is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 40, 30-01-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wezen van het pharmaceutisch studentencorps //Berzelius” na le gaan; tevens den hartelijken wensch uitende, dat //Berzelius” nog vele jaren moge beleven en met den man voor den geest, wiens naam eenmaal aan ons corps w'erd gegeven, ons wachtwoord steeds zij: Ontwikkeling! Met achting UEd. Dw. Dienaar A. H. Tbljer, Ab-Actie van // Berzelius.'1' Geachte collega! Heden werd mij ter gereedmaking een recept gezonden als volgt: If: hydratis chlorali camphorae a 10,0 grm. alcoholis 1,0 grm. M. 1). S. Tegen aangezichtspijn. Nadat ik de kamfer met den alcohol had gewreven, wreef ik het chloral afzonderlijk zoo fijn mogelijk, daar ik dacht, dat dit poeder voor uitwendig gebruik zoo fijn mogelijk moest zijn. Ik dacht aan iodetum kalicum in zalf. Doch wat gebeurt? Ik begin ter nauwernood met onder elkander wrijven, of alles gaat tot eene vloeistof over, die als smeersel kon dienen, en er uitzag als glycerine. Nu zoude ik gaarne van uwe bekende kennis eens willen vernemen, welke werking hier wordt geboren. Met de beantwoording daarvan, bijv. in het Pharm. Weekblad, zult u verplichten Arnhem, 18/1 1876. E. Het voorschrift is reeds besproken in N". 13 en N°. 30. liager noemt het praeparaat Liquor chloralo-camphoratus. Volgens denzelfden heeft men hier aan geeue verbinding, maar aan een mengsel of eene oplossing te denken, dewijl het praeparaat door water weder in zijne bestanddeelen gescheiden wordt. Red. Groenlo, 17 Januari 1876. Mijnheer de Redacteur! In N°. 38 van uw Weekblad komt een ingezonden stuk voor van den heer H., waarin door ZEd. geklaagd wordt over de moeielijkheid, ja zelfs onmogelijkheid om van zijn leverancier, een apotheker, alcoholische vloeistoffen te ontvangen boven 3 liters. Ik geloof inde gelegenheid te zijn dit bezwaar op te lossen. Vooraf zij gezegd, dat ik op de Pruisische grenzen of zooals dit genaamd wordt inde eerste Linie woon, waar het toezicht op al wat gedestilleerd is zeer scherp is, en dus wat hier kan overal elders ook moet kunnen geschieden. De controleur, die den heer H. ingelicht heeft, gaf letterlijk naar den inhoud der wet advies door te verklaren, dat een apotheker als zoodanig geen geleibiilet kan krijgen, doch ZEd. had er bij kunnen voegen, dat bijaldien hij een patent als slijter nam elk bezwaar was opgeheven. Door mij is ten minste sedert jaren, schoon ik geen enkelen droppel likeur of wat van dien aard is verkoop, enkel in het belang van mijne betrekking, als leverancier aan Doctoren, een minimum slijters patent genomen, hetwelk hier met de opcenten ƒ4.30 kost, en ben daardoor inde gelegenheidzooveel spiritualiën, gedekt door geleibiilet, te verzenden als ik verkies. Benige formaliteiten zijn hieraan verbonden : de ambtenaren komen namelijk eens inde maand peilen, doch deze last is door de humane wijze, waarop die ambtenaren te werk gaan, van geene beteekenis. Mocht u, mijnheer de Eedacteur, deze inlichting belangrijk genoeg ter mededeeling achten, dan zal het mij aangenaam zijn haar in het Weekblad geplaatst te zien. Inmiddels hoogachtend enz. Wittermans. ’s Bosch, den 17den Januari 1876. Wel Edele Heer! Dewijl in het stuk, voorkomende in het Pharm. Weekblad van 16 Jan., door den heer 11, het oordeel der lezers gevraagd wordt, neem ik de vrijheid mede te deelen, dat de informaties daaromtrent genomen niet juist zijn geweest en dat die moeilijkheid ook volstrekt niet bestaat. Een ieder, laat staan een apotheker, kan op vertoon van zijn wettelijk bewijs van inslag van gedestilleerd een geleibiilet bekomen tot het vervoeren daarvan, de hoeveelheid van één *) liter te bovengaande en tevens van welken aard ook. De hoeveelheid en sterkte wordt alsdan op het inslag-billet afgeschreven. Het wettelyk bewijs van inslag is voor iemand, die onder peil staat, slechts ééne maand geldig, doch kan iedere maand verlengd worden; terwijl het bewijs van iemand, die niet onder peil staat, gedurende zes maanden geldig is. *) Niet 2, zooals de heer H, schrijft.

