is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schrijver verkreeg onder deze voorwaarden, gebrul makende van eene zuil van Bunsen van 10 a 13 elementeu en den toestel alleen afkoelende met water van 5° of ®°’ reeds eene hoeveelheid van bijna 1 deel ozon op 100 deel®11 ontwikkeld oxygenium (aannemende dat 1 aeq. iodium in hel iodetum kalicum vrijgemaakt, overeenstemt met 1 aeq. ozon) > beschouwd als eene allotropische modificatie van het oxygenium' Werd de toestel met een koud makend mengsel van Jjs en keukenzout omringd en zorg gedragen , onmiddellijk hel gas inde oplossing van iodetum kalicum te laten komen > zoo verkreeg hij meer dan 2 pCt. ozon. Werd het met ozon beladen gas in eene ballon boven gedestilleerd water opge' vangen, dan werd deze hoeveelheid een weinig minder, eD het water door het gas verplaatst, bevatte eene zeer merkbare hoeveelheid ozon opgelost. Deze cijfers zijn veel grooter dan die, welke waarnemers, die het electrolytisch ozon hebben bepaald, gevonden hebben.

Dit gas schijnt zonder veranderd te worden de droogiuê door middel van zwavelzuur te kunnen verdragen. In aan' raking met iodetum kalicum geeft het zeer blijvende witt6 dampen. Deze mogelijkheid om gemakkelijk eene merkbare hoeve®!' heid ozon te kunnen verkrijgen , is in staat eene oplossing te geven aan eenige elkander nog tegensprekende vraagstuk' ken. De scheikundigen zijn het niet eens, voornamelijk oV®r de natuur van dit ligchaam, ten minsten als het door el®6' troljse is voortgebragt. Sommige beschouwen het als eenen allotropischen van de zuurstof; anderen als een hooger oxyde van de "’a" terstof, beantwoordende aan de formule H03. Deze laatst6 meening berust voornamelijk op een’ arbeid van J3 a u me r t (t)' De meest afdoende proef van dezen geleerde is ten na®8' ten bij in deze bewoordingen vervat. Men brengt op de "'alJ den van eene lange en naauwe glazen buis een gering kleedsel van anhydrisch acidum phosphoricum. Indien iU6IJ (1) Annalen von Poggendorff 1853, T. 89, p. 38.

240