is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het algemeen is het onderzoek op alcohol door middel van looizuur eene zeer zekere proef, als men eenige weinige oliën uitzondert. Deze weinige oliën zijn diegenen, welke een duidelijk gehalte van eenig zuur bevatten en zwaarder dan water zijn , zoo als 01. Cassiae , Amygdal. amar,, sommige zeldzame soorten van 01. Car. ophyllorutn. De beide eerste lossen ieder voor zich het looizuur op ea wanneer zij alcohol bevatten, zelfs in eene zeer groote hoeveelheid, hoewel er een middel is om met looizuur geschikt te maken. Het bestaat daarin dat de olie met een ll/2 tot 2voudig volu* men terpentijnolie vermengd wordt, eer men het looizuur toevoegt; men moet dan ten minsten de inwerking 2 dagen laten duren, dewijl het alcoholgehalte in het mengsel na* tuurlijk nu % geringer is. 01. Valenanae, ofschoon het zuur bevat, maakt met be* trekking tot de looizuurproef met de overige oliën geene uitzondering. Met betrekking tot de 01. Siuapis is de Dragendorff' sche proef met sodium zeer aan te bevelen. Dragendorlf zegt, dat de 01. «mapis tot die oliën behoort waarmede de vervalsching met alcohol op de elegantsche wijze aau te toenen is, De zuivere olie ontwikkelt met sodium zeer lang' zaam hydrogenium en eerst na verloop van 24. uren wordt de massa geelachtig vast. Met 10 pCt. alcohol vervalscht de gasontwikkeling uitermate snel, zoo dat reeds biuneO eene minuut het stukje sodium, nadat het gesmolten 18 > verdwenen, maarde vloeistof bruin gekleurd is. Ba verloop van 5 minuten is de vloeistof zwart geworden en het buisj® kan dan na verloop van 10 minuten geheel omgedraaid w°r den, zonder dat zij er uitloopt. Bij een overzigt der boven beschreven methoden, schip de tauninproef voor de praktijk hel meest aanbevelenswaard1!» te zijn, wanneer zij in twijlelachtigc gevallen door de «od1 umproef en die met glycermhoudcnd water inde gegradü eerde buis wordt gecontroleerd. (11 ager’s pharmacevlüche Centralhalle 1804., No. 10)-

184