is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over eene nieuwe vervalsching der safraan.

Guibeurt vestigt in het Journal de Pharmacie et de Chimie, Juin , 1864, de aandacht op ocno nieuwe verbal' sching, welke door prof. Decaisne is waargenomen aaa safraan hem door Vesqne, apotheker te Lizieux, ter on' derzoeking toegezonden. Deze safraan, waarvan genoemd® apotheker eene hoeveelheid van 250 grammen , onder den naam van Safran de Qdtinais had ontvangen en welke van eene inferieure hoedanigheid was , bevatte niet minder dan 80 pCt. eener bijmenging, die Decaisne erkende voor de stamina vaneen Crocus. Er is hier echter geen sprake van enkele stamina der moederplant, zoo als er bij vergisslDc> wel eens onder zuivere Crocus onder gemengd voorkomen eD welker gele kleur onmiddellijk in het oog valt, maar van afzonderlijk ingezamelde stamina, welke kunstmatig rood'®®* kleurd, gedraaid en zoo veel mogelijk onkenbaar gemaal waren en welker hoeveelheid bijna de helft der koopwaar bedroeg. Men onderkent ze gemakkelijk dooreen gedeeld van zoodanige safraan ineen glas met water te werpen. bijgemengde stamina ontkleuren bijna onmiddellijk en kom®0 op het vocht drijven, terwijl de echte stigmata ten bod®01 zinken. Bij vergelijking met de Crocus, afgebeeld in d® planten van Hayne (Vol. YI, pi. 25 en 26), onderkend® Decaisne het bijmengsel voor de stamina van Crocus aan den cilindrischen vorm van de antherae, die aan den t°P zijn bijgerond, terwijl de antherae van Crocus sativus óf nalis eindigen ineen pijlvorrhige punt. Daarenboven bevatt® deze safraan niet alleen stamina van Crocus , maar ook tong bloempjes van Calendvla officinalis , even als de staan0® kunstmatig roodgekleurd; deze tongbloempjes vielen met d® stigmata ten bodem.

282