is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 11, 14-07-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

//Zij (de deelnemers) mogen niet verbonden zijn aan opgericht of hier in werking gebracht na //I April 1847, of aan diergelijke instellingen voor #den zoogenaamden //fatsoenlijken” stand, noch voor //het vervolg hunne medewerking aan de zoodanigen //verkenen, behalve aan het Algemeen Ziekenfonds «/voor Amsterdam. • //Namens de geneeskundige Commissie van het //Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam. //J. W. van der Voort, u Amsterdam, Secretaris. „5 Juli 1878. De heer E. S. te N. A. stelde ons de vraag of oleum rosarum, die met droge fuchsine eene roode vloeistof vormt, bepaald als spiritushoudend gekwalificeerd moet worden ? Naar aanleiding dezer vraag onderzochten wij rozenolie, die wij voor spiritusvrij. hielden, met fuchsine. Zij werd rood. Hetzelfde geval deed zich voor met pepermuntolie en kruidnagelolie, die wij ook voor spiritusvrij meenden te mogen houden. Daarentegen bleven anijsolk en venkelolie geheel onveranderd en de roode kleur ontstond eerst na bijvoeging van spiritus. Misschien hebben ook anderen in dit opzicht ondervinding opgedaan, waardoor hetzij de waarde van fuchsine als reagens op spiritus in alle vluchtige oliën, hetzij de volkomen spiritusvrije staat der schijnbaar zuiverste oliën betwijfeld moet worden. Als bewijs *hoe nauwlettend men, bij het verschil in nomenclatuur der chemische praeparaten in Duitschland en hier, bij de ontvangst van goederen van Duitsche handelsbuizeu moet zijn, diene het volgende. Dooreen collega was bij een Duitsch handelshuis besteld Chloras kalicus. Hij ontving eene flesch met opschrift Kalium clloratum depwratum. Dewijl het uiterlijk voorkomen hem vreemd voorkwam, zond hij het ontvangene mij tot onderzoek, waarbij bleek, dat het Chloretum kalicum was, dus werkelijk overeenkomstig de Duitsche benaming op het opschrift maar niet overeenkomstig de bedoeling. Chloras kalicus toch draagt inde Pharm. germ. den naam: Kali chloricum. Te Groningen heeft eene vergiftiging plaats gehad, doordien een koekebakker, meenende eene flesch bier voor zich te hebben, bij vergissing er eene nam, waarin waterglas, waarvan hij evenals meer koekebakkers doen, zooals nu gebleken is zich pleegt te bedienen tot het glanziger en steviger maken van zijn koek. De bakker heeft nu door ’t experimentum in corpore vili, proefondervindelijk geleerd, dat de bijmenging van eene zoo bijtende stof als kiezelzure soda niet als onschadelijk beschouwd mag worden. (Weekll. Tjdschr. Geneesk.) Voor de bepaling van glucose zijn twee nieuwe oplossingen bereid, namelijk de koperoplossing van Pellet en de kwikoplossing van Sachsse. De koperoplossing van Pellet bestaat uit 68,7 gram gekristalliseerd cupridsulphaat, 200 gram chloornatrium, 100 gram watervrij natriumcarbouaat en 6,87 gram chloorammonium, opgelost in heet water en verdund tot 1 liter. 10 C. C. der vloeistof komen overeen met 50 milligr. glucose. De kwikoplossing van Sachsse wordt bereid door 18 gram droog mercuridiodide benevens 25 gram ioodkalium in water op te lossen, bij de oplossing 80 gram kaliumhydroxyde, in water opgelost, te voegen en alles te verdunnen tot 1 liter. Van deze oplossing worden 40 C. C. (overeenkomstig 720 milligr. mercuridiodide) tot koken verhit, waarna men uit eene burette zooveel der glucoseoplossing laat bijvloeien, totdat het kwik volkomen gereduceerd is en eenige droppels der waterige vloeistof op filtreerpapier boven zwavelammonium gehouden, niet meer zwart worden. 40 C. 0. der kwikoplossing wijzen volgens de laatste onderzoekingen van Sachsse 0,1342 (en niet 0,15 gram) glucose aan.

