is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Rekening en verantwoording van den Thesaurier. Fit het verslag van den Thesaurier blijkt, dat de ontvangsten in het loopende jaar met het saldo van het vorige bedragen f 998.055 en de uitgaven ƒ 887.65, zoodat de rekening sluit met een saldo van ƒ 110.406.

4. Vaststellen mn de begrootiug voor het volgende jaar. De Thesaurier draagt de begroeting voor als volgt: Inkomsten. Saldo rekening 1862/63 ƒ 110.405 Eente van ƒ 400 certif, 4% werk. schuld. . , – 15.84 Bijdragen der Departementen van 219 leden a ƒ 2.50. ... ƒ 547.50 „ 13 „ a – 1.25. . . . – 16.25 – 563.75 Van één lid tot geen der departementen behoorende – 5. ~ ƒ 694,99* Uitgaven. Drukloonen ƒ 150. Porto’s en kleine onkosten. – 25. Vergaderingkosten 100.— Eeis- en verblijfkosten van HH. Bestuurderen. . – 150.- Idem „ „ Afgevaardigden. – 95. Scriba. . . 50. Onvoorziene uitgaven – 124.995 "ƒ 694.995 De Voorzitter verzoekt de afgevaardigden van Utrecht en Botterdam zich inde pauze te willen belasten met het nazien der rekening en begroeting. 5. Verslag van den Archivaris. De Archivaris deelt mede , inde Berigten al de daartoe geschikte, hem toegezonden stukken te hebben geplaatst en noodigt de afgevaardigden uit, hunne departementen aan te sporen door ruime toezending van mededeelingen de onafgebroken maandelijksehe uitgave vaneen berigt mogelijk te maken.

255