is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 41, 09-02-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I5C Jaargang. 9 Februari 1879. N°, 41.

PHAMACEUTISGH WEEKBLAD

VÖOB 3sTE3DEI&XJ^.2srZD. Yoor Apothekers en Apotheethoudende Geneeskundigen. Eedacteur: R. J. OPWIJRDA, te Nijmegen.

Prijs per Jaargang, franco per post, f 5,20. UITGEVER- ni Advertentiën: vau I—s regels ƒ I,—, elke regel meer 20 Cts. en ‘ ' De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden ui terl ij k 10 Cts. toor een N». van het blad. D. B. CENTEN, Woensdag-morgen verwacht bij den Redacteur. Een Abonnements-iarief is op aanvrage verkrijgbaar. AMc>FPT3-nATvjr t. , , . .... .. ..... L AMSTERDAM. De Advertentien uiterhjk Vnjdag-avoud bij den Uitgever.

Bij dit Blad behoort een Bijvoegsel. – – – ‘ —~m Mededeelingen. Ingezonden stukken. Ons oordeel wordt van verschillende zijden ingewonnen over de vraag of het bij de op handen zijnde nieuwe regeling der voorwaarden tot het verkrijgen der bevoegdheden al dan niet wenschelijk is voor aanstaande pharmaceuten om het litterarisch-mathematisch examen bij de eerstvolgende zitting der commissie voor het natuurkundig examen nog onder de tegenwoordige wetgeving af te leggen. Immers de esamen-commissiën zijn tot 1 Augustus 1879 benoemd, en het is dus niet denkbaar, dat de nieuwe wet voor dien tijd ingevoerd zal zijn. Het antwoord hangt geheel van de personen af. De nieuwe wet handhaaft alle verkregen rechten en bevoegdheden. Een kandidaat, die het litterarisch-mathematisch examen afgelegd heeft, zal o. i. geheel gelijk staan met de onder c. van art. 4 der nieuwe regeling bedoelden, namelijk met personen, die inde toekomst //op de wijze, door Ons bij algemeenen maatregel van //inwendig bestuur te bepalen, voldoende bewijzen heb//ben geleverd, dat zij tot de beoefening der natuur//kundige wetenschappen genoegzaam voorbereid zijn.” Het litterarisch-mathematisch examen zal dus toegang geven tot de colleges op de üniversiteiten, om zich voor te bereiden tot het natuurkundig examen, hetwelk door de faculteiten der wis- en natuurkunde aan de Nederlandsche Üniversiteiten afgehomen zal worden. Hem dus, die zich sterk genoeg gevoelt, om zich aan het eerstvolgend litterarisch-mathematisch examen te onderwerpen, zouden wij raden dit te doen. Een jeugdiger geslacht zal wèl doen den vijfjarigen cursus eener Hoogere Burgerschool bij te wonen en te trachten het diploma van eind-examen te verkrijgen of de eerste vier jaren vaneen gymnasium met zesjarigen cursus bij te wonen of wat wij het wenschelijkst achten, met het oog op de mogelijkheid van het bekronen der studie door den doctoralen graad, het getuigschrift te verkrijgen na het bijwonen van den geheelen zesjarigen cursus vaneen gymnasium volgens de nieuwe wet op het H. 0., al betreuren wij het, dat de natuurwetenschappen op het programma zoo schaarsch bedeeld zijn. Nog blijft er een raad over voor hen, die zich niet bekwaam achten voor het aanstaand litterarischmathematisch examen maar door hun leeftijd en door omstandigheden buiten de mogelijkheid zijn den geheelen vijfjarigen cursus eener H. B. of de eerste vier jaren vaneen gymnasium bij te wonen, en deze raad kan niet anders zijn, dan dat zij met vlijt hunne begonnen

