is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 28, 10-11-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VERWIJDEREN VAN VLEKKEN.

Niet zelden wordt bij pharmaceuten raad ingewonnen om vlekken te verwijderen. Niet ondienstig kwam ons het diensvolgens voor, onderstaand schema uit de Muster-Zeitung over te nemen: Uit gekleurde weefsels. Vlekken van Uit Linnen. _ , , „ , Uit Zijde. Katoen. | Wol. J i Suiker, Gelatine, ~ , , , . eenvoudig uitwasschen met water. Bloed, Eiwit. ° benzine, aether, zeepwater, , zeepwater, . ~ Vet. , ; , lauwwarm zeepwater. . ~ ammonia liquida, alcaüsche loogen. ammonia liquida. , , potasch, magnesia, krijt, eidooier. benzine, aether, zeep, Vernis- en Olieverwen. terpentijnolie, benzine, dan zeep. voorzichtig afwrijven. Stearine. ’ 95 percentige spiritus. Plantenkleuren, roode , , ’ dampen van zwaveldioxyde; . , „ . , eveneens; zacht en Wijn, Vruchten, ~ , uitwasschen met warm zeep- ot ammomakwater. . . J ’ * warm chloorwater. voorzichtig wrijven, roode Inkt. wijnsteenzuur; hoe ouder de vlek, des te geconcen- .verdunde oplossing van wijnsteenzuur, . ... Alizarme-mkt. , , ’ , ,ö. . • . ® , eveneens; voorzichtig. treerder de oplossing te indien de stof het toelaat. ö nemen. TT „ . warme oplossing van zu- herhaald uitwasschen met eveneens; verdund chloor- . Ijzerroest, Gal- nngzuur; verdund chloor- , , ~ ... , „ ... , . hieraan is mets te doen; alle pogingen maken de vlek noteninkt. waterstofzuur, dan tinspa- opgelost citroenzuur, indien waterstofzuur, indien de wol nen> de stof goed gekleurd is. natuurlijk gekleurd is. ° Kalk, Loogen, eenvoudig uitwasschen met droppelsge wijs opgieten van verdund salpeterzuur; Alcaliën. water. de vooraf nat gemaakte vlek wordt met den vinger afgewreven, t • Eau de Javelle; warm chloor- , , . „ , , , „ . , Looizuur, , , , naar gelang het weefsel en de nuance teer is, meer ot minder verdund chloorwater, afgewisseld ~", , water; geconcentreerde op- ° groene JNoteschillen. , . , met uitwasschen met water. lossing van wijnsteenzuur. Steenkolenteer, zeep, terpentijnolie, afwisse- afwrijven met varkensvet, dan inzeepen; na eenigen tijd evenzoo, maar in plaats van terpentijnolie benzine , , , , , , , . , aanwenden, terwijl de waterstraal van eenige hoogte op Wagensmeer. lend met een straal water. afwisselend met terpentijnolie en water uitwasschen. , .., , ö ° 1 de rugzijde van de vlek valle.

M AXIM AAUDOSES. De groote verantwoordelijkheid, die er berust op den pharmaceut, ook zoodra hij optreedt als receptarius, is* ons allen bekend. Die verantwoordelijkheid strekt zich uit in verschillende richtingen, doch treedt vooral daar op den voorgrond, waar het geldt het gereedmaken en afleveren van die sterk werkende geneesmiddelen, welke door onzen wetgever worden aangeduid met den naam van vergiften. Niet alleen toch moet hij de grootste nauwlettendheid aan den dag leggen, zoodra het betreft de afmenging van sterk werkende artsenijen met minder 'óf geen vergiftige, ten opzichte harer onderlinge inwerking, maar ook dient hij nauwkeurig toe te zien of het voorschrift voldoet aan den eisch, uitgedrukt op Tabel 111 onzer tegenwoordige pharmacopoea. Het is bij dit laatste punt, dat ik een oogenblik wensch stil te staan. Genoemde tabel bevat, zooals bekend is, de dosis der vergiften per keer en per dag. Wil de geneesheer die dosis overschrijden, dan moet hij achter het cijfer een uitroepingsteeken plaatsen. Heeft de geneesheer de dosis overschreden zonder toevoeging van dat teeken, dan mag de receptarius de voorgeschreven artsenij niet afleveren. Hij moet dus steeds op zijn hoede zijn, zoodra het betreft geneesmiddelen der lijst A. Sommigen willen dan ook, dat een receptarius de dosis van die medicamenten in zijn geheugen prente, om zoodoende gewaarborgd te zijn. Dat die waarborg gebrekkig is, zal wel niet behoeven gezegd te worden, want door het onthouden van 136 verschillende getallen bestaat er kans van verwarring en door te veel te vertrouwen op het geheugen gevaar voor vergissing. Anderen daarentegen zijn dan ook sterk tegen het van buiten leeren dier cijfers en willen

