is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 20, 12-09-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentlën.

Apotheek. Adsistent. Ineen Apotheek te Amsterdam verlangt men met November a.s. een vlug en accuraat ADSISTENT, EXTERNE. Franco brieven, Letters P. G., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK.' Er wordt gevraagd te ’s Gravenhage tegen 1 October een bevoegd ADSISTENT, INTERNE. Adres, met franco brieven met opgaaf van conditiën, onder de Letter M., bij MENSING en VISSER, Iste Wagenstraat N°. 27, te ’s Hage. C. F. MULLER, Apoth. te Brielle, verlangt tegen November of liefst zoo spoedig mogelijk een bekwaam BEDIENDE, EXTERN, P. G. van goede getuigschriften voorzien. Salaris ƒ 728. De ondergeteekende vraagt zoo spoedig mogelijk een BEDIENDE of LEERLING, terwijl hij gelegenheid zal geven de H. B. School met sjarigen cursus of het Gymnasium te kunnen bezoeken. C. KRAK, Apotheker te .Veendam. In eene Apotheek zonder buspraktijk Prov. Z.-H., wordt met Nov. gevraagd een bekwaam BEDIENDE, liefst R. C. Brieven franco, Letters B. 8., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. 11 700. Externe. In eene Apotheek te Rotterdam wordt met primo Januari gevraagd een accuraat EECEPTARIDS. Adres onder Letter H., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Apotheek. Provisor, Men verlangt zoo spoedig mogelijk een geëxamineerd APOTHECAR, om als Provisor voor de zaak werkzaam te zijn, tegen genot van kost, inwoning, een goed salaris, en fatsoenlijke behandeling. Franco te adresseeren, Letters L. A., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Apothecar .lORRHSMV te Sneek, vraagt op gunstige voorwaarden, door ’t vertrek van den Bediende als militair student naar Amsterdam, een geschikt JONGMENSCH, wien tijd en gelegenheid verleend wordt om de lessen aan ’t Gymnasium of H.B.S. waar te nemen. gsjgg*. jn eejje jiiet drukke Apotheek wordt gevraagd tegen 1° Nov. een JONG-MËNSCH, die met de receptuur bekend is, of lEMAND die zich voor Leerling-Apotheker wenscht te bekwamen. Brieven franco, onder Letter F., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene Apotheek te Batavia verlangt men ten spoedigste op gunstige voorwaarden een geëxamineerd HULPAPOTHEKER. Adres met franco brieven, onder Letter V., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Assistent of Reiziger, Een fatsoenlijk Jongmensch, 30 jaar oud en van de P. G., de beste testimonia omtrent capaciteit, solied gedrag en bevoegdheid kunnende produceeren, wenscht gaarne met November a.s. of Februari e. k., EXTERNE VERPLAATSING als ASSISTENT in eene nette, i soliede Apotheek, of als REIZIGER in Chemi-1 caliën en Drogerijen voor een solied huis werkzaam te zijn. Inclineerenden gelieven zich te adresseeren, onder Letters A. P,, franco, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Leerling-Apotheker P. G., verlangt als BEDIENDE, IN- of EXTERNE, ineen Apotheek geplaatst te worden. Brieven franco, Letter K., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