studiën voortzetten en de wijze afwachten, waarop in de toekomst bij bovengenoemde c. het leveren van de benoodigde bewijzen van bekwaamheid geregeld zal worden, eene wijze, waarschijnlijk in overeenstemming met die, waarop tot heden het litterarisch-mathematisch examen afgenomen is. Een leerling-apotheker te Groningen vraagt of hij op eigen gezag pulvis catechu als bindmiddel voor eene pillenmassa zou mogen gebruiken, zooals de heer de Longte in N°. 39 vermeldt gedaan te hebben bij een recept uit nitras argenticus en balsamum copaivae, waarbij de toevoeging van cera alba verboden werd? Bij eene ónmogelijke pillenmassa moet de licentia pharmaceutica wel eens verder gaan dan strikt genomen recht is. Eene goede pillenmassa met copaïvabalsem zonder cera is niet gemakkelijk te verkrijgen. De bijvoeging van het onschuldige mengsel van gelijke deelen pulvis radicis liquiritiae en pulvis succi liquiritiae leidt, evenmin als die van pulvis gummi arabici zonder waterig vocht tot eenig resultaat en met een waterig vocht wordt de bereiding ondoenlijk. Bolus alba, die voor eene massa met nitras argenticus wordt opgegeven zou daarom hier evenmin helpen en de reden voor deze bijvoeging, namelijk het vermijden van eene organische zelfstandigheid, vervalt hier, dewijl in het recept reeds copaïvabalsem voorkomt. Magnesia usta, die voor den copaïvabalsem nog het meest aangewezen is, kan ook hier niet worden toegepast, dewijl dat bindmiddel het zilverzout zou ontleden. Het komt ons voor, dat, indien het doel bereikt wordt met pulvis catechu, deze hier vrij goed op hare plaats is, als in vele opzichten in werking overeenkomend met de wezenlijke bestanddeelen van de pillen, en zeker niet meer bezwarend dan extractum gentianae, hetwelk men in vele apotheken voor het verkrijgen eener goede massa zoo dikwijls bijvoegt. De dosis van catechu, een zuiver adstringens, wordt opgegeven van 500 milligram tot IJ gram. In het bedoelde recept was 4 gram op de pillenmassa voor 80 pillen gebracht, waarvan 5 maal daags 2 moesten gebruikt worden, zoodat pro dosi 100 milligr., per dag 500 milligram pulvis catechu komt, zeker niet schadelijk in het geval, waarvoor het geneesmiddel dienen moet, Eesumee rende meenen wij dus als antwoord te moeten geven, dat naar onze meening catechu in het vermelde geval als. bindmiddel te verdedigen is, met de opmerking, dat in alle andere gevallen, waar men niet tot zulke buitengewone middelen de toevlucht behoeft te nemen, elke bijvoeging vaneen vreemd element van eenige bijzondere werking, zelfs van extractum gentianae bij eene pillenmassa, waar zulks niet voorgeschreven

is, ontraden moet worden en men aldaar een onschuldig plantenpoeder, bij voorkeur een mengsel van gelijke deelen pulvis radicis liquiritiae en pulvis succi liquiritiae met dunne mucilago gummi arabici (1:2), bezigen moet. Amsterdam, 1 Eebr. ’79. Geachte heer! Herhaaldelijk en bij voortduring worden balansen aanbevolen in het Pharm, Weekblad, waarvan de eene hefboomsarm voorzien is vaneen schroef knop voor het herstellen van eventueel verbroken evenwicht. Eender eerste eischen voor de deugdelijkheid eener balans leert ons de Physica, is deze: dat de beide hef boomsarmen even lang zijn. De ijker te Amsterdam heeft, volgens ingewonnen mededeelingen, daarom ook terecht dusdanige weegwerktuigen geweigerd te ijken. Gaarne vernam ik ineen volgend nummer van uw Weekblad uw gevoelen hieromtrent. Hoogachtend enz., v. Bedden Hülsebosch. Wij achten het een voordeel inde gelegenheid te zijn bij eventueel gering bekomen afwijking deze door het schroefje te kunnen herstellen, maar begrijpen zeer goed, dat de ijker zwarigheid maakt balansen te verifieeren, waarbij het stellen van evenwicht aan de prudentie van den gebruiker overgelaten is. Deze zal echter wel niet de eenige moeielijkheid zijn, waarop men bij den verplichten ijk der balansen zal sluiten en die op de eene of andere wijze uit den weg geruimd zal moeten worden. Eed. Utrecht, 4 Febr. ’79. Geachte redacteur! In het Pharm. Weelcbl. N°. 40 komt een artikel voor over Salmiak-pastilles van de firma K. en H. te Zeist, met de strekking waarvan ik mij volkomen vereenigen kan, uitgezonderd het laatste gedeelte, waarin sprake is van het aankoopen van extrakten in plaats van deze zelf te bereiden. Mag ik u beleefd verzoeken voor mijne, van de uwe afwijkende meening eene plaats beschikbaar te stellen ineen van de eerstvolgende nommers van het Weekblad ? Bij de jaarlijksche winkelvisitatiên trof mij meermalen de branderige reuk van extrakten, die ik verzocht te mogen zien; op de vraag of de apotheker ze