is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 19, 08-09-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ad v ertratlCn. J A Y A. Men verlangt ten spoedigste in eene Apotheek te Batavia een geëxamineerd APOTHEKER P. G., voorzien van goede getuigschriften. Conditiën: salaris / 300.— ’s maands behalve vrije kost en inwoning en vrijen overtocht. Brieven franco, onder Letter 8., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. J. A. Riedel, Apotheker te Nijmegen, verlangt l December of eerder een bevoegd AOSISTENT. Ineen der voornaamste steden van Gelderland wordt tegen 1° November a.s., tegen ruim salaris, gevraagd een bekwaam ASSISTENT, P. G. EXTERN. Brieven franco, Letters P. Q., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Zoo spoedig mooglijk wordt gevraagd een PROVISOR of HULP-APOTKEKER, liefst P. G. Genoegzame adsistentie wordt toegevoegd. Franco brieven, Letters W. T., aan den Boekhandelaar P. N. SOMBEEK, te Zaandam. Te Nieuwer-Amstel a/d Overtoom wordt met primo October gevraagd een RECEPTARIUS, EXTERN, salaris ƒ 625. Op brieven met volledige referentiën wordt alleen gelet. Adres Letters D. D„ HULP-POSTKANTOOR Overtoom. Brieven franco. Een Meisje, op de Industrie-school te Amsterdam hare opleiding ontvangen hebbende, als Leerlinge-apotheker, WENSCHT hier of elders als zoodanig geplaatst te worden. De beste informatiën staan haar ten dienste. Reflecteerenden gelieven zich te adresseeren met franco brieven, onder Letter 8., bij den Boekhandelaar J. KRAAN, Lange Niezel, te Amsterdam. I^1 Een geëx. Leerling-Apotheker zoekt PLAATSING tegen 1 Nov. ineen Apotheek of Magazijn. Franco brieven, onder Letters N. P., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. MtfP* Een L. M. Hulp-Apotheker tevens Leerling-Apotheker P. G., verscheidene jaren in drukke en nette zaken werkzaam geweest zijnde, en van de meest voldoende getuigschriften voorzien, zoekt met 1 October PLAATSING daar waar tijd tot verdere studie is te verkrijgen, bij voorkeur in eender academiesteden. Aanbiedingen onder Letter R., aan den Uitgever D. B, CENTEN, te Amsterdam. IMMflep»’ lemand met de receptuur zeer goed bekend, en genegen tot andere bezigheden, verlangt liefst spoedig buiten Amsterdam PLAATSING bij een Geneesheer, Apotheker of Drogist. Ruim salaris is geen vereischte. Brieven franco, Letter M., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Jongmensch zoekt PLAATSING ineen Apotheek, waar gelegenheid bestaat om opgeleid te worden tot Apothekers-Leerling. Brieven franco, Letters A. Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Te koop aangeboden: De OPSTAND eener volledige APOTHEEK met voorraad Geneesmiddelen, Flesschen, Potten, prachtige koperen Vijzels, Balansen, groot fraai marmeren Mortier enz., alles inden besten toestand. Aanbiedingen worden spoedig franco ingewacht, Letters A. Z., Advertentie-Bureau van PABER & YAN DER ZWAAG, te Harlingen. APOTHEEK. Ineen welvarende stad van ons land wordt TE KOOP aangeboden : eene sinds lange jaren met succes gedreven APOTHEEK met annex DROGERIJEN, waarbij een flink HUIS en TUIN. Adres met franco brieven, onder de Letters IJ, Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

