is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeveelheid en zuiver te verkrijgen, daar ik vermoed, dat het m sommige soorten van kin oidine des handels aanwezig is.

Onder het hoofd },analytische data” heb ik, waar de bepaling mogelijk was, het bedrag der in aether oplosbare al' caloïden vermeld , en bijaldien dit oplosbaar gedeelte de ki* nine-reactiën vertoonde, heb ik deze hoeveelheid inde kolom voor kinine vermeld. Ten opzigte van specimen no. 12 moet ik opmerken, dat het uit den stambast van C. micrantha verkregen in aether oplosbare alcaloïd geen spoor van kinine bevat, maar alleen het nog onbekende smeltbare alcaloïd, °m welke reden ik inde kolom voor kinine aldaar niets ingevuld, maar mij alleen bepaald heb bij de vermelding der in aether oplosbare hoeveelheid. Ingeval er geene mogelijkheid bestond om dein aether oplosbare en onoplosbare alcaloïden met eenige naauwkeurig' heid van elkander te scheiden, maar wel zekerheid van het aanwezen van kinine, zoo heb ik in die gevallen de stellig aanwezige doch onbekende hoeveelheid kinine , inde kol o® voor kinine door x en dein aether onoplosbare alcaloïd®11 door y aangeduid. Derhalve duiden xeny de onbekend® hoeveelheden aan van alcaloïden, waarvan de aanwezigh® bewezen is, terwijl x -f- y gelijk is aan het gevonden bedrag der gezamenlijke alcaloïden. Het kinovabitter is verkregen door praecipitering uit d® oplossing van zijne verbinding met kalk door middel van zont' zuur. Na de afwassching en drooging van het werd het in alcohol opgelost en de hoeveelheid kinovabitt®1* bepaald door de heldere alcoholische oplossing ineen ge'T® gen schaaltje tot droog uitte dampen op een wat®*" bad. Ingeval men een alcali bezigt, om het kinovabd ter in oplossing te brengen , zoo als bijv. uit de blader®0 van C. mccirubra, dan is de hoeveelheid van het kinovabitt®r schijnbaar veel grooter, en bedraagt zelfs bij de blader®0 van C. mccirubra meer dan 6 procent. Men kan echter do®r dit schijnbaar kinovabitter met kalkmelk bewijzen, dat sle®ht9 een gedeelte daarvan werkelijk kinovabitter is en dat h®fc grootste gedeelte van het schijnbaar kinovabitter verm®®^

198