e „ .stiJ benadering aangenomen verhouding van het JAedertandsch Medicinaal en – Miecnnaal gewicht, door MPr. Mi. «Ir. COS VER, heeft den prijs gesteld op 20 cents per ex. franco p.p. B De vroegere prijs was 3S cents. 3 Amsterdam. D. B. CENTEN, Uitgever.

111. VERGELIJKEND OVERZICHT DER GENEESMIDDELEN, voorkomende in de Eerste en Tweede Uitgave der Pharmacopoea Neerlandica. Vermeerderd met de lijsten A en B der vergiften en met de toegelichte lijst der verplichte geneesmiddelen bij de geneeskundigen, bevoegd tot het afleveren van geneesmiddelen. Ten gebruike bij het inrichten der Apotheken van apothekers en apotheekhoudende geneeskundigen. Tweede druk. Prijs f 0,70; fr. p.p. ƒ 0,75. IV. KORTE INHOUD DER PHARMACOPOEA NEERLANDICA Editio 11. 240 Bladzijden. Prijs ƒ 1.25; fr. p.p. /1.35.

FERGE & LEMBECK te Amsterdam, Damrak IN o. 80. Hvc^.c3-^ziirisr VAN ALLE Pharmaceutische, Chemische, Technische Apparaten en Gereedschappen, etc. etc. APOTHEKEN- EN LABORATORIUMINRICHTINGEN. Geïllustreerde Prijscouranten verkrijgbaar. Q VAN ESTA & Co. te Harlingen. Voor de Medicinale Wateren, bereid volgens het systeem BEINS onder toezicht der H.H. Dr. J. L. ANDEEriS, Scheikundige, en J. MENNO HUIZING A, Arts, beiden te Harlingen, wordt op iedere plaats één Apotheker als eenig verkooper gevraagd. Eene brnelmre, inhoudende de samenstelling der SSi'Oil- en Medicinale wateren, door genoemde Heeren bewerkt, is op franco aanvrage gratis verkrijgbaar. T LETbÖIWnACHFOLGER te Keulen. FABRIEK Ei\ MAGAZIJN VAN alle Chemische, Pharmaceutische, Physische, Instrumenten en benoodigdheden. SPECIALITEIT VOOR INRICHTING VAN COffIPLEETE APOTHEKEN (MET EN ZONDER INGEBRAND ETiQDET), Chemische laboratoria en Physische Kabinetten, binnen den kortst raogelijken lijd. MEDICIJNGLAS. Engelseh en Franseh model met en zonder ingegoten naani°of Urma; prachtige qualiteit verbonden aan de allerlaagste prijzen. Balansen en Gewichten, voldoende aan alle eischen der lederlandsche wet, voorzien met de nieuwste verbeteringen. Geïllustreerde prijscouranten, bevattende duizende houtsneêflguren, worden op franco aanvrage franco toegezonden door hunnen uitsluitend eenigen Agent ! voor Nederland en de Koloniën J. C. Th MARIUS te Rotterdam, aan wien zij tevens verzoeken ter voorkoming van oponthoud de bestellingen in te zenden.

~ HANDEL IN LEVERTRAAN EN SLA-"Lil. VAN P. VAM HEIJISBERGEN te Zaandam. Snelpersdruk van M. J, Portielje te Amsterdam.

BECKER’S SONS. Westzeedijk 3\°. 43,45,47, en 49. ROTTERDAM. FABRIKANTEN 3 VAN B ESSAi-, ANALYTISCHE, CHEMISCHE, APOTHEKERSr GOUD- en andere fijne BALANSEN en GEWICHTEN. BASCOLEN EN HANGBALANSEN. LEVERANCIERS aan verschillende Munten . en aan vele Wetenschappelijke Inrichtingen. Wasserfilter ( für Apotheken, Haushaltungcn etc. Filtersaulen für Mineralwasser- und andere Fabriken, inden einfaehsten, aber anerkannt zweckmiissigsten Constructionen liefert al Ie in Die Fabrik piastischer Kohle (Geschafts-Inhaber: Hermann Lorenz^ IN Mi er/in SO.,Enge/u/er IS, und versendet illustrirte Prospecte gratis. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 130 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier // // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem O 8700 stuks, ƒ 4. Gesneden receptenpapier, zwaar per riem ƒ6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. //Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam. OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, P. 229. FRANSCH MEDICIJNGLAS wit, half wit, geel en blaauw. STOFFLESSCHEN EN ZALFPOTTEN worden tegen concurreerende prijzen franco naar alle plaatsen in het land in direkt verkeer met den Haag geleverd door J. H. VAN DE WETERING te !s Gravenhage. MAGAZIJN VAN APOTHEËKBENOODIGDREDEN van W. ROBEE.TSON te Eotterdam. MICROSCOPEN en LOUPEN van Carl Zeiss en BALANSEN en GEWICHTEN van Becker's Sons tegen fabrieksprijzen.

OPWIJRDA’S WERKEN: , Verschenen bij D. B. CENTEN, te Amsterdam : I. ALGEMEENE EN BIJZONDERE RECEPTEERKUNST. (Ars formulas medicas praescribendi et praeparandi). Ten dienste van Artsen en Apothekers. In verband gebracht met de Pharmacop. Neerland. Edit. 11. Tweede druk. Prijs ƒ 1,60; fr. p.p. ƒ 1,70. 11. LATIJNSCH-NEDERLANDSCH WOORDENBOEK op de Pharmacopoea Neerlandica Editio II met beknopte omschrijving van kunstwoorden en eigennamen. Prijs ƒ 1,90; fr. p.p. ƒ 2,—. Geb. / 3,30 ; fr. p.p. ƒ 2,45.