is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 40, 02-02-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere zaken geworden als de praeparaten, die vroeger een goeden naam inde geneeskunst hadden. Bij de beschrijving van de eigenschappen van het praeparaat, waar het in eene Phannacopoea opgenomen is, zal dus voortaan behooren, dat het eene alcalische reactie moet bezitten, waardoor het sulphaat der mestfabrieken buiten geneeskundig gebruik gesteld wordt. Dit bericht vindt ineen volgend nommer tegenspraak. Dr. Lor ent z namelijk vermeldt, dat inde fabrieken de destillatie-produkten der klein gemaakte beenderen eenvoudig door voortdurend invloeien van geringe hoeveelheden water inden ontvanger zoodanig gecondenseerd worden, dat op eene geconcentreerde oplossing van ammoniumcarbonaat (5 —7% NHs bevattend) de dierlijke olie drijft. Na bij rust helder geworden te zijn, wordt zij door middel van kranen, dunvloeibaar, lichtbruin als een mellago graminis inde vaten ter verzending bestemd afgetapt. De eveneens helder geworden ammoniakale loog wordt uit den bodem van het vat afgetapt en in afzonderlijke kuipen met zwavelzuur geneutraliseerd, om op vast ammoniumsulphaat bewerkt te worden. Volgens Lorentz komt aldus de voor verzending bestemde dierlijke olie op geenerlei wijze met. zuur in aanraking en bet eenige verschil met vroeger is, dat de oude olie groote hoeveelheden vast ammoniumsesquicarbonaat, alsmede de moederloog daarvan bevatte, hetwelk de sterk alcalische reactie veroorzaakte. Bij herhaald destilleeren en rectificeeren der olie, op welke

wijze oorspronkelijk het werkzame Oleum animale Dippelii verkregen werd, zullen de aminen even goed in de waterige destillalieprodukten overgegaan zijn, als zij zich thans voornamelijk inde ammoniakale loog bevinden, dewijl zij zich in elke verhouding met water mengen. Het eenige verschil tusschen het Oleura animale . Dippeiii van vroeger en nu, zal dan daarin bestaan, dat het tegenwoordige beter mechanisch gezuiverd is. Te Hamburg diende sinds eenigen tijd de verkoop van een mengsel van water, smeer, olie, cichorei en andere ingrediënten tot een dubbel doel, nu eens voor raeubelpolitoer dan weder voor koffleextract. Die van dit laatste echter iets gebruikt hadden, maakten zich ongerust over den hoogst onaangenamen bijblijvenden smaak. Toch gelukte het den verkooper op 70 plaatsen zijne ,/uitvinding” aan den man te brengen, totdat eindelijk de bevoegde macht met de zaak bekend werd. Aangeklaagd wegens bedrog werd hij veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf en 1 jaar verlies vat burgerlijke rechten. Afloop der aanbesteding aan het Ministerie van Oorlog van 200 Kilogr. Sulphas Chinini in 4 perceel en van 50 Kilogr. elk, op 28 Januari 1879 : Gastave Briegleb, J. Mouton & Za., Juüus Mnjer, Steinmetz & Petit, i Amsterdam. ’s Hage. Amsterdam, Rotterdam, f 221.89 p. kg. ƒ 222.80 p. kg. / 219.77 j. kg. / 218.80 p. kg. » 225.H9 „ „ . 222.80 „ „ , 219.77 , „ , 218.80 , . , 228.87 „ „ , 228. „ , „ 219.77 „ , „ 218.80 „ „ * 229.87 „ > „ 228.25 „ „ „ '219.77 » « . 218.80 „ „

UI ex heeft inde massa der Zweedsche lucifers arsenik ontdekt, zoodat men zich te wachten zal hebben voor den damp, die bij het ontbranden dezer lucifers opstijgt. Persoonlijke aangelegenheden.- De apotheek van wijlen den heer N. Willems te Amsterdam is overgegaan op den heer J. H. Schaffers. Door den Gouv. Gen. van Nederl.lndië, is geplaatst bij den geneeskundigen dienst van Atjeh en onderhoorigheden de mil. apotheker 3de kl. 11. W. J. Cowan van het hospitaal te Padang, en ingetrokken de overplaatsing in Atjeh en Onderh. van den milit. apotheker 2de kl. K. Milius, van het hospit. te Samarang. Volgens de Samarongscke Courant is het te kort aan militaire apothekers bij het Indisch leger 2. Openlijke correspondentie. Het artikel van A. J. 8., leerling-apotheker te D., wordt niet geplaatst, omdat wij tegen een onderteekend artikel geen kritiek zonder volledige onderteekening mogen gedoogen en in geen geval, wanneer deze, zooais hier, in ongepaste bewoordingen geschiedt. Antwoord aan den leerling-apotheker te Groningen in het volgend nommer. Het Maandelijksch Bijvoegsel zal in het volgend nommer verschijnen.

