is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 52, 27-04-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanschrijvingen van de officieren van justitie in verschillende provinciën aan de burgemeesters en waarschuwingen aan het publiek wegens den verkoop van geneesmiddelen beneden de minimum-hoeveelheid. De toezending aan een inspecteur dooreen stadsgeneesheer vaneen fleschje met eene signatuur voor uitwendig gebruik, waarin een apotheker, in plaats van nitras argenticus, bij vergissing acetas morphini had gedaan, onder mededeeling, dat bedoelde apotheker zich meer aan dergelijke vergissingen had schuldig gemaakt. Aan den geneesheer werd medegedeeld, dat van vervolging geen sprake meer kan zijn, omdat de identiteit van het geneesmiddel niet wettig was geconstateerd en nu niet meer kon geconstateerd worden. Hij werd evenwel verzocht in het vervolg te blijven toezien en, zoo noodig, bericht te zenden, terwijl de apotheker met de klachten over zijn slordig recepteeren werd bekend gemaakt. Het niet vervolgbaar zijn van de colportage van geneesmiddelen op naam vaneen bevoegd geneeskundige. De vrijheid van verkoop van vaseline dooreen industrieel. Aan het behandelde inde vergadering der geneeskundige inspecteurs zijnde volgende bijzonderheden ontleend. Eene commissie uit de vergadering, in het vorige jaar benoemd, om de bezwaren na te gaan, welke het doen ijken der milligramgewichten oplevert, vooral voor de geneeskundigen in kleine plaatsen, waar geen ijkkantoor is, bracht een verslag aan, en ten gevolge van de daaruit ontstane beraadslaging stelde de vergadering eene regeling op de volgende grondslagen voor: I°. als de tijd voor den herijk wordt de maand Januari bepaald;

2°. de verzending geschiede door tusschenkomst van de burgemeesters; 3°. bij de ijkers worden eenige stellen milligramgewichtjes beschikbaar gesteld, om te worden gezonden aan hen, die, door de verzending van hunne gewichtjes naar den ijker, daarvan verstoken zijn; 4°. bij de verzending door den ijker moeten de gewichtjes zóó worden ingepakt, dat zij door den aan het postkantoor op het pakje te stellen poststempel geen schade kunnen lijden. Verder achtte de vergadering het wenschelijk, dat de milligramgewichtjes moeten zijn zoogenaamde „gewichten voor fijnere wegingen,” en dat voortaan de gewichten voor fijnere wegingen een onderscheidend kenmerk dragen. Het antwoord hierop van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid ontvangen, luidde: 10. tegen het bepalen van de maand Januari voor herijk der milligramgewichten bestaat bezwaar, met het oog op den herijk der overige maten en gewichten en de vele werkzaamheden aan de ijkkantoren bij den aanvang des jaars; 2°. verzending dier gewichten door tusschenkomst van de burgemeesters zou tot vertraging leiden. Verzending per post verdient de voorkeur, terwijl de kosten daarvan luttel zijn; 3°. evenzoo is het praktisch niet uitvoerbaar van Eljkswege milligramgewichten voor de ijkplichtigen beschikbaar te stellen. Het bezit vaneen tweede stel der onderdeelen van het gram, waarvan de kosten niet noemenswaard zijn, heft alle bezwaren op; 4°. door den ijker wordt inden regel voor behoorlijke inpakking der geverifieerde gewichten zorg gedra-

