is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 11, 11-07-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun stand en vermoedelijk vermogen splitsen met betrekking tot de vergoeding voor kunst, tijd en moeite aan het gereedmaken der geneesmiddelen besteed. Ineen volgend nommer wenschen we dit nader in bijzonderheden te ontwikkelen. Wij beproefden bij gelegenheid der laatste veiling de methode tot bepaling der gezamenlijke kina-aloaloïden door middel van benzine, opgegeven ineen uwer laatste nommers (No. 6). Deze methode is tamelijk snel, gemakkelijk uitvoerbaar, en geeft het alcaloïd ineen tamelijk zuiveren toestand. Onze uitkomst stellen wij hieronder, nevens die van den Heer Moens. De verschillen laten zich gemakkelijk verklaren uit de verschillen der monsters zelven. Kaveling. door Moens. door ons. 15 ' 7,6 % 7,78 »/0 16 11,3 // 11,8 // 43 9,6 // 9,4 // 56 5.7 n 5,5 // 61 2,3 n 2,15 n 63 6,6 // 6,05 // 71 5,7 // 5,90 n Wij maken nog ten slotte opmerkzaam, dat hierbij niet de benzine uit petroleum, maar alleen die uit koolteer kan worden gebruikt. Hoogachtend ’.v Gravenhage, 5 Juli 187 5. J. Modton en Zonen. Ineen vervolg op de P hurmacopoea van Japan door den heer Geerts worden als daarin voorkomende zelfstandigheden opgenoemd : a. Brand- eii* lichtstoffen; mannelijk vuur, dat door water (het vrouwelijk element) gebluscht kan worden, bijv. kolenen houtvuur, enz.; vrouwelijk vuur, dat niet door water gebluscht kan worden, bijv. fluoresceerende en phosphoresceerende verschijnsels; vuur door wrijving ontstaan; verschillende soorten van houten en kolen (waarvan bijzondere soorten voor de bereiding der afzonderlijke geneesmiddelen voorgeschreven zijn, bijv. bambusriet voor versterkende middelen na zware ziekten); moxavuur, * de bladen van Artemisia chinemis; het brandijzer; lampenvuur met sesamolie; verkoolde lampen- en kaarsenpitten; steenkolen; steeuolie; roet uit pannenbakkerijen of dat zich aan den bodem van ijzeren potten of aan den wand van kleine ovens of aan de balken van boerenhuizen afzet. b. Zwavel: ruwe met eene geelroode en ruwe met eene blauwachtige kleur (de laatste zoogenaamde aardachtige zwavel) en gezuiverde of gesublimeerde zwavel. c. Steenen: bergkristal, kwarts, amethyst, rivierzand, zanderig bezinksel uit waterscheppers; aohaat; chalcedoon; opaal; obsidiaan; puimsteen; slijpsteen; heetsteen (eene soort van leemachtigen zandsteen, volgens Japansche opgaven min of meer warm op het gevoel); pijlspitsen uit de steenperiode van Japan (eene soort jaspis, vóór het bekend zijn van het lancet in Japan in gebruik tot het openen van gezwellen enz.); dondersteen (steenen van basalt) ; bliksemsteen (volgens de overlevering ontstaan, doordat een mythologisch dier, rai ju, hetwelk eenige overkomst met het varken bezitten en zeer lange nagels aan de pooten hebben zou, den bliksem op hooge bergen tegenloopt en daardoor inde hoogte ontvoerd wordt. De nagels zouden dan als zwarte steenen, rai boku, nedervallen); weekdieren, kreeften, garnalen, forellen, karpers, alen, houten en grassen, allen inden versteenden staat, enz. De heer H. Mackay, apotheker te Helder, verzoekt ons het volgende recept in het Weekblad te taxeeren: : acetatis morphini 0,075, sulphatis chinini 2, sulphatis cinchonini 1, acidi sulphurici diluti q. s., pulveris radicis rhei 3, althaeae 3, extracti graminis q. s, M. f. pilulae N°. 60.