Inschrijving van 200 K° SULPHAS CHININI aan het Ministerie van Oorlog op 5 September j.l. Gustav Briegleb ƒ 209,97; ƒ 210,94; ƒ211,93; ƒ 212,89. Stcinmctz & Petit ƒ 211,80; ƒ 215,—. Mouton * Zn. ƒ 226,80; ƒ 229,30. Julius Meijer ƒ 221,95. Amsterdam. N. M. BOUVIJ. " AQUA DESTILLATA Wordt nog steeds afgeleverd a ƒ 2.75 per bemande flesch, met inbegrip van de bemande flescb, franco Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem en tusschen gelegen plaatsen, door N. VERWEIJ te Tiel. P. VAN TOL Mz. TE 808 KO O E beveelt zich aan tot het leveren van LAÜROCERASI BLADEN voor de geringe som van 35 gulden de honderd kilo. Bestellingen worden ten spoedigste ingewacht. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier// // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, ƒ 4. Gesneden receptenpapier, zwaar per riem f 6. circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. //Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam. OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, E. 229. IS&S** Medicijnglas (Fransch model Bondborsten), dartonnen en Spanen Doezen, Bindgaren, Bladzilver, Mortieren, Maten (in glas en saniteitsgoed), üitdampschalen, Gewichten, Balansen (geldig na 1 Jannari 1880) zijn steeds, benevens alle verdere Apotbeekbenoodigdbeden, tegen zeer billijke prijzen verkrijgbaar in het Magazijn van Hendriks & van Steenbergen. Warmoesstraat 152. Amsterdam. jT MOUTON l ZONEN BLIJVEN VOORTDUREND VERKOOPEN : Acidum Salicyl., Acet. Morph., Extr. opii, • Hydrochl. Morph., lodkalium, Opium, Pulvis opii, Salie, natric., Sulph., chin. en alle chininzouten, en geven daarvan gaarne geregeld prijsopgave aan hen die dit verlangen. Zij hebben tot uitverkoop voorhanden in ruime hoeveelheid Acid. anlphur. pur., Antimonium crudum en regulus., Bals. copaivae, Benzine, Bismuthmetall, Bromium, Carbolzuur, C. frangulae, Cornu cervi ust., Ebur ustum grof, Extr. grarainis., Eel taurin., Gum. arab., Lign. caliatour, campeeh, panama, santali, Manganesium, Naphta, Nitr. bismuth., Nitrum, 01. laurin., petrae, terebinth., Orleans, Pbosphorus, Rheum., Sal ammon., ebsham, polychr., Sapo marseille, Soda, Sulfid. stib., Sulfur. raff., Syrup. viol., Tamarinden, Tereb. veneta, T. catagamba, Tragacantha, Yaren, Waterglas, Wijnflesschen. AtlüA LAIJROC. bij mandflesch 34 cents per kilo. ROB SAMBUCI. Tot bestellingen op dit artikel bevelen zich beleefdelijk aan SCHATENS & REESE. Meppel, September 1878.

Ferge & Lembeck. Amsterdam. Damrak 80. MASDFACTDUR EN MAGAZIJN VAN ALLE Pharmaceutische, Chemische en Technische Instrumenten, Gereedschappen, Potten en Flesschen. Volledige Inrichtingen van Apotheken en Laboratoria. Aanvulling van onvolledige Utensiliën en enkele potten. Prompte uitvoering, matige prijzen. Geïllustreerde prijscouranten op franco aanvrage verkrijgbaar. MINERAALWATER nit alle behende bronnen VULLING 1878. Wed. G. A. ROOSËBOOm. Amstel 140. Amsterdam. ~ VAN ESTA & o°. TE HAELINGEN Fabrijkanten van MEDICINALE WATEREN {bereid volgens het systeem BEINS) onder toezicht der HH. Dr. J. L. ANDREiE en J. MENNO HUIZINGA, Arts, beiden te Harlingen. In elke plaats waar nog geen verkooper is aangesteld, wordt een Apotheker als zoodanig gevraagd. BECKER’S SONS. Westzeedijß M°. 43,45,47, en 49. ROTTERDAM. fabrikanten VAN ESSAI-, ANALYTISCHE, CHEMISCHE, APOTHEKERSGOUD- en andere fijne BALANSEN en GEWICHTEN BASCDLEN EN HANGBALANSEN. LEVERANCIERS aan verschillende Munten en aan vele Wetenschappelijke Inrichtingen. MAGAZIJN VAN APOTHEEKBENOODIGDHEDEN VAN ¥. ROBEBTSOI te Rotterdam. MICROSCOPEN en LOEPEN van Carl Zeiss en BALANSEN en GEWICHTEN van Becker's Sons tegen fabrieksprijzen. Verschenen bij D. B. CENTEN, te Amsterdam; LATIJNSCH-NEDERLANDSCH WOORDENBOEK OP DE PHARMACOPOEA NEERLANDICA EDITIO 11. MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING YAN lliitwiifiil tl Eigennamen. Prijs ƒ 1.90; fr. p.p. ƒ 2.—; Geb. ƒ 2.30; fr. p.p. ƒ 2.45.