gen. Hun zullen daaromtrent nog nader voorschriften worden gegeven. Het schijnt raadzaam ook aan de belanghebbende apothekers enz. het nut hiervan onder het oog te brengen. De bestaande wettelijke bepalingen voorzien niet in de definitie van hetgeen onder gewichten voor fijnere wegingen is te verstaan. Bij de herziening der bepalingen zal daarop te letten zijn. De wettelijke regeling van den verkoop van vergiften maakte opnieuw een punt van beraadslaging der vergadering uit, waarbij de aandacht er op werd gevestigd, dat wel regelen waren gesteld voor den doorvoer maar niet voor den invoer. De vergadering besloot den Minister nogmaal te wijzen op de noodzakelijkheid van regeling van den verkoop van vergiften en daarbij den wensch uitte spreken, dat bij die regeling o. a. mocht bepaald worden, dat vergiften door de verkoopers alleen mogen worden afgeleverd in voorwerpen vaneen bepaald model (bijv. ia vierkante flesschen). Hierdoor zou menige noodlottige vergissing worden vóórgekomen, zooals korten tijd vóór de vergadering nog gebleken was. Het toezicht op eet- en drinkwaren was ook weder in deze vergadering een onderwerp van uitvoerige discussie. Inde vorige vergadering was aan eene commissie opgedragen om na te gaan in hoeverre in het ontwerp voor een nieuw Wetboek voor Strafrecht is gelet op het ontwerp, in 1870 door de vergadering aan den Minister aangeboden. Uit het rapport der commissie bleek, dat alleen hetgeen in art. 9 van het ontwerp dezer vergadering werd bedoeld, ;/het tegengaan van het ter kwader trouw bevorderen van vervalschingen van voedingsmiddelen door aankondigingen in dagbladen” in het ontwerp vaneen strafwetboek niet wordt teruggevonden. De vergadering achtte zich verplicht om opnieuw op het nemen van maatregelen, inden geest van hun wetsontwerp van 1870, aan te dringen.

In 1877 zijn acten van bevoegbeid uitgereikt: aan 9 personen als apotheker; aan 10 personen als hulp-apotheker; aan 25 personen (waaronder 10 vrouwelijke) als 1 eerli ng-apo thek er. [Opvallend is zeker het geringe cijfer van de nieuwe bevoegden tot de uitoefening der artsenijbereidkunst, vooral dat dor apothekers en hulp-apothekers gedurende een geheel jaar. Het aantal afgewezen bij het apothekersexamen was 4, bij het hulp-apothekers-examen 7.] De ontvangsten van de examens bedroegen voor de acten van bevoegdheid als apotheker en hulp-apotheker ƒ 175, voor die als leerling-apotheker ƒ 325. De gezamenlijke reis- en verblijfkosten en presentiegelden van al de examen-commissiën, benevens de andere kosten der examens (natuurkundige, geneeskundige, apothekers-, praktische hulp-apothekers-, leerling-apothekers- en vroedvrouwen-examens) bedroegen ƒ 19578,11. Daartegen werd in het geheel ontvangen f 3960,00, zoodat door of ten behoeve der gezamenlijke commissiën in 1877 eene som van ƒ 15618,11 uitgegeven is. Een collega vestigt de opmerkzaamheid op het aanhangig wetsontwerp op de fabriekmerken. Hij hoopt toch niet, dat daardoor aanleiding zal genomen worden om geheime geneesmiddelen1 en kwakzalverijen te octroijeeren, maar dat integendeel bij de behandeling der wet daartegen gewaakt worde.

Wij zijn het volkomen met hem eens, zoover het geheime geneesmiddelen en kwakzalverijen betreft. Zelfs de zoogenaamde //spécialités” zijn in sommige opzichten niet vrij van bezwaar, alhoewel het niet tegen te spreken is, dat hij, die na veel moeite en soms met opoffering van veel kosten en tijd een goeden vorm voor een geneesmiddel gevonden heeft, eenigen waarborg verdient voor zijne onderneming. Met betrekking tot het bewaren der bloedzuigers in de potten van den heer August moet ik nog opmerken, dat bij het warmere jaargetijde de bloedzuigers langs het houten deksel wegkruipen, hetgeen ik verhinderd heb, door over den pot onder het deksel een gaas te binden. Overigens blijft mijne bevinding omtrent den welstand der bloedzuigers even gunstig. Met betrekking tot de vraag over Granules de Dioscoride ontvingen wij als antwoord eene verwijzing naar het Nouveau formulaire magiétral par A. Bouc/iardet, 21e Bd., pag. 379, alwaar men het vólgende vindt: Granules de Dloscoride (Mentel). Pr. acide arsenieux 10 centigr., mannite pure 4 gramm., miel pur q. s. Triture bien longtemps I’acide arsenieux dans un mortier de porcelaine avec le mannite; faite avec le miel une masse pilulaire parfaitement homogene. Divisez cette masse en 100 granules que vous recouvrez de sucre de lait. Chacun de ces granules contient 1 milligr. d’acide arsenieux. Deze granules zijn verkrijgbaar bij den heer Jos. Demelinne, apotheker te Maastricht.