zooveel mogelijk de tabel ter hand nemen. Is de receptarius apotheker, dan levert dit laatste geen bezwaar. Door zijne kennis toch opgedaan uit ervaring en vooral ook gedurende zijne studie aangaande de werkzame bestanddeelen der geneesmiddelen zal hij steeds weten wanneer en bij welke geneesmiddelen hij de lijst dient in te zien. Grooter bezwaar zal er bestaan, zoodra de voorgedragen wet wordt aangenomen en in werking treedt en er bedienden zullen optreden, wel met de rechten van den tegenwoordigen hulp-apotheker, doch niet met diens kennis aangaande chemie en pharmacognosie. Dan toch zouden vooral bij drukke receptuur groote ongelukken kunnen plaatsvinden. Die ongelukken nu of liever die vergissingen kunnen, mijns inziens, niet alleen verminderd, maar zelfs geheel voorkomen worden, door iedere flesch, die een geneesmiddel bevat der lijst A., te voorzien vaneen etiket, waarop benevens de naam van het geneesmiddel, bovendien vermeld staan twee getallen, het eene getal uitdrukkende de dosis per dag en het andere per keer en wel aldus: Acetas Morphini „ Acetas Morphini. 0,032—0,065 01 0,032 0,065 Dan toch heeft hij de maximaaldosis bij het gebruik vaneen vergift steeds bij de hand en daar bovendien ieder goed receptarins bij het krijgen van eene flesch het opschrift steeds leest, zoo zal hij te gelijkertijd worden attent gemaakt op de dosis. Amsterdam, 24 Oct. 78. C. P. ten Houten Jr. Deze wenk verdient, onzes inziens, alleszins behartiging en algemeene toepassing. Bed.

Llictor et Emergo, als naam voor eene pharmaceutische vereeniging, is daarom goed gekozen, omdat het wezen der hedendaagsche pharmacie er in is weggelegd. Deze toch tracht haar standpunt te verbeteren en de eereplaats waardig te worden, die haar onder de zusterwetenschappen toekomt. Ook onze Vereeniging tracht zich naar boven te werken, en de kennis der pharmacie onder de leden te vermeerderen, door het houden van goede voordrachten en journalistiek. Het circuleeren van de beste Europeesche tijdschriften houdt de leden op de hoogte der ontdekkingen en uitvindingen op wetenschappelijk gebied. Dikwijls echter ontmoeten wij moeielijke vraagpunten, waarop wij het antwoord moeten schuldig blijven. Onze pharmaceutische professoren laten het ons dan vooral niet aan hun degelijken steun ontbreken; door het bij wonen van onze vergaderingen toonden zij, ook inden meer intiemen kring, als onze leiders te willen optreden. Tal van Yaderlandsehe apothekers en oud-leden van Berzelius betoonden de jonge, vereeniging bij hare oprichting in Maart j. 1. hunne sympathie, en verzekerden haar van hun wetenschappelijken steun. Inde praktijk ontmoeten zij dikwijls moeilijkheden; zij voeren verbeteringen in, hetzij inde voorschriften der pharmacopoea, hetzij inde wijze van conserveeren der geneesmiddelen. In één woord, de gevestigde apotheker ontmoet op zijn weg tal van zaken, die vreemd voor ons zijn, en waarvan de mededeeling ons nut zou aanbrengen, vooral inden tegenwoordigen tijd, bij de meer praktische richting van het pharmaceutisch Hooger onderwijs. De herbaria, door »Unitas pharmaccuticorum” nage-