is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 30, 24-11-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A-EVERTENTIEN.

Ten gebrnike en als leiddraad ) is biJ ® n CEIWEJV, te Amsterdam, verschenen: “sirsr „ Ch"mischc ™ •»*** door to!.illin \“• UI UIJIUM, Leeraar inde Scheikunde aan de H. B. S. te Nijmegen. n , Gecartonneerd met linnen rug. Prijs 40 Cents. OP ontvangst vaneen postwissel a IQ Cents (briefkaart onnoodig), franco toezending door het geheele land.

Ee ondergeteekende beeft de eer terkennis van H.H. Abanné’s te brengen, dat hij nog in voorraad heeft eenige incompleete Jaargangen PharmaceutischWeekblad (van den beginne af) uit eenige honderden nos. bestaande, welke 15 December a, s. door hem opgeruimd zullen worden. Wie nog ée'n of meer nos, ter completeering mocht verlangen, gelieve zich vóór dien tijd aan te melden. D. B. CENTEN. Na eene kortstondige ziekte overleed heden tot diepe droefheid van mij en van mijne kinderen mijn geliefde echtgenoot B. Ph. EBBINGE, inleven Apotheker, inden ouderdom van bijna 71 jaren. H. RIJKEBOEE, Wed. B. Ph. Ebbinge. Groningen, 18 Nov. 1878. A. W. €. Pilgrim, Apotheker te Arnhem, vraagt tegen 1° Febru arij a.s. een bekwaam ASSISTENT, INTERN, van goede getuigen voorzien. mus?** eene Apotheek ineen der Geldersche steden wordt omstreeks half December of later een bekwaam en bevoegd ASSISTENT gevraagd, liefst INTERN. Brieven onder Letters A. Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Met primo Februari vraagt men in een Apotheek der Friesche steden een geëxamineerde JUFVROUW, met opgave van salaris. Aangenaam huiselijk verkeer wordt verzekerd. Adres franco brieven, onder Letter IL, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Tegen 1° Januari 1879 of eerder wordt gevraagd als Adsistente INTERNE eene Jufvrouw, in het bezit van het diploma van Leerling-Apotheker. Brieven franco, onder Letters F. G., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. P. van Heijnshergen, Apotheker te Zaandam, vraagt zoo spoedig mogelijk, een HULP-APOTHEKER tot tijdelijke adsistentie. 9MB*” Een LEERLING-APOTHEKER wordt gevraagd tegen dadelijke plaatsing. Brieven franco, onder Letter G., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Hnlp-Apotheker wenscht spoedige PLAATSING. Brieven onder Letter M., aan J. W. VAN LEEUWEN, Boekhandelaar te Leiden. fjgSK** Een btkwaam Rpceptarius N. W., verlangt eene BETREKKING, EXTERN, tegen 1° Januarij. Gunstige informatiën staan ten dienste. Adres onder Letters A. W., aan KOOIJKER’S Advertentie-Bureau, te Leiden. Een Hulp-Apotheker zoekt PLAATSING in eene Apotheek te Amsterdam, waar hem voldoende tijd kan gegeven worden zijne studie voort te zetten. Franco brieven, onder de Letter Q,., aan den Uitgever 1). B. CENTEN, te Amsterdam. o o s tTi^dïè Een Leerling-Apotheker P. G. 30 jaar oud, wenscht tegen nader overeen te komen voorwaarden in Indië GEPLAATST te worden. Brieven franco, onder Letter M,, met opgave van conditiën, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