Een Leerling-Apotheker, die het Iste gedeelte van het Hulp-Apothekersexamen heeft afgelegd en van goede getuigschriften is voorzien, zoekt PLAATSING in eene Apotheek, met tijd tot studie. Bij voorkeur te Amsterdam of in eene der Akademiesteden. Adres Letter 8., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. attentie! TE KOOP aangeboden tegen overname van den Inventaris en de Medicijnen, een in werking zijnde Apotheek, op eender beste standen gelegen, waaraan eene buspraktijk van circa f 2000 is verbonden. Adres met franco brieven, onder Letters X. B. Z., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. AQUA LAUROCERASIPHARMACÖP. SEERL. EDIT. II iegen billijken prijs verkrijgbaar bij Leeuwarden, P. KOÜMANS BEOUWEE. Sept. 1875. Apotheker. ROB SAMBUCI. Tot de levering van dit artikel, waarvan de bereiding aanstaande is, bevelen zich beleefdelijk aan Augustus 1875. SCHATENS & EEESB. te Meppel. LIffIOUSIK’S CAPSÜLEEMACHISES om poeders tusschen ouwels af te leveren, tegen billijke prijzen verkrijgbaar in het Magazijn van Apotheekbenoodigdheden van Rotterdam. W. EOBERTSON. Wijnhaven en Jufferstraat. MINERAAL WATER uit alle bekende bronnen. WEDe. G. A. EOOSEBOOM Amstel ¥ 140. AMSTERDAM. J. H. OÜTHUJSEIV. AMSTERDAM. Haarlemmer Houttuinen bij de Korte Prinsengracht U U ISB. FABRIKANT EN RIJKSLEVERANGIER VAN PHARMACEUTISCHE PRAEPARATEN EN CHIRURGISCHE EN PHYSISCHE INSTRUMENTEN. Alle soorten van guttapercha- en indiarubher-artikelen, als guttapercha-pijpen en hlad guttapercha, wind-, rug- en halskussens, gehoorbuizen, zieken- en hospitaalbedden. Fabrikant van elementen als Meidinger, Daniël, le Clanché, Groves, Trogger.Minotto, Bunsen, Gaiffé, enz. enz.

J* rij s- op g ave VAN 1° QUALITEIT Berger Medicinale Levertraan. Per Ton ƒ 45. // Liter // 50 cent. Heeren afnemers worden opmerkzaam gemaakt op de doelmatige verzendingen van Levertraan in blikken bussen, welke bij mij in alle grootten voorhanden zijn. P. VAN HEIJNSBEEGEN. Zaandam. Zeedijk 278. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier// // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, ƒ 4. Gesneden receptenpapier, zwaar per riem ƒ6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. //Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam. OUDKEEK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, E, 37. Compleet i Bij alle soliede Boekhan- \I« 2 geheel in 2 deeleni delaren verkrijgbaar : ilinnen ian-12™:} GOEDKOOPE UITGAVE j den f 8.25. VAN DE nog niet geëvenaarde Scheikunde van Prof. Girardin, VOOE DÉ3ST Beschaafden Stand en het Fabriekwezen, 4e druk, door J. B. PB ETERS, Chemist; opgehelderd door 643 fraaije Houtsneden en vaneen Alphabetisch Register voorzien. Gouda. G. B. VAN GOOR ZONEN. Bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam, zal spoedig verschijnen: PROEF EENER RATIONEELS PRIJSBEPALING DER RECEPTEN, mei eene Prijslijst der meest gebruikelijke Geneesmiddelen. DOOK R, J. OPWIJRDA. —B Verschenen bij D. B. CENTEN, te Amsterdam: MAAN 138LA.13 VOOR NATUURWETENSCHAPPEN. Commissie van Redactie: Prof. J. W. Gunning, Prof. T. Place, Prof. B, J. Stokvis, Dr, H. C. Dibbits, Dr. A. van Hennekelee. 6e Jaargang. No. 1. In houd: Dupont en Hoogewerff, Onderzoekingen over voedingsstoffen van bacteriën, in verband met de scheikundige samenstelling dier stoffen. Prijs per Jaar ƒ 1.50. franco p.p. ƒ 1.60.

“7“ff DARIUS&VANROSSEI | 1 1 ROTTERDAM, |||i 1 Wijnhaven zuidzijde, No. 108. PSsl MAGAZIJN van Apotheek-benoodigdheden, Chemische, Physische, Pharmaeeutisehe, Medische, Chirurgische Apparaten MWMBjSßMßJESfcMjiPriiscouranteri. bevattende ruim 3000 artikelen op eerste aanvrage gratis. HOOFD-AGENTBN voor Nederland en <le Overzeesche Bezitting-en voor iVlineraawater-, Champagne- en Ijsmachines, Gasoin-Gasapparaten, Sne -Azijnfabriek-Inrichtingen van N. GRESSLER te Halle a/Saale. Geïllustreerde prijscouranten op aanvrage franco. en Microscopen benevens Nevenapparaten van CARL ZEISS te Jena. Prijscouranten op aanvrage franco Snelpersdruk van M. J. Portielje, te Amsterdam.