Pharmaceutische Balansen en Gewichten uit de Fabriek van E. Leybold’s ISTachfolger te Keulen, voorzien van de nieuwste verbeteringen en voldoende aan alle eischen der Nederlandsche Wet, zijn tot zeer concurreerende prijzen voorhanden bij den uitsluitenden Agent voor Nederland en de Koloniën: J. C. Th. llarius te Rotterdam. Goudselie Singel Mo. 104. PS. Geïllustreerde Prijscouranten worden franco toegezonden.

VOOR HEEREN APOTHEKERS worden aanbevolen als de duurzaamste, duidelijkste en netste Etiquetten: BLIAUW met WITTE LETTER, alsmede Rood met witte letter en Groen met zwarte letter; alleen vervaardigd en verkrijgbaar bij Jt. JANSEN, STEENDRUKKERIJ, LEEUWARDEN, TURFMARKT. Snelpersdruk van M. J, Portielje te Amsterdam.

j c. aamjDeks, Singel bij het Koningsplein, No. 494, Amsterdam. In Chirurgicale en Verloskundige Instrumenten, Apothekersbehoeften, enz. Amputatie-, Inductie- en Rotatie-Toesteilen, Gipsverband, Gipsscharen, Kopsnebbers-Kopglazen, ook met Luchtpomp en Oaoutchou-Ballon,kunstmatige Bloedzuigers, Wondzijde, Engelsche en Fransche Pleisters, Apostumatic-, Vaccinatie- en gewone Lancetten, Breukrnesjes en andere Bistouries, Arterie-, Ooghaar-, Muizentand- en Gekruiste Pincetten, Stiletten, Scharen, Polyptangen, Wondhaken, Troicards, Tracheotomie-, Perforatie- en Trepaan-Toestellen, Oog-, Oor- en Keelspiegels, Sleutels, Tangen en andere Tandinstrumenten, Tandplombeersel, Thermometers, Microscopen, Loupen, Subcutane en Traanbuis-Injectie-Spuitjes, Stethoscopen, Percussiehamers, Plessimêtres, Centimetermaatjes, Neus- en Vagina tampons, Insuflateurs, Uterus- en Anus-Specula, Catheters, Bougies van de dilacteerende Laminaria digitata, Cauterisatie-toestellen voor de keel en de Urethra, Irrigateurs, Glazen, Tinnen en Caoutchou- Lavement- en Vrouwen spuiten, Hy ster ophor en en verdere Pessaria, Forceps, Bekkemeters, Kephalotribes, Zakapotheken. Trossen, Portefeuilles, Visiteregisters, Elastique, Kousen-Peintures voor Navelbreuk, Zwangeren en Hangbuiken, Breukbanden voor Lies-, Dij-, Scrotale-, Buik- en Navelbreuk, Luchtkussens, Ijskappen, Windsels, Doitiers, Gordels, Suspensoirs, Poches. Antiblennorhagique, antiperodique enz., Flesschen, Capsules, Ijsmachines, Pillenmachines, Apothekersschalen, Decimaal en oud Medicinaal gewigt, Lancetkokers, Penseelen, Vaccinatie- en Reageerbuisjes, Mensuurglazen, Mortieren, Maten, Medicijn-kurken, Bindgaren, Bladzilver, Kartonnen, Pillen- en Poeder-doosjes, GuttaPercha en Pergamentpapier, Recept- en Rekeningboeken, Engelsche gegomde en gewone Signaturen, Poeder-Enveloppes, Pot-Etiquettes, Doctors- en Apothekers-Rekeningen, Goud-Gekleurd- en Wit papier, Etiquetten voor Winkelflesschen, met of zonder naam der Geneesmiddelen, Etiq. Vernis, welke ook het goud duurzaam conserveert. Puike LAUROCERASI-BLADEN verkrijgbaar tegen billijken prijs BIJ J. MEULEMAN, Kweeker en Zaadhandelaar te Oosterbeeh bij Arnhem. Brieven franco. J.F. V. MEIJER, DROGIST. Singel 335 te Amsterdam. Berigt dat de prijs van ZEEGRAS is: Iste soort per Pak ruim 100 K°. . ƒ 13,00 Machinaal geknipt // // . // 17.00 2de soort per Pak ruim // // . // 6.00 Machinaal geknipt .//.// 10.00 Monsters op franco aanvragen. Op nieuw ontvangen: LEVANTSCHE SPONSEN . . a ƒ 8.00 Prachtige vorm ...... // // 10.00 Worden bij niet minder dan 1 Kilo verzonden.