is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleur mededeelt, die het volgens het voorschrift niet heb ben mag.

Inde vooronderstelling dat genoemde afscheiding der zwarte laag, moest worden toegeschreven aan eene te hevige inwerking van het zwavelzuur op den terpentijn, beproefden zij, het ontstaan van die groote hitte , zoo veel mogelijk te voorkomen en deden dat, eensdeels door het mengsel onder sterke afkoeling gereed te maken, anderdeels door de drie vloeistoffen op eene andere wijze bij elkander te voegen, en wel zoo, dat het zwavelzuur, of de terpentijnolie, vooraf met den alcohol werd vermengd. Op geene dezer wijzen echter voldeed het aan de opgegevene vereischten. Evenmin voldeed het mengsel, waarbij, in plaats van oleum therebinthin., Therebinthina Yeneta volgens de Euldasche Apotheek gebezigd was. De terugblijvende massa was taai en kon niet gelijkmatig onder het mengsel verdeeld worden. 5. Dat zij, naardien geen der opgegeven wijze, een praeparaat opleverde , dat geheel aan het voorschrift voldeed, aarzelden eene bepaalde bereidingsgewijze op te geven en zulks aan de beslissing der vergadering wilde overlaten. De aanwezige leden hebben, na de verschillende praeparaten door de Commissie daarbij overgelegd, nagezien en vergeleken te hebben, gemeend te mogen besluiten tot het bereiden van het Bals, haemostaticum volgens het voorschrift hierboven opgegeven. De zwarte laag die zich bij het staan afzondert en welker gewigt niet groot is, meende men zonder schade te kunnen afzonderen, terwijl dan ook het praeparaat de vereischte kleur behoudt. De Heer Cramer Hartman berigt, dat hem een recept is voorgekomen bestaande uit; een drachma chloroform, vier oneen water en een once syrup. Ehoead. na te vergeefsch getracht te hebben de chloroform met eene gelijke hoeveelheid glycerine, volgens opgave inde Geneeskundige Courant, met het water te vermengen, had hij verschillende proeven met vermeerderde hoeveelheden glycerine genomen^

143