is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V40000 morphin (]/, 0o milligram) bevatte, werden met de genoemde reactiën na verloop van eene halve minuut nog duidelijk rozenrood gekleurd.

Geen der bij geregtelijke onderzoekingen in aanmerking komende alcaloïden vertoont eene dergelijke verhouding, terwijl den schrijver geen ander ligchaam is voorgekomen , waarmede, op grond der aangevoerde reactiën, eene verwisseling met morphin aanleiding zon kannen geven. Ter aantooning van narcotin dienen de volgende mededeelingen: Morphin lost in koud zuiver zwavelzuur kleurloos op, terwijl hierboven vermeld is, dat deze oplossing bij voorzigtige verwarming eene voorbijgaande roodviolette kleur aan» neemt, die op het laatst vuilachtig groen wordt. De verhouding van narcotin tegen sterk zwavelzuur is veel kenmerkender, hoewel da verschillende soorten van narcotin, die de schrijver onderzocht, eenigzins van elkander afweken, De schijnbaar zuiverste proeven kleurden bij overgieten met sterk zwavelzuur blaamoviolet en gaven daarmede eene even zon gekleurde oplossing, welke in korten tijd eenigzins vuil oranjegeel werd. Andere soorten werden zuiver geel gekleurd en gaven dadelijk eene gele oplossing. De verhouding der eerste bleef ook na herhaald kristalliseren uit aether en alcohol ontstaan; eveneens lieten de door middel eener ontoereikende hoeveelheid aether bereide oplossingen bij verdamping een overschot, welke zoo goed dn violette kleuring vertoonde als het onopgelost gebleven gedeelte. Werden daarentegen de andere narcotinsoorten met aether behandeld, zoo werd het uit den aether afgezonderde alcajoïd eveneens met koud zwavelzuur voorbijgaand violet gekleurd, terwijl het niet opgeloste restant daarmede dadelijk eene gele oplossing gaf. De schrijver laat in het midden of de oorzaak dezer afwijkende verhouding moet gezocht worden in het bestaan van verschillende homologe narcotinsoorten, zoo als reeds 12 jaren geleden door Wertheim gesteld is > of dat hier aan niets anders moet gedacht worden, dan aan eene verontrei-

74