is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze massa is , als het mengsel goed afgekoeld is geweest, zuivere binitronaphtalin. Het salpeterzuur van 50° 8., moet hiertoe zelf bereid zijn, daar het rookend salpeterzuur des handels slechts 48° B. teekent en het sterkere zuur niet vervangen kan. (Le Technologiste en Polytechn. Centralbl. 1861 , S. 1596.) Onderzoekingen over de minerale brandstoffen; door E- Fré my. De schrijver neemt met alle geologen aan, dat de turf, de bruinkolen, de steenkolen en de anthracit onder verschillende omstandigheden ontstaan zijn en tot verschillenden tijd-ouderdom belmoren; de schrijver heeft getracht den verschillenden graad der verandering te volgen, welke de plantenvezel in deze stolfen ondergaan heeft. De onderzoeking der turf heeft niets nieuws opgeleverd. Behalve de niet veranderde elementaire organen, welke men in zulk eene groote hoeveelheid inde vezelige turf aantreft, vond hij, naar gelang het meerder of minder gevorderde ontledingsproces verschillende hoeveelheden van die bruine neutrale of zure, stikstof houdende en stikstofvrije zelfstandigheden , welke wij met den algemeenen naam van ulmin-zelfstandigheden gewoon zijn te bestempelen. De tegenwoordigheid van deze reeds door Payen onderzochte ligchamen onderscheidt de turf scherp van de onveranderde plantenweefsels. De onderzoeking der bruinkolen levert reeds meer belangrijks on. Deze onderscheiden zich, naar dat zij nog het houtweefsel al of niet vertoonen; de eerste zijnde houtachtige , de laatsten de eigentlijke bruinkolen , welke compact en niet zelden steenkoolachtig zijn. Vaneen scheikundig standpunt uit beschouwd, kunnen alle door den schrijver onderzochte bruinkoolsoorten ineen dezer klassen gerangschikt worden.

37