is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en aldaar als geneesmiddel en wel tegen het braken , in gebruik.

Uit het medegedeelde blijkt bij vernieuwing, dat het Departement steeds voortgaat door opzettelijke bijdragen, de Pharmacie intellectueel te bevorderen en dat het daardoor den lust tot onderzoek opwekt en levendig houdt. Niet minder aangenaam is het te mogen getuigen van den vrede en het genoegen, die onze bijeenkomsten beheerschen, en waartoe een iegelijk door inschikkelijkheid , gematigdheid en het betoon van wederzijdsche achting, het zijne toebrengt. Waar zulk een geest heerscht en toeneemt, daar kan , ondanks de menigte van hinderpalen die der Pharmacie inden weg staan, nog veel goeds , zoo intellectueel als moreel en materieel , tot stand gebragt worden. Departement ’s Gravenhage. Het Departement ’s Gravenhage heeft gedurende het afgeloopen jaar het verlies te vermelden van zijn Eere-Voorzitter, den in menig opzigt verdienstelijken Dr. E. J. van Maanen, die in zijne verschillende betrekkingen steeds getoond heeft, dat de belangen der Pharmacie hem na ter harte lagen, en in vroeger jaren door geregeld onderwijs in Chemie en Pharmacie , zijne veelzijdige kennis dienstbaar maakte aan de ontwikkeling van jeugdige Pharmaceuten. Het getal leden bedraagt thans 30. Het Bestuur heeft geene verandering ondergaan, De finantiële toestand van het Departement is steeds gunstig te noemen. Toen, in het begin van dit maatschappelijk jaar, onze afgevaardigden ter Algemeene Vergadering verslag uitbragten, omtrent het verhandelde op die vergadering en van hun wedervaren aldaar, maakte dit verslag zoodanigen pijnlijken indruk op de leden van ons Departement, dat al spoedig de vraag ter sprake kwam of er, naar aanleiding van dit verslag en het gebeurde op de Algemeene Vergadering , geene termen waren tot het opheffen van het Departement , want dat eene Maatschappij , waarvan het Hoofdbestuur aan de besluiten der Algemeene Vergadering geene uitvoering geeft, veel van hare waarde verliest en de De»

185