Ik zeg dus gerust, dat volgens mijne dagelijksche ondervinding de informaties niet juist zijn geweest; het zal dus ook niet noodig zijn een gezamenlijken stap te doen om bij de hoofdadministratie eene gewenschte wijziging te verkrijgen. Naar ik vernam, bestond het feit te Deventer daarin, dat er meer gedestilleerd vervoerd was dan op het geleibiilet stond vermeld. Met de meeste hoogachting enz. ïen Bosch, Apotheker, Eene nadere vraag tot inlichting bij een controleur leidde tot een antwoord geheel overeenkomstig hetgeen de heer Ten Bosch schrijft. Indien de apotheker, werd ons nu gezegd, slechts het wettelijk bewijs van inslag binnen den bepaalden termijn vertoont, namelijk het geleibiilet, waarmede het gedestilleerd bij de ontvangst gedekt was, kan daarop telkens, zoolang het met den daarop aangegeven voorraad overeenkomt, een geleibiilet tot vervoer worden verkregen. Door het bewaren der geleibilletten bij den inslag kan het bezwaar dus veeltijds uit den weg geruimd zijn, maar voor goed, indien men den weg volgt, die door den heer Wittermans aangewezen w'ordt. Red. ♦ Men zendt ons een exemplaar der Zaanlandsche Courant van 1 Januari, en vestigt onze aandacht op eene advertentie, door 0. van Holk, apotheker te Zaandam, daarin geplaatst, waarbij hij de levering aanbiedt van chinine pillen, ieder inhoudende 0.065 gram (1 grein) chinine, prijs per fieschje met 60 pillen, ƒ 1, en van Chinine poeders, ieder inhoudende 0.650 gram (10 grein) chinine, prijs per doos met 6 poeders 95 cent. ik behoef niet voor te rekenen, dat deze collega voor weinig meer dan hij voor de ingrediënten bij inkoop betaalt ze, in artsenij vormen gebracht, aflevert. Voor zulke collega’s is natuurlijk onze Proef een voorwerp van bespotting *). De heer j v.. H. toont zich al zeer weinig om het afkeurend oordeel zijner collega’s te bekreunen, we houden dit dan ook geheel terug. Wil hij weinig of niets verdienen of er zelfs geld op bijleggen, niemand kan het hem beletten. Wij meenen, dat men dergelijke handelingen gerust met schouderophalen kan voorbijgaan. De ondervinding heeft ons geleerd, dat zulke praktijken eindigen met ondergang van den persoon, die ze bedrijft. Voor het verkrijgen eener goede clientele is vertrouwen noodig. Het publiek ziet te goed, dat de apothekers bij hunne gewone prijzen niet rijk worden. Het weef, en zoo het dit niet weet, laat het ons ronduit zeggen, dat de apotheker, wil hij voortdurend aan zijne verplichtingen blijven voldoen, bij den kleinen omzet van kapitaal eene goede winst moet hebben. Het erkent, dat de kunst, niet enkel om pillen fe rollen, poeders te vouwen of drankjes te mengen, maar bovenal om de deugdelijkheid en het gehalte van geneesmiddelen te beoordeelen, eene lange voorbereiding en veel studie vereischt. De zorg voor leven en gezondheid houdt terug van die zoo bijzonder goedkoope apotheken, omdat men ook hier bevreesd is voor de toepassing van de spreekwijze: //goedkoop, duurkoop.” X. vraagt hoe het volgende voorschrift lereid most worden en welke kleur het poeder moet hebben : : iodii puri 0,065, calomel 1,000 sacchari lactis 5,000 M. f. pulvis. Volgens de leer der rationeele receptuur dat zelfstandigheden, die scheikundig op elkander kunnen inwerken, zoo min mogelijk in nadere aanraking met elkander gebracht worden, indien die inwerking niet bepaald bedoeld wordt, moet de bereiding alzoo geschieden, dat men het iodium en den calomel eerst elk afzonderlek onder de helft van het goed droog saooharum lactis wrijft en eindelijk alles ondereen mengt. Men verkrijgt alsdan een poeder, waarvan de kleur slechts door eene uiterst geringe geelachtige tint van wit verschilt en de mortier is volstrekt niet aangeslagen. Ook laat het poeder droog papier geheel onaangetast en ondergaat, zelfs aan het zonlicht blootgesteld, bij het bewaren bijna geen verandering. *) Overeenkomstig onze berekening voor 25 en 50 kininepillen met 50 milligr. sulph. chinini pro pil. inde Proef blz. 32, zouden we voor 60 pillen met 65 milligr. sulph. chinini pr. pil = 3,9 gram rekenen: late categ. 2de categ. 3de categ. 4de categ. 1.70 1,75 1,85 1,95 in zilver in zilver met doosje met doosje of fleachjo 2,00 of fieschje 2,10 Voor de 6 poeders elk met 050 milligr. sulph. chinini: Iste categ. 2de categ. 3de categ. 4de categ. 1,65 1,70 met doosje 1,85 met doosje 1,95