is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 53, 30-04-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien hij deze eerste behandeling al het iodetum kalioum oplost, kan men zeker zijn, dat het geene der bovengenoemde verontreinigingen bevat en het onderzoek eindigen. Lost bij deze eerste bewerking het zout niet geheel op, dan behandelt men het nog twee- a driemaal met 8 gram 90 a 93 percentigen spiritus, om elk spoor van ioodkaliura op te nemen. Om het gewicht te leeren kennen van hetgeen er achterblijft en dus de mate van verontreiniging, lost men het residu op in een weinig gedestilleerd water en verdampt de oplossing ineen getareerd schaaltje. Ten einde den aard van het achterblijvende te bepalen, lost men het op in eene kleine hoeveelheid (15 a 30 gram) gedestilleerd water en behandelt de oplossing; I°. met chloorbaryum. Is er carbonaat of sulphaat aanwezig, dan ontstaat er een praecipitaat, hetwelk na opgieting met salpeterzuur onder zwakke opbruising verdwijnt, indien of zoover het carbonaat is, en niet oplost voor zoover bet sulphaat is. 3°. Door zwaveligzuur, hetwelk, voorzichtig en droppelsgewijs bijgevoegd, bij aanwezigheid van iodaat, eene gele kleur voortbrengt, terwijl dan, na schudding van de vloeistof met zwavelkoolstof, deze roodviolet gekleurd zal worden.. Had de vloeistof eene alcalische reacüe, dan neutraliseert men haar, vóór de bijvoeging van het zwaveligzuur, met eetiige droppels verdund zwavelzuur. 3°. Door bij bet, zoo r.oodig geneutraliseerde, vocht eenig cbloorvvater te brengen, hetwelk bij aanwezigheid van hroomkalium, de vloeistof geel zal kleuren, waarna het vrij geworden broom door schudding met zwavelkoolstof daarin opgenomen wordt en daaraan eene roode kleur mededeelt. 4°. Door, indien geen broom aanwezig is, eenige droppels eener oplossing van zilvernitraat bij de oplossing te voegen, die bij aanwezigheid van chloorkalium een wiiten kaasachtigen neerslag zal voortbrengen, welke oplosbaar is in ammonia liquida en in natriumhyposulpbiet, onoplosbaar in salpeterzuur. Wil men op chloor zoeken bij aanwezigheid van broom, dan moet de bekende destillatie met kaliumdichromaat en zwavelzuur worden toegepast (500 milligram al gram van het inden sterken spiritus onoplosbare residu met de dubbele hoeveelheid kaliumdichromaat en 3a4 gram zwavelzuur). Het destillaat opgevangen in water, dat 3 gram ammonia liquida bevat, zal dit bij aanwezigheid van chloorkalium geel kleuren. Met betrekking tot de oplosbaarheid van de vei-liirulin(jpn der halogenen met zilver (chlöorzilver, broomzilver, ioodzilver) is door Lepage nog opgemerkt, dat ioodzilver slechts moeilijk oplosbaar is in natriumbyposulphiet, terwijl chloorzilver en broomzilver daarin gemakkelijk oplosbaar zijn. Bij behandeling van zuiver ioodzilver met eene oplossing van natriumhyposulpbiet ontstaat nooit de zoete of suikerachtige smaak, die de oplossingen van chloorzilver of broomzilver in natriumhyposulpbiet kenmerkt. Men kan er verzekerd van zijn, dat iodetum kalioum bijna geheel vrij is van ebloreet en bromeet, indien het praecipitaat, hetwelk eene geringe overmaat eener oplossing van zilvernitraat in zijne oplossing voovtbrengt, niet merkbaar oplost in eene oplossing van natriumbyposulphiet en daaraan geen zoeten smaak mededeelt. pancbeas-latementen. Riedel deelde onlangs mede, dat hij volgens een voorschrift, hem door dr. Rosent hal opgegeven, eene pancreas-vleeschvloeistof voor toediening als lavement gereed maakte, waarvan de aanwending bij patiënten, die volstrekt geen voedsel per os gebruiken konden, gunstige resultaten opleverde. De bereiding was als volgt; 250 Gram fijn geschaafd rundvleescb en 50 gram inbond der pancreasklier werden met warm water ineen mortier-aangemengd. Er ontstond eene emulsieaohtige, homogene, lichtroodachtig-bruine vloeistof. Deze dunne brij werd per anum ingespoten, nadat een half uur te voren een lavement van lauw water geappliceerd was. De pancreasklier (van het varken, rand of kalf) is tamelijk groot en omgeven vaneen zacht membraan. De inbond bestaat uit eene brijaebtige zelfstandigheid en bevat als werkzaam beginsel •pancreastine of pancreassap. Dit vertoont merkwaardige* .eigenschappen ; liet brengt ongekookt en gekookt zetmeel in' suiker over, ontleedt normale vetten in glycerine en vrije vetzuren, lost geooaguleerd eiwit, peptonen en fibrine op.

