is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de Arecanoot, heeft: inde binnenlanden van Afrik* aan den oever van den Opper-Gambia plaats; dit zouden de zaden zijn van Sterculia acuminata Beauv., uit de famih6 der Sterculiaeeae; maar er is niets zekers omtrent hare be* standdeelen bekend.

Bekend is het gebruik der tabak als kaauwmiddel ook bij ons en van de cocabladen bij de inwoners van Peru; doch niet zoo algemeen bekend is het feit, dat volgens Cooke het kaauwen van de betel onder toevoeging van Indische hennep meer en meer inde Vereenigde Staten van Noord' Amerika in gebruik komt, zoo dat men welligt verwachten mag , dat broeder Jonathan op ’t laatst nog de Maleijers in de vereering der Buyo overtreffen zal. (Buchner’s neues Repertorium, 1864, No. 7.) Over de scheikundige werking van de dampen van teer en zwavelkoolstof; door prof. A. Vogel. Het gebruik van teerdampen tegen phthisis en chronische katarrhe is inden laatsten tijd in Frankrijk weder in ge' bruik gekomen en wel, volgens geneeskundige mededeelingen > met gunstige gevolgen. Deze behandelingswijze is in zo° verre niet zonder belang , als de werking der teerdampell ontegenzeggelijk op wetenschappelijken grond berust en alz°° minstens niet irrationeel schijnt te zijn. Eeeds eenige jaren geleden toonde de schrijver (Journ. f. pr. Chemie, Bd. 19 > S. 398) door proeven, welke met dit onderwerp volstrek*' in geen nadere zamenhang schenen te staan , aan, dat de atmospheer dooreen gehalte aan teer of derivaten daarvan > zoo als kreosot, eupion enz. eene opheffing van hare zuur' stofwerking ondervindt. Brengt men namelijk in eene bal' lon, waarin een stuk phosphorus ligt, een met kreosot be* deeld stuk papier, zoo houdt de phosphorus dadelijk op witt® dampen uitte stooten, terwijl ook het lichtverschijnsel lang' zamerhand vermindert, zoo dat hij na korten tijd geheel e°

370