is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 27, 31-10-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentie». Die genegen zijn te solliciteeren naar de betrekking van GEMEENTE-APOTHEKER te Middelburg, gelieven zich aan te melden hij het Bestuur der Godshuizen aldaar. Nadere inlichtingen te bekomen bij dr. J. C. DE MAN. A. en C. H. van Scherpenzeel, te Schoonhoven, verlangen tegen primo Januari een bevoegd ASSISTENT, liefst bekend met commissiewerk. Brieven franco.

len geëxamineerd Leerling-Apolheker zag zich gaarne GEPLAATST. Opgave van conditie wordt verzocht met franco brieven, onder de Letters B. 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. De Chemische fabriek te ’sGravcnhagc (J. MOLTON 6 ZONEN) stelt het SALICYLZUUR (zie dit Weekblad N°. 49, van 4 April 1875) in Nederland verkrijgbaar. Deze fabriek verkoopt alleen aan Heeren Apothekers en Drogisten, doch stelt dit praeparaat bij hen allen ook ten dienste van Heeren Geneeskundigen verkrijgbaar. MAGAZIJN van Medicijnglas, chemische, phamaeeutische apparaten, ütcnsilicn enz. Diverse soorten en qualiteiten van Medicijnglas, Zalfpotten van Porselein, fijn en grof Aardewerk, met en zonder palmhouten Deksels. Trechters van Glas, Saniteitsgoed en Gutta Percha Filtreertrechters van Glas met holten inden vorm van spiraal, zeer doelmatig. Amsterdam. J. B. DELIUS & C°, Geldersche Kade M 20—22. ïjTiAli D’OREZZA SE TKOÜVE a A. M BTERDA HVE. DANS LE MAGASIN d’Eaux Minérales DE Yve. G. A. BOOSEBOOM 4mstel \ 140. LIMOUSIN’S CAPSULEER-MACHINES om poeders tusschen ouwels af te leveren, tegen billijke prijzen verkrijgbaar in het Magazijn van Apotheekbenoodigdheden van Rotterdam. W. KOBERTSON. Wijnhaven en Jufferstraat.

■ -D® echte Anglo Swiss condcn- S*d Molk, officieel scheikundig ; onderzocht, welk stuk bij mij i ter inzage ligt, is te bekomen hij de Heeren ■ H. H. Uloth, Zeedijk, Wakker, Kalverstraat te Amsterdam, en v. Looijen en Bijlert, ’ Apoth. te Nijmegen. Heeren Apothekers die genegen zijn met den 1 verkoop zich te belasten, gelieven zich te adresseeren bij Cf. H. Miiemann, te Amsterdam. MEDICINALE LEVERTRAAN. IJZERHOUDENDE LEVERTRAAN. BLANKE LEVERTRAAN. RRÜIN-BLANKE LEVERTRAAN. ZWARTE LEVERTRAAN. VERKRIJGBAAR BIJ P. VAN HEIJNSBERGEN. Zaandam, Zeedijk 278. J. H. OIITHUIJSEIV. AMSTERDAM. Haarlemmer Houttuinen bij de Korte Prinsengracht U l] ISB. FABRIKANT EN RIJKSLEVERANCIER VAN PHARMACEUTISCHE PRAEPARATEH EN CHIRURGISCHE EN PHYSISCHE INSTRUMENTEN. Alle soorten van guttapercha- en indiarübber artikelen, als guttapercha-pijpen en blad guttapercha, wind-, rug- en halskussens, 'gehoorbuizen, zieken- en hospitaalbedden. Fabrikant van elementen als Meidinger, Daniël, le Clanché, Groves, Trogger, Minotto, BüNSEN, GaiffÉ, enz. enz.