Voor liet verkrijgen van het pancreassap bediende zich R. van de pancreasklier van het varken. Inde Pharm. Zeitung wordt de aandacht der pharmaceuten gevestigd op de eierconserven inden poedervorm, die (in vacuüm bereid) door de fabriek van von Effner te Passau inden handel gebracht zijn, en zonder eenig bijmengsel bf het geheele ei öf den eidooier óf het eiwit bevatten. Eidooier (vitellum ovi) komt nog al eens inde recepluur voor en de aanleiding tot bovenstaande aanwijzing was gelegen ineen recept, hetwelk met het bijschrift //cito” den apotheker des nachts tot gereedmaking aangeboden w'as, en waarbij hij groote moeilijkheid ondervonden had, omdat hij geen eieren in huis had. Nu kan men den apotheker niet verplichten eieren als geneesmiddel in voorraad te hebben, maar wanneer hij zich hel conserf van eidooier aanschaft, is hij dadelijk gereed. Een theelepel hiervan met 3 theelepels water vormt eene goede emulsie. Omtrent de Capsulen van Bietrich (Capsulae catapot. plic.) die in plaats der oblaten van Limousin aangeboden zijn, wordt door Promm het volgende opgemerkt wat de wijze betreft, waarop zij voor de vulling behandeld moeten worden. Men neemt de capsule tusschen duim en wijsvinger van beide handen en wrijft of schuift sterk naar eene zijde. De vouw of naad komt dan in het midden, waardoor beide einden open worden, zoodat het poeder gemakkelijk ingeschud en ook het eene einde in het andere gestoken worden kan. Door deze manipulatie wordt het opblazen vermeden, wat door sommigen noodig is geacht voor het openen der capsule. Promm beschrijft dezen artsenijvorm als zeer doelmatig, gemakkelijk bij het innemen, vooral voor kinderen en te verkiezen boven den duurderen oblatenvorm. Prof. Lan der er te Athene vermeldt, dat de wortel van Mirabilis Jalapa, eene fraaie plant, die sinds eenige jaren in Oostersche landen algemeen geworden is, evenals de echte Jalappewortel drastische eigenschappen bezit, maar in geringer mate. Hij geeft aan den wortel den naam van pseildO-jalappe-WOrtel en meent, dat het poeder dient tot vervalsching van het //Poudre f\a lalöppo impnlpablo”, waapvan Kondöl’do kilo’s uit Frankrijk naar Oostersche landen verzonden worden. Hij vond dikwijls in apotheken te Athene zulk een jalappepoeder, hetwelk veellichter van kleur was dan het echte en veel minder drastisch werkte. Uit 40 deelen van den pseudo-jalappe-wortel werd 1 deel hars verkregen. De oorzaak van de onwerkzaamheid van het uit Erankrijk gevoerde //Poudre” is volgens L. ook daarin gelegen, dat men daarvoor residu’s van jalappe bezigt, die van extraotieve en resineuze bestanddeelen beroofd is. Uittreksels uit Buiten- en Biimenlandsche tijdschriften. Dooreen Oostenrijkschen apotheker, Rozsnyay, zijn SlTiakelooze kinine-praeparaten inden handel gebracht, inden vorm van suikerballetjes (Saccharola Chinini) en van chocoladepastieljes (Pastilli Chinini cum Cacao). Hager leerde deze geneesmiddelen kennen. De suikerballetjes, elk omgeveu vaneen rood papier, zijn bruinwitte, kristallijn glanzende, van binnen geelachtige en niet kristallijne maar weeke dobbelsteentjes, bijna 2,5 gram zwaar. Zij bleken elk 63 milligram kininehydraat te bevatten inden vorm van tannaat. De chocoladepastieljes zijn 1,5 gram zwaar, 7 m.m. dik en 3 ceutim. breed. Zij bevatten elk 60 milligram kininehydraat als tannaat. De vervaardiger dezer praeparaten geeft op, dat zij elk 300 milligram neutraal kininiumtannaat bevatten, dat dit tannaat met bijzondere zorg bereid en ten gevolge der bereiding niet alleen niet bitter is maar zelfs tberapeutiscb werkzamer dan het tannaat der Pharmacopoeën. Hager hecht veel waarde aan deze praeparaten, die door hun aangenamen, volstrekt niet bitteren smaak inde praktijk van veel beteekenis zijn. De heer Rozsnyay verdient volgens hem dank, dat hij het schijnbaar onmogelijke mogelijk gemaakt heeft.