Hager zou het meer praktisch achten de alcalische mercuridiodide-oplossing zoo te stellen dat 40 C. C. daarvan met 0,1 gram glucose overeenkomen. Daartoe lost men 13,5 gram mercuridiodide benevens 19 gram ioodkalium in heet water op, voegt dan de oplossing van 60 gram kaliumhydroxyde bij en verdunt alles tot 1006,5 G. C. Pilulae acidi hydrochlorici W eiler. Jf: acidi hydrochlorici, glycerini aa 6,0, tragacanthae 10,0. M. fiant pilulae N°. 100. S. Om het half uur of het uur 1 pil. Twee prijsvragen in Duitschland behelzen de volgende onderwerpen: , (Hagen -Bucholz’sche Stiftung.) //Tot nog toe is er slechts een arsenias chinini bekend en is een praeparaat als arseniïs chinini beschreven, gebleken slechts een mengsel te zijn. Bestaat er eene werkelijk scheikundige verbinding tusschen arsenigzuur en kinine, en zoo ja, welke is hare bereiding en eigenschappen?” (Meurer-Stiftung.) //Hydras ferricus door praecipitatie met ammonia liquida bereid, ontwikkelt reeds vóór het drogen, veel meer later, bij het oplossen in zuren, gasbellen. Welke is de aard van dit gas, hoe kan zijne ontwikkeling verhinderd worden?” De apotheker Werner te Breslau deelt als hoogst belangrijke bijdrage tot de verontreinigingen, die in chlurufurm kunnen voorkomen, mede, dat hij daarin amylalcohol aangetroffen heeft. Hij meent in deze verontreiniging de oorzaak te vinden van het braken, hetwelk zich zoo dikwijls bij het anaestheseeren met chloroform voordoet. Reeds voor jaren had hij vermoeden op deze verontreiniging, welk vermoeden hij echter schroomde uitte spreken, voordat de amylalcohol (door overbrenging in valeriaanzuur), zonder eenigen twijfel over te laten, geconstateerd was. De amylalcohol zal misschien in het chloroform geraakt zijn, doordat direct uit de branderijen komende ruwe 80 percentige spiritus voor de bereiding van chloroform aangewend is. Even als de waterdampen de hooger kokende vluchtige oliën mede nemen, zoo ook de chloroformdampen sporen van de foezelolie met een aanzienlijk hooger kookpunt, die het praeparaat hardnekkig aankleven. Chloroform, voor inwendig gebruik bestemd, moet dus vooraf gezuiverd en gerectificeerd worden, tenzij officieel voor inwendig gebruik enkel chloralchloroform toegelaten wordt. Bailon heeft alle jaltoraudi soorten verzameld, die sinds 10 jaren inde Parijsche apotheken verkocht worden en bevonden, dat zij tot drie soorten teruggebracht kunnen worden. De eerste is Piper (Serronia) jaborandi, heden zeer zeldzaam inden handel; de andere zijn Pilocarpus-soorten, namelijk Piiocarpus pennatifolius Lem. en Piiocarpus Selloanus Engl. De P. pennatifolius geeft een wezenlijk werkzame jaborandi. PLardy vond inde versche bladen pilocarpine, die afscheiding van zweet en speeksel verwekte. De P. Selloanus is eveneens werkzaam, hij brengt inde keel een eigenaardig gevoel voort. De vraag of P. pennatifolius en Selloanus niettegenstaande hun verschil twee verschillende soorten of slechts twee vormen of variëteiten eener soort zijn, durft B. niet beslissen. De uitslag van het examen voor leerling-apotheker te Middelburg is tot dusverre geweest: Maandag 8 Juli: Geëxamineerd 6 vrouwelijke candidaten, allen toegelaten, met namen: Mej. Neeltje Denier van der Gon, geb. te Vlaardingen; Mej. P. J. A. Gijsberti Hodenpijl, geb. te Woudenberg; Mej. C. Grootes, geb. te Westzaan; Mej. J. L. C. Langereis, geb. te Medemblik; Mej. h. E. T. de Vries, geb, te Meppel; Mej. C. M. Eiledt Kok, geb. te Schiedam.

