is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 6, 09-06-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschenen bij D. B. CENTEN te Amsterdam: de tweede, vermeerderde druk van An\A/| Rationeele prijsbepaling der recepten, mei eene prijslijst der meest gebruikelijke genees-V/i W IJF\\Jf\ w middelen, en een VARMEE voor inde apotheek verlangde wetenschappelijke ondersoe-

hingen. Gecartonneerd met linnen rug. Prijs 80 Cents. Op ontvangst vaneen postwissel a 85 Cents, franco toezending door het geheele land.

gnEen gehuwd Apothekers-Bediende O. W. van middelbaren leeftijd, zoekt PLAATSING tegen Julij. Brieven franco, onder Letter W., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Apotheker N. "W., P. G. zoekt tegen September e. k. eene BETREKKING, waar het vooruitzicht tot deel- of overname bestaat. Adres franco brieven, Letter Z., aan den Uitgever D. B. GENTSEN, te Amsterdam. Een bevoegd Receptarius O. W., van soliede bewijzen voorzien, wenscht legen Augustus VERPLAATSING, onverschillig waar. Brieven franco, Letters R. S., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Hulp-Apotheker wenscht inde maanden Juli en Augustus de Apotheek WAAR TE NEMEN voor een ziekelijk Patroon of als PROVISOR werkzaam te zijn. Brieven franco, met opgave van conditiën Letters L. V., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Slemand verscheidene jaren in Chey/pmfir micaliën, Drogerijen enz. werkzaam, zoekt PLAATSING. Adres onder Motto BEDIENDE, liefst met opgave van conditiën, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Jongmensch 9 jaar bij denzelfden patroon werkzaam, grondig bekend met handel in Drogerijën en Verfwaren, eenigszins met receptuur, van goede getuigschriften voorzien, zag zich gaarne GEPLAATST als PAKHUISKNECHT of iets dergelijks. Brieven franco, Letters D. 0., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. DOOR STERFGEVAL terstond ter overneming aangeboden eene sedert meer dan zestig jaren best beklante APOTHEEK met goed onderhouden HUIS, TUIN en ERVE, BERGPLAATS enz. staande op eender beste standen te Bergen-op-Zoom. Adres den Notaris M. BAX, aldaar. Brieven franco, liefst in persoon. Te koop aangeboden; 1 ex. COSTER en OPWIJRDA, Handleiding bij de Pharm. Neerl., voor zoo ver verschenen (13 afleveringen) voor ƒ 2.— met verbinding de vervolgen te accepteren. Adres franco brieven, Letter X., bij de Boekhandelaren J. GILTAIJ en ZOON, te Dordrecht. 1 8 78! SIICCUS Ehoeados 10 fl. met fl. enverp. f4.00 Syrupus * io »» » // ƒll.OO // ir 25 // // // // ƒ25,00 Binnen eenige weken nieuwe gedroogde FLORES RHOEADOS ƒ 1.25 het | kilo. Zwart Bessensap ƒ3B 100 fi met fl Rood Bessensap ƒ 27 Alles franco Amsterdam, Rotterdam,Utrecht. Apotheker POST, Rbenen. Bij K. VAN DER ZANDE, firma Stenpeet Keoese & van der Zandb, te Arnhem, is verschenen: Drrrureni Het ttad- en Herstel-Ö£jIlingsoord te Laag-Soeren (gemeente Rheden). Bijdrage tot de kennis dezer Natuur-geneeskundige Stichting. Met Kaartje der Omstreken. (Statuten, Prospectus, Huishoudelijke Bepalingen en Laatst Geneeskundig Verslag.) Prijs 90 Cents. bladzilver! Uitstekende kwaliteit. Voordeeligsteprijzen. L. J. COHEN. *- Oudebrugsteeg 28, Amsterdam.

