is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

extratiefstof, gele kleurstof (acidum chrystophauieum) en °irca 4l/2 pCt. oxalas calcicus (1),

Chinesche Rhabarber. De Chinesche rhabarber is van verschillende hoedanigheid en deugdzaamheid. De beste uitgezóchte waar wordt ook geheel geschilde genoemd, dewijl zij zorgvuldiger schoon gemaakt en afgesneden is dan de mindere soort. Het schillen geschiedt in China mogelijk vóór het droogen , maar veel minder zorgvuldig dan bij de Eussische, van daar dat de laatste in deugdzaamheid niet veel achter staat, doch gemakkelijk er van te onderscheiden is. Ee stukken zijn veel zeldzamer doorgesneden, ivan daar leestal veel grooter en ongelijker van gedaante, zij zijn veel doorboord, doch niet zoo het schijnt, om de deugdzaamheid aan het boorpoeder te onderzoeken, maar welligt alken, om er een draad door te kunnen trekken, dewijl deze hooropeningen zeer klein zijn. Daar de stukken veel harder vaster zijn dan die der Russische rhabarber, zoo bekomen ZIJ > deels reeds bij het schillen, deels ook wel door wrij-VlDg, eeme gladde, soms glinsterende oppervlakte (geslepen rhabarber), waarop echter nog zeer dikwijls overblijfsels der huitenbast terug zijn gebleven. Dikwijls wordt de Chinesche rhabarber in Oostindië of in Europa na geschild, maar ook dan is zij uitwendig gemakkelijk van de Russische te onderscheiden, want dit schillen geschiedt met de grootste zuinigheid, de boorgaten worden slechts weinig wijder gemaakt, zeldzaam geheel weg gesneden en de stukken vertoonen zich in het oogloopend scherp van kanten. Zelfs de beste Chinesche rhabarber is Gaarder en harder, niet met den nagel te krassen, de kleur meestal donker, in het bruine spelend, doch bij bev°chtiging komt de sehoone safraangele kleur te voorschijn. De half geschilde (1) Chinesche rhabarber is niet nagelt) De wortel van Rheum palmatum bevat dezelfde bestanddeelen , t°aar eene veel grootere hoeveelheid oxalas calcicus. (2) Er moet ook geheel ongeschilde Chinesche rhabarber inden handel VQ®rkomen.

131