is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het’ torige koninklijk geslacht Wasa genoemd had. Het zou daarin als oxyde, verbonden met silica , alumina, ijzer* oxyd , yttrium , cerium , didymium, kalk , mangaan, en sporen vku uranium, thorium en tantalum aanwezig zijn. Niklës berigt daaromtrent, (Comptes rendus non. 1863), dat het hem na ingeafeld Scheikundig onderzoek gebleken is, dat dit Wasium geen enkelvoudig ligchaam is, maar bestaat uit yttriumoxyd, verbonden met didimium en terbmmoxyd• Over het oplosbaar vermogen eener oplossing van hyposulphis natricus voor "Vele in water onoplosbare zouten. Hiëi-over maakt F. Field de volgende medeeling bekend: Swlphas plumbicus. Deze verbinding lost in vrij aanzienlijke hoeveelheid op in eenè oplossing van hyposulphis natricus en voegt men hierbij uitras pliimbicus, zoo ontstaat geen praeci* pitaat. Zelfs de natuurlijke gekristalliseerde sulphas plumbicus lóst faa korte trekking op iü eene oplossing van het onder* zwaveligzure zout. Verhit men de vloeistof, zoo praecipiteert eb zwavellood. Daar chromas plumbiCus in oplossing van hyposulphis natricus onoplosbaar schijnt te zijn, zoo hoopte dé schrijver op dezë wijze eéne afzondering Van het sulphaat te kunnen bewerkstelligen; de resultaten waren intusschen niet bevbedigend, daar de chromas plumbicus bij déze methode ge* deèltelijk ontleed werd, terwijl chromaS alcaiinïis inde oplossing was. Jodetum plunbicum lost oogenblikkelijk in zeer ruime hoeveelheid op in hyposulphis natricus, en vormt eene kleurlooze oplossing. Koperoxydhydraat lost langzamerhand op, en stelt eene bijna kleurloze oplossing daar. Bij verwarming praecipiteert een oranjekleurig poeder, dat echter op ’t laatst in zwavelkoper veranderd wordt.

118