Wij verzoeken H.H. Collega’s, die j Wr dit jaar SUCCUS RIBESIOR ofRUBI IDAEI, van ons wenschen te ontvangen, beleefd, | hunne orders wel te willen inzenden. Met bijvoeging of men ze gezwaveld of gesalicileerd wil hebben. Zij, die Manden en Elesschen zenden, worden (om het vele werk aan het reinigen verbonden) verzocht, dit spoedig te willen doen. Prijs in evenredigheid van den Bessen- en Erambozenprijs. Meppel, Junij 1878. BROCADES en STHEEMAN. SUCCUS RUBI IDAEr op maathoudende halve wijnfleschjes, wijnschoon, geurig en kleurig, verduurzaamd voor verzending naar O. of W. (zonder bijmengsels) van den eersten pluk, ultimo Julij of Augustus e.k. te te leveren a ƒ10.50 de 24 halve fleschjes met fleschjes, mand en Emb. vrij aan boord of aan huis te Amsterdam a Contant, en voor zoover mijn boomgaard oplevert. B. T. DE RUITER, Fabriekant in Vruchtensappen. Haarlemmerweg bij Amsterdam. Neêrland’s Bessen-Boomgaard, Haarlemmerweg bij Amsterdam. SUCC. RIBESIOR. RUBR. 1 Kilo Eructus per lag. eigen ofWestland’s Eruit, verduurzaamd (zonder bijmengsels) ter verzending naar elders, op maath. Rott. ot Fransohe flesschen, vrij aan huis of aan boord te Amsterdam. Prijs naar omstandigheden overeen te komen. Uit. Julij, Aug. of September leveren. Toezending of toezegging der flesschen is haast meê. B. T. DE RUITER. 1. HELLEBREEERS EN ZONEN. DESTILLATEURS. BOTTERDAM. leveren Zuivere ALCOHOL + 94% (30° a 32°) en + 86°/0 (25° a 26°) tegen concurrerende prijzen. UNG HYDRARGYR Ëd7n/Tïö per i K°. // // fort. // 2.— // u u EMPL. h Ed. II // 1.50 // v // Wijhe. Jb. KLUIN, Apotheker. ECHTE MINERAALWATEREN alle bekende soorten voor Tafel- en Medicinaal gebruik. Wederverkoopers genieten een aanzienlijk rabat. N. BRENKMAN & C°, Hoofdagenien der Nassau Seltersbron te Ober-Selters, Scheepmakershaven, N°. 27 te Rotterdam. MAGAZIJN van Mcdieijnglas, chemische, pharmaceutische Apparaten, Utensiliën enz. ff— DESTILLEERTOESTEL om de luij'riM zuivere Alcohol te HL 8 118 nen, zuren, siro- perl) suikers, gommen, bieren, vernissen enz. Dit Appareil beveelt zich zeer aan door zuiverheid en nette afwerking. Amsterdam. J. B. DELIUS & C°. Geldersche Kade M 20—22. EENIGE AGENTEN voor Nederland en de Overzeesche Bezittingen van Wilhelm Bitter te Bielefeld, Fabriekant van Stoom-Apparaten.

MAGAZIJN van alle Chemische, Pharmaceutische, Technische Apparaten, Gereedschappen, etc. etc. Ferge & hembeek. Amsterdam. Damrak 80. Hoofddepot van Microscopen van E. Leitz te Wetzlar tegen fabrieksprijzen. Stoom-apparaten van Wolff te Weenen. Inhalatie-apparaten. Selterswater-apparaten voor huishoudelijk gebruik. Geconholeerde thermometers in koperen étuis. Barometers, thermometers, tooneelkijkers etc. in groote keuze voorhanden. JgS* Geïllustreerde prijscouranten verkrijgbaar. ■■■■■■BBBlBHi ■■saonnßßnHHMH ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 130 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier// // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, ƒ 4.— Gesneden receptenpapier, zwaar per riem ƒ6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. //Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam. OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, E. 229. FRANSCH MEOICIJNGLAS wit, half wit, geel en blauw STOPFLESSCHEN EN ZALFPOTTEN worden tegen concurreerende prijzen franco naar alle plaatsen in het land in direkt verkeer met den Haag geleverd door J. H. VAN DE WETERING te Kravenliage. BECKER’S SONS. Westzeedijk M°. 43,45,47, en 40. ROTTERDAM. FABRIKANTEN VAN ESSAi-, ANALYTISCHE, CHEMISCHE, APOTHEKERSGOUD- en andere fijne BALANSEN en GEWICHTEN BASCDLEN EN HARGBALANSEK. LEVERANCIERS aan verschillende Munten en aan vele Wetenschappelijke Inrichtingen. BESSEN-PERSEN TE VERKRIJGEN BIJ Stcinniann te Irnhem. MAGAZIJN VAN APOTHEEKBEN 00D1GDHEDEN VAN W. ROBERTSOI te Rotterdam. MICROSCOPEN on LOUPEN van Carl Zeiss en BALANSEN en GEWICHTEN van Decker's Sons tegen fabrieksprijzen.

