is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klein mogelijk genomen worden, dan bezitten de daarvan gewonnen planten geen enkel der door dr. Junghuhn aangewezen gebreken en kannen de vergelijking met de beste zaailingen doorstaan. Ten opzigte van het stelsel, om de Cinchona zonder eenig® schaduw hoegenaamd te planten, nam ik de Neddiwattumplantsoenen, alwaar dit stelsel dbnsequent is doorgevoerd, naauwkeurig in oogenschouw. Ofschoon de groote bladeren der Cinchona succiruhra dooreen pas gewoed hebbenden storm een weinig geleden hadden, zagen alle planten el gezond en krachtig uit, terwijl sommige reeds eene lengt® hadden van 7 a 8 voeten. Als een wenk voor de kinakul' tuur op Java moet ik de aandacht daarop vestigen , dat de ondervinding aan Mac Ivor geleerd heeft, dat, ingeval bij gedwongen ware te kiezen tusscben overmaat van vochtig' heid of van droogte, hij voor zijne kinaplanten aan het laatste de voorkeur zou geven. Na alzoo geheel voldaan te zijn over alles wat ik gezien had, stelde ik mijne gevolgtrekking uit tot dat ik de re* sultaten van de scheikundige analyse der door mij med®' genomen basten van Ootacamund zou verkregen hebben. P® medegenomen specimina waren de volgende: Van Hakgalle op Ceylon , 5200 voeten hoven de zee. !• C. succiruhra. Een doode boom, 5 voeten lang m®t een omtrek van 2s/4 duimen aan de basis. De wortel was zeer ziek en leverde slechts 2,37 grammen droogen bast. Van Peradenia op Ceylon, 1600 voeten hoven de zee. 2. C. succiruhra. Bladeren van gezonde planten. Van Neddiwattum inde Neilgherries, 6200 voeten hoven de zee. 3. C. succiruhra. Een gezonde boom, 14% maand oud, g®' kweekt vaneen aflegger (layer). De lengte was 6 voet®» met een omtrek van 4% duimen aan de basis. 4. C. succiruhra. Bladeren van gezonde boomen. 5. C. succiruhra. Schutblaadjes van gezonde boomen. 6. C. succiruhra. Sap verzameld bij het nemen der stek' ken en oogen gedroogd inde zon, 7. C. succiruhra. Bast vaneen stam, 18 maanden ®u^

196