is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al verdwenen is. Onlangs heeft ook Deschamps (Neues Jahrbuch der Pharm., Bd. 21, S. 264,) proeven genomen over den invloed van teerdampen op den dampkring, waarschijnlijk zonder de vorige proeven van Yogel te kennen en is tot dezelfde resultaten gekomen. De met teerdampen beladen lucht verliest de oxyderende eigenschap op ligt oxydeerbare ligchamen; zij beschut bij voorbeeld de zelfontbranding van den phosphorus. Is nu ook al de juistheid dezer door onderscheidene waarnemers bevestigde feiten niet te betwijfelen, zoo loopt echter de verklaring er van in zeer verschillende opzigten uit elkander. Graham, die in deze rigting het eerst proeven genomen heeft, meent, dat de werking, waardoor sommige zelfstandigheden de oxydatie van den phosphorus verhinderen , waarschijnlijk zamenhangt met die, waardoor sommige gassen verhinderen dat eleetrische vonken het ontplofbare mengsel van zuurstof en waterstofgas ontsteken. Yogel heeft toen, zonder deze meening te willen bestrijden, naar aanleiding zijner eigene onderzoekingen het vermoeden geuit, dat het mogelijk is de vermelde verschijnselen nog op eene andere wijze te verklaren. Het lichten van phosphorus berust, zoo als bekend is, op zijne verbranding, dat wil zeggen , op zijne verbinding met de zuurstof der lucht. Wanneer zich nu echter ligchamen in gas- of dampvorm inden dampkring bevinden, voor welke de phosphorus bij de gewone temperatuur eene grootere affiniteit dan voor de zuurstof der lucht schijnt te bezitten, zoo verbindt hij zich bij voorkeur hiermede, waardoor zijne verbinding met de zuurstof en alzoo zijn lichten geen plaats heeft. Eene derde verklaring van deze merkwaardige verandering der dampkringslucht door teerdampen , is door Deschamps gegeven. Yolgens zijne meening wordt niet de lucht ontleed, namelijk in dit geval niet de zuurstof geabsorbeerd, zoo als hij vele andere ligchamen , bij voorbeeld, bij de verharsing vaa vlugge oliën en dergebjken, maar moet de oorzaak deser opheffing van de werking der zuurstof gezocht worden *n de zuurstofmoleculen inwikkelende teerdampen.

371