9 Juli: Geëxamineerd 6 vrouwelijke candidaten, alle 6 (leerlingen der industrieschool voor vrouwelijke jeugd te Amsterdam) toegelaten, met namen: Mej, J. G. Brandenburg, geb. te Amsterdam; Mej. B. C. Barendsen, geb. te Amsterdam; Mej. A. Straatman, geb. te Amsterdam; Mej. M. H. Broekman, geb. te Amsterdam; Mej J. M. L. Neideck, geb. te Roosendaal (N.-Brabant); Mej. M. C. Euncke, geb. te Amsterdam. 10 Juli: Geëxamineerd 6 vrouwelijke candidaten, allen toegelaten, met namen: Mej. P. v.d. Hulst, geb. te Amsterdam; Mej. C. L Rompelman, geb. te Amsterdam; Mej. J. H. C. Aukes, geb. te Amsterdam; Mej. J. C. Keijser, geb. te Texel; Mej. A. B. v.d. Pluijm, geb. te Amsterdam; Mej. H. de Holl, geb. te Hoogeveen. Het Pransche leger telt tegenwoordig in actieven dienst 159 militaire apothekers. Persoonlijke aangelegenheden. Door den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië is verlengd de non-actiefstelling van den militair apotheker 3e klasse F. H. Eijdman, voor één jaar. Openlijke correspondentie. K. te A. Het door u medegedeelde geval van het houden eener apotheek dooreen apothekers-leerling mei een gesalarieerden geëxamineerden apotheker aan het hoofd, zoodat in burgerlijken zin de leerling als chef en de geëxamineerde apotheker als bediende fungeert, staat niet alleen. Ook in Gelderland doen zich dergelijke of soortgelijke toestanden voor. In wettigen zin is hiertegen niets aan te voeren, hoe vreemd de verhouding is en tot hoeveel verwarring zij aanleiding kan geven bij de dagelijks dreigende mogelijkheid, dat de verantwoordelijke persoon dooreen ander vervangen wordt. Het Geneeskundig Staatstoezicht kan niets anders doen dan nauwkeurig toezien, dat bij de verandering van verantwoordelijk persoon geen tijd overblijft, gedurende welken de apotheek zonder wettig beheer is. Irouwens, de betrokken personen zijn zelven gewoonlijk tegen wetsovertreding gewapend. Een collega openbaarde ons het verlangen, dat wij ons met het een of ander handelshuis in verbinding zouden stellen, om de Handelsberichten in het Weekblad aan te vullen en meer praktisch te maken, door wekelijks den marktprijs van Sulphas chinini op te geven, ten einde de apothekers inde gelegenheid te stellen zich daarnaar bij de berekening inde receptuur te regelen. Onze pogingen, om aan zijn verlangen te voldoen, hebben echter tot heden schipbreuk geleden. Men meende, dat daardoor aan de concurrentie een te ruime gelegenheid zou aangeboden worden, waardoor het Pharm. Weekblad zijn onzijdig standpunt zou verliezen, al verder, dat de opgave weinig zekerheid zou aanbieden, omdat de prijs van Vrijdag reeds Zaterdag zijne beteekenis kan verloren hebben, en wees er eindelijk op, dat sommige handelshuizen reeds aan de meeste collega’s soms dagen achtereen briefkaarten zenden met opgave van den prijs, zoodra er slechts eenige aanmerkelijke verandering gekomen is. Ons echter den gegeven wenk ten nutte makende, wenschen wij voortaan in het eerste nommer van elke maand, den gemiddelden prijs van Sulphas chinini in de voorafgaande maand op te geven, ten einde deze als grondslag van berekening bij de receptuur te doen dienen. VERBETBRIN G. Men verzoekt ons in ons bericht omtrent de vrouwelijke leerling-apothekexs te rectificeeren, dat Mej. G. C. van der Schalk, even als hare zuster Mej. M. A. van der Schalk, thans beiden inde apotheek van haar vader, den heer A. J. van der Schalk Jz. te Schiedam, werkzaam zijn; alsmede, dat Mej. J. Hassels 1.1. maand gehuwd is.