75 milligr. acet. morphini .... ƒ 0,10 3 gram sulph. chinini n 0,80 1 gram sulph. cinchonini. . . . // 0,10 2 gram pulv. rad. rhei n 0,10 de overige ingred., gereedmaken enz. . h 0,60 Totaal ƒ 1,70 ANTIDOTUM. Als officinaal antidotum, dat, behalve bij vergiftiging door arsenik, ook bij andere vergiften dienst kan doen, wordt door Jeannel het volgende mengsel aanbevolen. Men houdt aan den eenen kant in voorraad eene oplossing van sulphas ferricus (vaneen soort, gewicht van 1,45) 100 gram. Aan den anderen kant een mengsel van oxydum magnesicura . . 80 gram carbo animalis pulver. . 40 // aqua 800 // Op den oogenblik dat het middel verlangd wordt, giet men de ijzeroplossing inde flesch, die de magnesia, de kool en het water bevat. Onder vlijtig schudden geschiedt de reactie volkomen en onmiddellijk. De temperatuur stijgt een weinig en het mengsel ter consistentie van eene dikke stroop wordt grijsachtig. De smaak is een '"weinig alcalisch maar verschilt weinig van dien van“gjabran<le magnesia in water verdeeld. Het mengsel moet in spópdig opvolgende doses van 50 a 10Q. gram worden toegediend. Het vertegenwoordigt op 100 graat. 3,67 fcrridbydroxyde (Fes H, P?), 4,57 magnesiumsnlphaatf -i 6,45 magnesiumoxyde (onverbonden), 4,00 dierlijke kool, De dierlijke kool is bijgevoegd wegens haar absorbeerend vermogen. Jeannel heeft door onderscheidene proeven aangetoond, dat dit antidotum uitstekend werkt bij acidum arsenicosum, arsenias natricus, sulphas zincicus, solutio iodii, digitalinum; het vermindert de schadelijke werking van strychninum en morphinum, vooral van chloretum hydrargyricum; het is echter onwerkzaam bij vergiftiging door acetas cupricus, cyanetum hydrargyricum of tartarus emeticus. Bij vergiftiging met acetas cupricus of met chloretum hydrargyricum is veel beter werkzaam bet mengsel van Mialhe (het antidotum van den Franschen Codex) bestaande uit 139 deelen sulphas ferrosus opgelost in 700 deelen water en 110 deelen sulfohydras natricus crystallisatus (Na H S -J- 4Hs O), 29 deelen oxydum magnesicum met 600 deelen water. De proeven van Jeannel zijn vooral merkwaardig, omdat hij eene vergelijking gemaakt heeft tusschen de scheikundige werking bij het vermengen van de vergiften met het antidotum en tusschen de physiologisohe werking en de uitwerking bij de inspuiting inde ingewanden van honden door middel eener schuinsche insnijding ter hoogte van den navel. Bijv. na vermenging van 10 milligram acidum arsenicosum, 1 gram acidum hydrochloricum, 35 gram water en 100 gram van het antidotum kon in het afgefiltreerde vocht geen arsenik meer aangewezen worden. De hond, wien na het vergiftig mengsel onmiddellijk het tegengift werd ingespoten, herstelde zich na korte ongesteldheid spoedig. Hetzelfde was het geval met arsenias natricus. 10 Milligram gekristalliseerd digitalinum werden vermengd met 10 gram syrupus simplex en 130 gram van het antidotum. Het gefiltreerde vocht werd verdund met 50 gram water en uitgedampt, het residu behandeld met chloroform, dit uitgedampt en het residu met kokenden spiritus van 95 pCt, opgenomen. Na bekoeling gaf de splritueuze oplossing, behandeld met aether en water, geen praecipitaat en de behandeling met chloorwaterstofzuur gaf geen aanleiding tot het ontstaan der kenmerkende groene kleur van digitaline. Het mengsel met het tegengift een hond iugespoten, maakte dezen eerst eenigszins ongesteld, maar hij herstelde zich spoedig. Het zou zeker van beteekenis zijn met het Antidotum arsenici onzer Pharm. de scheikundige proef te nemen of het na vermenging inde opgegeven verhouding al den arsenik bindt. Terwijl wij zelven dit weldra willen beproeven, noodigen we hiertoe onze collega’s, vooral onze jongeren, uit en verzoeken mededeeling der resultaten.