is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloeistof bekomen. De vloeistof bezat niets van de zuiver rozenroode kleur van de nitras of sulpbas manganosus, maar er was inde zamenstelling der kleur blijkbaar veel blaauw op te merken. "Werd de zoo bekomen vloeistof in twee gelijke deelen verdeeld en bij een dezer gedeelten eenige weinige droppels eener oplossing van hypochloris natricus gevoegd , zoo ging de kleur dezer vloeistof in intensief groen over, waarin geen spoor van blaauw, maar eene zwakke tint van geel te bespeuren was en zeer veel overeenkomst bezat met de kleur eener oplossing van koperchlorid in sterk zoutzuur. Werd nu de violette (onveranderd gebleven) vloeistof met de groen gekleurde vermengd, zoo bekwam men een kleurloos mengsel. Het blaauw inde kleur van de bicarbonas cobaltosus vormt met geel inde kleur van de door toevoeging van hypochloris natricus te weeg gebragte hooger geoxydeerde verbinding groen, en dit laatste, vereenigd met het overige groen dezer vloeistof, wordt door het zuiver rozenrood volkomen geneutraliseerd. Bene verdunde oplossing van sulphas niccolosus (bladgroen) lost gekristalliseerd sulphas manganosus (licht rood) op , onder vorming eener kleurlooze vloeistof. Inde kleur eener oplossing van hypermanganas kalicus zijn blijkbaar rood en blaauw voorhanden, door wier vereéniging het voor de oplossing van dit zout zoo karakteriserend violet wordt voortgebragt. Wanneer men bij eene oplossing van sulphas cupricus een weinig chlornatrium toevoegt , zoo ontstaat door wederkeerige ontleding chloretum cupricum en de vloeistof neemt eene zuivere groene kleur aan. Yoegt men bij deze vloeistof voorzigtig hypermanganas kalicus, zoo gaat de kleur over ineen schoon zuiver blaauw, het rood wordt door het groen geneutraliseerd en het blaauw blijft alleen zigtbaar. De proef is ook te nemen met aanwending van chloretum cupricum in plaats van sulphas cuprosus. De oplossing van zuur vrij chlorid in water bezit eene bleekblaauwe kleur, welke bij toevoeging van eenige droppels van de oplossing van hypermanganas kali-

55