is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mortier en daaropvolgend filtreren, eene zeer geringe hoeveelheid ammoniak geene troebeling veroorzaakt en ook de reactie der chinin met chlorwater en ammoniak niet, of zoo gering waargenomen wordt, dat zij over het hoofd kan gezien worden ; hetzelfde geldt van de reactie met kaliumijzercyanid. Uit mengsels van de basische sulphaten der chinin, chinidin en cinchonidin in verschillende verhoudin» gen is, door wrijven van 1 gram van het mengsel met 20 C.O. der oplossing van 14—15° C. gedurende I—2 minuten, filtreren en behandeling van het filtraat met weinig ammoniak of chlorwater en ammoniak, steeds de chinidin aan te toonen ; bij gevolg is , wat bij deze proef door de oplossing van Seignette-zout wordt opgenomen, chinidinzout. Eene oplossing van Glauberzout in water (1 deel op 3 deelen water) lost onder de boven beschreven voorwaarden de sulphas cinehonidinicus en evenzoo het chinidinzout op, terwijl sulphas chinicus daarin zeer moeijelijk oplosbaar is. Men kan op dezen grond dit laatste oplosmiddel bezigen om uit mengsels met chinin het cinehonidinzout te verwijderen on inde bekomen oplossing door de troebeling met ammoniak de cinchonidin aantoonen , als 1 C. C. eener ammonia liquida van 0,960, in 5 C. C, der oplossing eene blijvende troebeling veroorzaakt. De grens dezer verhouding is daarom noodig , dewijl eene geringe hoeveelheid chininzout inde oplossing gaat, die echter inde aangeduide hoeveel' heid ammonia liquida weder moet oplossen. Wil men nu een sulphas chinicus uit den handel op verontreiniging met de genoemde zelfstandigheden onderzoeken, zoo moet men op de volgende wijze te werk gaan: Men digereert 2—3 gram van het kininezout met eene twintig' voudige hoeveelheid oplossing van tartras kalico-natricus bij 14» C. gedurende eenige minuten , filtreert dan en onder' zoekt het filtraat door vermenging met ammoniak (5 C. C' daarvan met 1 C. C. ammonia liquida van 0,960). Ontstaal' er praecipitaat door dit reagens , zoo waseht men het over* schot in het filtrum zoo lang met genoemde oplossing vaö het Seignette-zout af, tot dat de door het filtrum loopeud®

56