is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 15, 08-08-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De uitgever bleef echt# bij zijn gevoelen, dat het Repeetokium eene vernieuwde uitgave inden geest der vroegere «Klinische Memoranda” niet behoefde uitte sluiten, te meer daar het laatstgenoemde, als in één deel compleet, werkelijk tot Zakboek kan dienen, d.i. door den Geneesheer bij de uitoefening zijner praktijk zonder bezwaar met zich kan worden genomen. Wij vereenigden ons met dit gevoelen, en meenden nu niet langer aan zijn , verlangen ons te mogen onttrekken. Het Zakboek dat hier onder den titel van «Nieuw Klinisch Memorandum” verschijnt, is, daarvan het gevolg. "Wij koesteren de hoop voor velen een bruikbaren arbeid te hebben verrigt, en bevlijtigden ons hiertoe, niet slechts wat voor den practicus bij de uitoefening van zijn ambt waarde kan hebben, of nuttige aanwijzing geven kan, daarin op te nemen, maar ook het pharmaeologisch gedeelte, in verband tot de nieuwe uitgaven der Pharmacopoea Neerlandica en met het oog op het thans verpligt gebruik van het decimaal gewicht, te bewerken. Onze veeljarige ondervinding op het gebied der Geneeskundige Praktijk, doet ons vertrouwen dat menige nuttige wenk in dit geschrift zal worden gevonden, en het weder welwillend zal worden ontvangen I. Herinneringspunten betrekkelijk Genees-, Heelen Verloskundige praktijk. Geregtelijke Geneeskunde. Pkysiscke Diagnostiek en Pkysiscb Ziekteonderzoek Pag. I—lBo. Kort begrip der Refractie.—Bepaling van Gezigtssckerpte.— VOLGENS Prof. HERMAN SCHMIDT, te Marburg. Met Letterproeven naar Dr. H. SNELLEN, Pag, 171—180.