MARKWARDT & DAHLINGER TE LAHR IN BADEN. Fabriekanten van alle Cartonnage-Artikelen, bevelen zich aan voor de levering van alle soorten CAETONNEN-, POEDER-, PILLEN- en SCHUIPDOOZEN, POEDER-CONVOLUTEN en voorts alles wat tot hunne branche behoort. Aanvragen voor prijscouranten, inzending van monsters en commissiën gelieve men te doen aan onzen uitsluitend EENIGEN AGENT voor Nederland en de Koloniën J. C. Th. MARIUS te Rotterdam. Ciondsche Singel, I%To. iM. Snelpersdruk van M, J. Portielje te Amsterdam.

Zeg'el- of Brievenlak. Rood ƒ 1.20, Bruin en Zwart ƒ 1.00 per kilo of 24 pijpen. Voor best branden en hechten wordt ingestaan. Pakketlak. Bruin f 0.30, Rood f 0.56 per kilo of 16 vierkante pijpen. Flesschenlak. Rood f 17.50 en ƒ 13, Geel ƒ 13, Blauw, Groen, Bruin en Zwart ƒ 11 per 50 kilo. Roode vergiftigde Muizentarwe. Prima qualiteit. Per 100 doozen (inhoud 30 gram) ƒ 7.50. Per kilo ƒ 1,80. Betaling op 3 maanden. Contant 2°/0 korting. Verkrijgbaar bij J. A. BOOM te Meppel. YAN ESTA & CO. TB HAELINGEN Eabrijkanten van MEDICINALE WATEREN ('bereid volgens het systeem BEINS) onder toezicht der HH. Dr. J. L. ANDREiE en J. MBNNO HÜIZINGA, Arts, beiden te Harlingen. In elke plaats waar nog geen verkooper is aangesteld, wordt een Apotheker als zoodanig gevraagd. MINERAALWATER uil alle bekende bronnen VULLING 1878. Wed. O. A. HOOSËBOOK' Amstel 140. Amsterdam-SS5 HONGAARSCHE BLOEDZUIGERS. De eenigen, die bij Heeren Geneeskundigen en Heeren Apothekers voor beste bekend zijn, worden door mij verzonden: de 25 —ƒ1.25; 50 ƒ2.50; de 100 ƒ3.70; bij 500 stuks ƒ3.00 de 100 stuks en 10 stuks op de 100 toe, alzoo 550 stuks voor ƒ15.00. Evenzoo met 1000-tal: dan ontvangt men 1100 stuks a ƒ 30.00. Niets dan Hongaarsche Bloedzuigers worden door mij verzonden. C. AUGUST. Haarlemmerdijk, nieuw N°. 1, Amsterdam. J. F. VAN DRUTf7n te Sneek geeft uit: SCHETS DEE Pharmaceutische Scheikunde, VOLGENS DE NIEUWEEE BEGRIPPEN. LEIDDRAAD BIJ STUDIE EN PBAGTIJK NAAE HET HOOGDUITSCH VAN Dr. F. ELSNEK, Vrij en in overeenstemming met de Pharm. Neerl. Ed. 11, BEWERKT DOOR B. J. Opwijrda. 420 pag. zeer compresse druk in 80. f 3.75.

name bestaat.