Een Apotheker N. W. die zich zoodra mogelijk wenscht te vestigen, verlangt TIJDELI.IK werkzaam te zin, liefst waar gelegenheid is de zaak over te nemen. Hoog salaris wordt niet verlangd. Brieven franco Letter 0., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Er biedt zich aan lEMAND, twee jaren in eene Apotheek werkzaam geweest zijnde, en met receptuur bekend als 2de BEDIENDE; studiën niet voort te zetten. Franco brieven, onder Letter W., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam A POT HÈ E K. Een Jongmensch van goede familie, Leerling Apotheker met acte van het Litt. Math. examen zoekt PLAATSING in eene nette Apotheek in eene der academiesteden, om zijne studiën verder te kunnm voortzetten. De beste getuigschriften staan hem ten dienste. Er zal meer gelet worden op aangename huiselijke omgeving, dan op hoog salaris. Reflecteerenden gelieven zich te adresseeren onder Letter A., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Te koop aangeboden; Eene ZAAK in Verfwaren, Specerijen en aanverwante artikelen in eene der provinciesteden. Reflecteerenden gelieven zich te adresseeren onder N°. 50, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Te koop gevraagd: eene soliede APOTHEEK (met Huis) welke een ruim bestaan oplevert. Brieven Letter T., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. 'Mg* Tegen zeer billijken prijs TE KOOP de nette OPSTAND eener APOTHEEK: als Flesschen, Potten, Vijzels, Schalen, Toonbanken, enz. Franco te bevragen onder Letters X. X. X., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. A P O THEE K. Inde hoofdplaats van eene der noordelijke provinciën wordt TE KOOP aangeboden: eene zeer ruime en sterke HÜTZINGE met PL \ ATS BLEEK, LABORATORIUM en Vrije STEEG, i op eender beste standen der stad, waarin meer i dan vijftig jaren eene Apotheek met best succes wordt uitgeoefend, i Potten, Flesschen, Utensiliën enz. kunnen tegen billijken prijs worden overgenomen. Adres franco brieven, N°. 38, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. STOOMFABRIEK PEPERMUNT. JUJUBES,... G. van Voormeld & C°„ SPUISTRAAT 145. AMSTERDAM. Pepermunt en Jujubes van zuivere kwaliteit en aangenamen smaak worden H.II. Apothekers tot onderstaande prijzen aangeboden : Hollandsche Pepermunt . . . 50 c. p. | K°. EngiTsche dito ... 60 c. // dito dito dubbel sterk 70 c. n Blanke, roode en drop Jujubes. 60 c. u Drop Jujubes met ammoniac zout 70 c. // Paté de guimauve in torentjes. 100 c. n Verder Staal- en Santonine-flikjes, pulv. en Elect. gummi Arab. etc., etc., tot zeer billijke prijzen. Bij groote quantums lagere prijz en.

MINERAALWATER uil alle hchende bronnen VULLING 1878. Wed. G. A. ROOSEBOOII. Amstel 140. Amsterdam. IMmIMpT wordt zeer aanbevolen voor alle stompe instrumenten, ten einde ze voor roesten te vrijwaren. De bewerking wordt tegen billijken prijs verricht door Chirurgisch Instrumentmaker, Buitenhof 45, DEN HAAG. JMOUTONZ, ZONEN BLIJVEN VOORTDUREND VERKOOPEN : Acidnm Salicylic., Acet. Morph., Bromka- ! hum, Chinetum, Extr. opii, Hydrochl. Morph., todkalium, Opium, Pulvis opii, Salicyl. natric.,' Sulph. chin. en alle chininzouten. Zij verkoopea van andere artikelen uit, wat nog voorhanden is, en wachten daarop gaarne aanbiedingen in.

FE RGEXTOTBECK *e 111 sterdam, Da, m rak No. 80. MAJNÜFACTDÜR EN MARAZIJN VAN Chem., Pharmaceut., Techn. en Physis. Apparaten en Gereedschappen, etc. etc. COMPLEETE INRICHTINGEN voor Apotheken en Laboratoria. Hernieuwing van enkele Potten en Flesschen naar opgave. Receptuur- en Chemische Balansen van de heste kwaliteit tegen billijke prijzen. Geïllustreerde Prijscouranten verkrijgbaar. B KCKE R’S SO NS. Westzeedijk V. 4*. 45, 4?, en 40. BOTTERDAM. BECKER’S SONS nieuwe PHARMACEUTISCHE BALANS, zoo as ooi hen gefabriceerd voor de Model-Apotheek der Rijks-Universiteit te Amsterdam. Balans voor iOO gram gevoelig voor 5 Mg. f 19. " n 250 // // // 10 // // 21;— " " 500 // // // 15 // e 24.50 " " 1000 " n n 20 // // 27. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam

AQUA DESTILLATA Wordt nog steeds afgeleverd a ƒ 2.75 per bemande flesch, met inbegrip van de bemando flesch. franco Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem en tusschen gelegen plaatsen, door N. VER WEU te Tiel. W. VAM”RIJSWIJK Wza. NATUURL. MINER. k HEDIC. WATERHAM, | VOORSTRAAT. DORDRECHT. WEDER ONTVANGEN: VESSGHB AANVOBR Kissinger, Marienbader, Vichy, Hunyadi-Janos EN FRIEDRICHSHALL-BITTERWASSER. Verschenen bij I). B. CENTEN, te Amsterdam: LATIJNSCH-NEDERLANDSCH WOORDENBOEK OP DE PHARHIACOPuEA NEERLANDICA EDITIO 11. MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN liislwasfiii ei iigeiiaaea. Prijs ƒ 1.90; fr. p. p./2-; Geb. / 2.30; fr. p.p. ƒ 2.45.