is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 29, 14-11-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ad ver ten tl fin.

J. N. BROESB, Apotheker te Kampen, vraagt tegen 1° Febr. a.s. een bevoegd BEDIENDE, IN- of EXTEKNE. Brieven met opgave van conditiën franco. Tegen 1 Januari 1876 wordt in eene der Geldersche steden gevraagd een BEDIENDE, EXTERN, van den P, Gr, in eene Apotheek met veel receptuur. Adres franco, Letters N. E., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. “apotheek. In eene Apotheek en drogistwinkel te Amsterdam wordt gevraagd lEMAND accuraat kunnende recepteeren, tegen genot van kost, inwoning en naar bekwaamheden geëvenredigd Salaris. Adres franco, Letters 0. A., aan den üit- 'D. B. CENTEN, te Amsterdam. PROVISOR! In eene Apotheek met deftige cliëntelle en zeer solied winkeldebiet wordt gevraagd een allezins bekwaam en practisch gevormd PROVISOR, die tevens in staat is, des noodig, het administratieve gedeelte der zaak op zich te nemen. Behalve genot van kost, inwoning en een flink salaris, heeft hij voldoend personeel inden Winkel en in het Laboratorium ter zijner dispositie. Aanbiedingen met bijvoeging van afdoende getuigschriften worden ingewacht, en nadere informatiën zijn te bevragen onder Letter W., bij r^Til" U,' D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene Apotheek te Utrecht, waar tijd tot studie gegeven wordt, vraagt men met Februari a.s. op billijke voorwaar- geschikt liefst E. O. PERSOON, het recepteeren kundig. Adres franco, Letter 8., aan de Boekhandelaars DEKKEE en VAN DE VEGT, te Utrecht. – _ -1 ■T" Een geëxamineerd Apotheker wenscht zich GEPLAATST te zien in eene Gemeente-Apotheek of bij eene Weduwe. Ook is hij niet ongenegen eene GOEDE zaak over te nemen. Adres franco, onder Letters A. B. C., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. RECEPT ARIUS. lemand grondig bekend met receptuur en defectuur en ook met commissiewerk, zag zich gaarne met primo Februari VERPLAATST. Adres onder Letters Q. Q., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. ffljaflgf0' Men vraagt bij een Apotheker te Amsterdam, die tijd en gelegenheid geeft tot het waarnemen der Colleges, PLAATSING voor een geëxamineerd Leerling-apotheker. Adres Lett. J. C. aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Hgß» Tot billijken prijs biedt men, 1° Mei of vroeger te aanvaarden, eene florissante en in volle werking zijnde ZAAK aan, die een ruim bestaan oplevert. Adres Letters A. 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Te koop tegen matigen prijs: Eene APOTHEEK in eene kleine stad van Gelderland, met geheel completen voorraad, terwijl het HUIS in huur kan worden aanvaard. Aan de Apotheek is de gedeeltelijke levering van geneesmiddelen aan gestichten van liefdadigheid verbonden. Verder biedt de streek uitnemende gelegenheid aan tot het inzamelen van kruiden (flor. chamom., sambuci, tiliae etc.), waaraan tegenwoordig zooveel behoefte bestaat. Nadere informatiën, onder Letters A. B. C., bij den heer E. J. OPWIJEDA, te Nijmegen_

IBS®?*' DINSDAG a.s. zal bij mij verschijnen: PJIOjBF EENER RATIONEELS PRIJSBEPALING DEB RECEPTEN. Met eene Prijslijst der meest gebruikelijke Geneesmiddelen. DOOR R. J. OPWIJRDA. Prijs franco p.p. ƒ —.60. Amsterdam. D. B. CENTEN. VRUCHTENSAPFABRIEK „ T WESTLAND7’ te Alphen aan den Rijn. BESSENWIJN. Geurig en Onversneden. Verkrijgbaar per okshoofd en op plesschen bij LOUIS YAEOSSIEAU, Hofleverancier. Hes?* Bij de ERVEN F. BOHN is verschenen: Dele aflevering van den sen jaargang van Maandschrift voor populaire TV atuurwetenschap. Onder Redactie van Dr. H. Hartogh Heijs van Zouteveen, met medewerking van desbevoegden. Prijs per jaargang ƒ 3.90. Inteekenaren op dezen nieuwen jaargang kunnen de 4 vorige, die samen ƒ 18.30 kosten, bekomen voor ƒ 9.—.