ADVERTENTIES. Magazijn van ledicijnglas, Chemische, Pharmacentische Apparaten, ütensiliën enz. Voorradig de Becker'B Sons BAEiAMSEM, gewijzigd door Professor STOEDER, zoo als ze alleen door ons aan de Model-Apotheek der Universiteit alhier zijn geleverd; alsmede alle andere soorten BALANSEN, BOVENWEGERS of TOONBANKBASCULEN, GEWICHTEN, enz. ALLES TOT FABRIEKSPRIJZEN. J. B. D ELI I S & O. Amsterdam, Geldersche Kade, M. 20—22. Eenige Agenten voor Nederland en Overzeesche Bezittingen van WILHELM BITTER in Bielefeld, fabrikant in Stoomapparaten enz.

*** Voorspoedig bevallen van eene Dochter S. A. BAUDET, echtgenoote van Dr. F. C. E. VAN EMBDEN. Utrecht, 27 Januari 1879. Op eender hoofdplaatsen van Java, gezonde luchtstreek, wordt verlangd een geëxamineerd APOTHEKER, de beste getuigschriften kunnende overleggen. Verzoeke brieven en bescheiden, onder Motto JAVA, franco aan den Uitgever D,B. CENTEN, te Amsterdam. Voor een Apotheker der Nieuwe Wet, die na zijn eindexamen reeds eenige j tijd in eene soliede Apotheek is werkzaam geweest, bestaat gelegenheid tot het verkrijgen eener goede BETREKKING met gunstige vooruitzichten in eene groote stad. Adres met opgave van inlichtingen, onder Letter Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Er wordt gevraagd een APOTHEKER of lEMAND met bevoegdheid als Hulp-Apotheker, INTERN, P. G. liefst ongehuwd, met opgave van testamonia enz., en verlangd wordend salaris. Brieven franco, onder de Letters P. L., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. BMje* In Amsterdam wordt tegen April een PROVISOR gevraagd. Adres onder Letter U., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

PROVISOR. Ineen soliede Apotheek in Amsterdam, verlangt men door het overlijden des eigenaars, een geëxamineerd APOTHEKER, om in bovengenoemde betrekking, zich met het toezicht daarvan te belasten Franco brieven, onder Letters G. P., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. R. Heulenhoil, * Apotheker te Zwolle, vraagt tegen 1 Mei een bevoegd ADSISTENT van goede getuigschriften | voorzien, liefst EXTERN, tegen ruim salaris. J. Viel en Lomp., Apothekers te Utrecht, verlangen tegen Mei a.s. een bekwaam ADSISTENT, goed kunnende recepteeren. Salaris ruim naar bekwaamheid. WSSSf* Men verlangt ineen Apotheek te MP*» Amsterdam lEMAND, om gedurende de avonduren te ADSISTEEREN, zoo spoedig mogelijk. Brieven franco, onder Letters Z. A., aan den Uitgever D. B. CENIEN, te Amsterdam. Een bevoegd Recepteerkundige, de vier laatste jaren ineen drukke Apotheek werkzaam, zoekt tegen Mei a, s. EXTERN VERPLAATST te worden. Inclineerenden gelieven zich te adresseeren onder Letters W. W., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

| Een gehuwd Bediende bevoegd O. W. wenscht tegen Mei of eerder GEPLAATST te worden. Adres franco brieven, Letter W., POSTKANTOOR Eenrum, Prov. Groningen. Een gehuwd Leerling-Apoth. O. W., vele jaren ineen drukke zaak werkzaam, wenscht in eene Apotheek of Handelszaak GEPLAATST te worden, liefst te Amster-I dam. Goede testamonia. Adres Letter X., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Jongmensch, bekend met de j! receptuur, zoekt PLAATSING in j een Apotheek, waar hem gegeven worden: kost en inwoning, en ’s morgens tijd voor studie. Adres franco, Letters A. Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Men verlangt eene solide APO- W*® THEEK OVER TE NEMEN, bij voorkeur te Amsterdam. 1 Adres met franco brieven, onder Letter J. aan deu Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. t Tegen zeer billijken prijs te bekomen: ( SULPH. ffIAGNESIAE. GORT. FRANGDLAE ] EK SECALE CORNÜTDE bij TEN BOSCH, Apotheker te ’s Bosch. ]

De ondergeteekende verzoekt HLPPOLYïE VAN HAASBERGEN in zijn belang binnen 8 dagen opgaaf te doen zijner woonplaats. G. J. VAN DE WAAL. Rhenen, 31 Januari 1879. Door de vele aanvragen om ELASTIEKE CAPSULES, kan ik voorloopig geen nieuwe orders aannemen. J. A. H. RIJKE. ECflTfi MINERAALWATEREN j alle bekende soorten voor Tafel- en Medicinaal gebruik. Wederverkoopers genieten een aanzienlijk rabat. N. BRENKMAN & C°. Hoofdagenten der Nassau Seltersbron te Ober-Selters, Scheepmakersbaven, N°. 27 te Rotterdam. Augost-Methode. Met vriezend weder verzendingen over post en spoor, in fijne en droge Molmaarde ingepakt in watten. Toestel 68e Alkmaar, 69e Rotterdam, 70e Groningen, 71e Gulpen (Prov. Limburg), 72e Nieuwediep, 73e Arnhem, 74e Sittard (Prov. Limburg) einde Jan. ’79. Hoogachtend, C. AUGUST. Haarlemmerdijk, Nieuw N°. 1, Amsterdam.