A. W. C. PILGRIM, Apotheker te Arnhem, vraagt tegen 1° Januari of Februari 1876 een bekwaam en bevoegd ASSISTENT, INTERN. Mp» Met 1 Dec. of later wordt in eene soliede Apotheek verlangd een bekwaam ASSISTENT, INTERN, P. G. met goede testimonia. Salaris ƒ 300, a /350. ’s jaars, met verhooging. Brieven enz. franco, Letter W., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Ineen Apotheek te Utrecht, waar tijd en gelegenheid bestaat om zich verder te vormen, kan geplaatst worden tegen Februari a.s., of eerder, een HULP-of LEERLING-APOTHEKER, INTERNE. Brieven franco, Letters A. Z., bij den Boekhandelaar P. JOH. WOLTEE, te Utrecht. VAX «11XEA, Apotheker te Wildervank, verlangt dadelijk een LEERLING of BEDIENDE. Provisor gevraagd. Ineen der steden van Zuid-Holland wordt een PROVISOR gevraagd op aannemelijke voorwaarden, INTERN. Adres franco, onder Letter E., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Ineen der Noord-Brabantsche steden wordt zoo spoedig mogelijk een PROVISOR gevraagd. Adres met franco brieven, onder Letter K,, aan het Advertentie-Bureau van K. G. OUKOOP, te Breda. HEEREN PKÓyiSORSr Op eender hoofd plaatsen in Nederlandsch-Indië wordt gevraagd een geëxamineerde PROVISOR. Salaris en vooruitzichten naar be-1 kwaamheid. Men adresseere zich met franco brieven, onder Letters A. S., bij de Papierhandelaars MADO & CO., te Utrecht. Ineen Apotheek te Rotterdam wordt gevraagd een LEESLING-APOTHE-1 KER, INTERNE, met tijd tot studie. Brieven franco, Letter 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Togen 1 l)ec, a.s. vraagt men een ! LEERLING-APOTHEKER P. G., I INTEEN, tegen billijk salaris. Franco brieven, onder Letters A. D., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. RECEPTAJÖXÏS: lemand vlug en accuraat kunnende recepteeren en van de beste getuigenissen voorzien, zag zicb gaarne als bovenstaand GEPLAATST. Brieven franco, Letters U. L,, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Maaß** Een Apotbekers-Bediende O. W., gehuwd en van de beste testamonia voorzien, zag zich gaarne ten spoedigste GEPLAATST. Brieven franco Letters S. P., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een ongehuwd Apotheker, van goede , testimonia voorzien, zoekt eene zelf- ' standige BETREKKING. Franco aanbiedingen, Letters J. H., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

;.mm: m as-jtk. van Apothcchbeiioodigdheden, Chemische Apparaten enz. VAN ÏÏENDBIKS & YAN STEENBERGEN. HVarmoesstramt IS2 Atnsteedntn. Prijscourant van Cartonnen Eoozen. Ronde, halflijn. N. 0.1. 2.3. 4.5. 6. 7. 8. 9. 10. ƒ 0.80. – 0.85. – 0,95. – 1.20. – 1.50. – 1.85. – 2.85. – 2.90. – 3.70. – 5.20. – 7,00. ■Ronde lijn. N- °- 13- 3.4. 5. 6. 7. 8. 9. ƒ 1.20. – 1.30. – 1.45. – i.B 0. – 2.20. – 2.70. – 4.30. – 5.25 – 6.75. Ronde lijn met gond. I N. _O. 1.2. 3.4. 5. 6. 7. 8. 9. / 3.20. – 3.40. – 4.30. – 5.50. – 7.—. – 8.50. – 9.80. – 11.30. – 12.90. – 14,60. Schuifdoozen. " N. 0.1. 2.3. 4.5. 6. ' iinhoudende 6. 8. 12. 18. 24. 30. 48. poeders. Imllïijn. ƒ I.SOT- 2.00. – 2.25. – 2.55. – 2.85. – 3,15. – 3.50 lijn. ƒ 2.—. – 2.40. – 2.80. – 3.20. – 3.60. – 4.00. – 4.40. lijn met goud. ƒ 4.00. – 4.40. – 4.80. – 5.30. – 5.80. – 6.50. – 7.50. Bovenstaande prijzen zijn berekend per 100 stuks. Cartonnen doozen met firma-Etiqnetten worden zonder prijsverhooging door ons geleverd. ’ BLOEDZUIGERS. Geschikt tot zuigen en tot bewaren, versch uit de vijvers. GROOTE GRIJZE 48 Mark (ƒ 28,80) per 1030 stuks MIDDELSOORT 42 Mark (ƒ 25,20) // n „ Voor overzeesche plaatsen in Noord- en Zuid-Amerika leveren wij BLOEDZUIGERS van de beste qualiteit en goed verpakt. H. 04. Schteeen en Schroeder. (H. 04711) Kirchwdrder bij Hamburg. LIMOÜSIN’SCDK OAPSIILIERMACHJNES om poeders in ouwels af te leveren, worden benevens de OUWELS (met en zonder firma) DISPENSEER-ETUI’S door ons als hoofdagenten tot fabrieksprijzen geleverd. MARüüS & VAN ROSSEM. Wijnhaven zz. No. 108. ROTTERDAM. Snelpersdruk van M. J. Portielje, te Amsterdam.