B. te S. Voor teerzeep kan liet volgende voorschrift dienen: 60 deelen sapo medicatus (poedervorm), 5 deelen vervallen carbonas natricus, 2,5 deelen poeder van borax, 20 deelen pix liquida en 15 deelen water worden ondereengemengd en de massa wordt vervolgens met zooveel water gekneed, totdat de verlangde consistentie verkregen is. Men kan deze teerzeep aromatiseeren door 100 deelen te vermengen met een vooraf bereid mengsel van 2 deelen balsamum peruvianum, 1,5 deelen bergamotolie, 10 deelen sapo medicatus en 2,5 deelen water. Onzes inziens zal op den verkoop dezer zeep tegen huidziekte door apothekers de accijnswet evenmin toegepast worden als op den verkoop van sapo medicatus door dezelfde personen. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam brengen ter kennis van het algemeen, dat met ingang van 1 Mei e. k. zijn benoemd: I°. tot inspecteurs voor de keuring van voedingsmiddelen: dr. D, J. Coster, als voorzitter, Gr. H. Hoorn en J. Mazure Cz.; 2°. tot keurmeesters van vee, vleesch en gevogelte: J. van der Kwast, J. 0. Kuypers en G. A. Stiess; B°. tot keurmeesters van visch, week- en schaaldieren; J, Bakker Kz. en G. A. Yervooren; 4°. tot keurmeesters van alle overige voedingsmiddelen: P. H. Bon, J. de Bruine, M. W. Goldbach en C. A. Meslier; s°. tot assistentscheikundige : C. W. K. Hoorn. Persoonlijke aangelegenheden. Door den Gouv.-Gen. van Ned.-Indië zijn geplaatst te Weltevreden de apoth. 3de klasse H. B. Cayaux en te Padang de apoth. 3de klasse H, Duursma, beiden onlangs uit Nederland aangekomen.

A«lvertentlcn. WSÊBT* Mcti verplicht den ondergeteekende SF*®*1' ten zeerste met opgave van de adressen van: N. G. M. GASTELAAES, laatst te Utrecht. A. W. DE BEUIJN // // » H. BELTJES, // u Tholen. J. H. MESTEES, // // Hilversum. Briefporten worden in dank gerestitueerd. D. B. CENTEN.

De Apotheker Van Baer, j te ’s Bosch, vraagt tegen 1° Augustus a.s. een AOSISTENT, INTEEN, liefst E. C. en bevoegd. Alleen zij die goede getuigenissen kunnen overleggen, komen in aanmerking. fliSSSs?** Met primo Mei of later vraagt men WV een BEDIENDE of LBEELING in een Apotheek op voordeelige conditiën. Adres onder Letters S. C., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. i

Iloodeiiburg & Grey, ARNHEM, vragen een geschikt ASSISTENT. Ineen Apotheek te Utrecht wordt met po Juüj gevraagd een &DSISTENT van de P. G., goed kunnende recep- j teeren; ruim salaris naar bekwaamheid. Adres franco, onder de letters A. Z., aan den Boekhandelaar J. GEEYEN, Ganzenmarkt, te Utrecht.

Aan liet Academisch Ziekenhuis te Groningen wordt tegen Juni of later gevraagd een bevoegd en vlug REC£PT/-iRibS. Adres aan den Apotheker T. E. VAN DIJK. Tevens aldaar voor den meestbiedende te koop; 1 BERG, Anat. Atlas, i OÜDEMAN3, Aant. Pharm. N. ed. I. 1 SACHS, Lehrb. Botanik. C. Francken, Apotheker te Leiden, vraagt tegen medio Juni een ADSISTENT, goed met de receptuur bekend.