BLOEDZUIGERS. Geschikt tot zuigen en tot bewaren, versch uit de vijvers. GROOTE GRIJZE 48 Mark (ƒ 28,80) per 1030 stuks MIDDELSOORT 42 Mark (ƒ 25,20) // h „ Voor overzeesche plaatsen in Noord- en Zuid-Amerika leveren wij BLOEDZUIGERS van de beste qualiteit en goed verpakt. H. 04. Schtceen en Schroeder. (H. 04711) Kirchwdrder bij Hamburg. van Apothcckhenoodigdhcden, Chemische Apparaten enz. VAN HENDRIKS & YAN STEENBERGEN. Warmoesstraat IS2 Amsterdam. Prijscourant van Cartonnen Doozen. Ronde, halflijn. N. 0.1. 2.3. 4.5. 6. 7. 8. 9. 10. ƒ 0.80. – 0.85. – 0.95. – 1.20. – 1.50. – 1.85. – 2.35. – 2.90. – 3.70. – X2O. – 7.00 Ronde lijn. N. 0.1. 2.3. 4.5. 6. 7. 8. 9. ƒ 1.20. – 1.30. – 1.45. – 1.80. – 2.20. – 2.70. – 3.20. – Ronde fijn met goud. N. 0.1. 2.3. 4.5. 6. 7. 8. 9. ƒ 3.20. – 3.40. – 4.30. – 5.50. – 7.—. – 8.50. – 9.80. – 11.30. -'Ï2.90. – 14.'60, Sehuifdoozen. N. 0. L 2.3. 4.5. 6. inhoudende 6. 8. T2! ÜL 2L 3öi 48. poeders, halflijn. ƒ 1.80. – 2.00. – 2.25. – 2.55. – 2.85. – 3.15. – 3.50. lijn. ƒ 2.—. – 2.40. – 2.80. – 3.20. – 3.60. – 4.00. – 4.4CÏ lijn met goud, ƒ 4.00. – 4.40. – 4.80. – 5.30. – 5.80. – 6.50. – 7.50. Bovenstaande prijzen zijn berekend per 100 stuks. Cartonnen doozen met firma-Etiquetten worden zonder prijsverhooging door ons geleverd. MEDICIJN GJL ASi ZALFPOTTEN (met en zonder gepoleerde deksels), PILLENFLESSCHEN (met en zonder gepokerde deksels), STOPFLESSCHEN, CARTONNEN DOOZEN (met en zonder firma zonder prijsverhooging), BALANSEN, GEWIGTEN (tot fabrieksprijzen) enz. voorhanden in het Magazijn van Apot h eek-benoodigd heden, Rotterdam, Wijnhaven zz. No. 108. MARIUS & VAN EOSSEM. Snelpersdruk van M. J. Portielje, te Amsterdam.

NIEUWE GROOTBOEKEN voor HH. APOTHEKERS en DOCTOREN. In overleg met eenige Heeren Apothekers en Doctoren heeft de ondergeteekende ont-1 worpen: EEN APOTIf. GROOTBOEK voor recepten en rekeningen met maandelijkschen receptenstaat, benevens EEN GROOTBOEK voor Jpotheekhoudende Ge- j neeskundigen voor recepten en visites, welker eenvoudige en doelmatige inrigting in No. 26 van dit Blad is besproken en aangetoond. Op franco aanvraag worden modellen met prijsopgave franco toegezonden. FMSche.de, Nov. 1875. B. B. BLIJDENSTEIN. Magneslet bij sooo cenm§*mjsF tenaars de ctr. a3O Sgr. (ƒ1.20), ™ Marmer en itolomiet 7| ctr. a 10 Sgr. (ƒ 0,60), Asbest, Glimmer, Puimsteen, Tripel, Kwarts, Graphiet, Poetspoeder, verschillende soorten van Vuursteen, Talcum, biedt aan H. BRUCK, Fabriek en Mijnen te Frankenstein, in Silezië. Corns. Raderaaker te Cnlemborg beveelt zich aan tot het leveren van Tinct. ferri Cydouiata per fl. . . . ƒ 1,00 Citroen Limonade. n _,BO Framb. // // -,80 Witte Bessenwijn n -,40 Roode n -,30 // Bessensap -,20