is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij te geven, verheft haar tot de waardigheid vaneen boom., en de vruchten zijn klein en in geen enkel opzigt bijzonder opmerkelijk. Ik kan bij gevolg geene enkele goede reden zien om twee planten die zoo veel verschillen als ééne species voor te stellen , temeer omdat de blijkbare onwaarde van den bast der C. Carabayensis alzoo zonder grond den zeer verschillenden bast van C. Pahudiana zou depreciëren. Gij weet dat ik nooit in opgewonden termen over de aanplantingen van deze laatste geschreven heb , doch evenmin houd ik het er voor dat zij gedeprecieerd moeten worden,

maar moeten wij veeleer hopen , vooral in verband met uwe latere zorgvuldige proefnemingen, dat de bast blij k en zal stellig nuttig te zijn, hetzij voor de bereiding van kinine, of voor geneeskundige doeleinden inde plaats van peruaansche kinabasten. Het zal mij zeer aangenaam zijn als gij dit als mijn gevoelen wilt publiceren, daar het ieders pligt is om zoo veel hij kan zulk eene goede onderneming als de kinakultuur, waarvan uwe Regering de eerder prioriteit had, te helpen bevorderen. Geloof mij waarde hoer! Geheel de uwe, John Eliot Howard. Over de bepaling der hoeveelheid alkaloïden in kinabasten; door dr. J. E. de Vrij. Onder bovenstaanden titel deelde ik op bladz. 292 van den vorigen jaargang van dit tijdschrift eene methode mede, die vooral ten doel had de kina-alkaloïden zoo als zij werkelijk inden bast voorhanden zijn quantitatief te bepalen. Ofschoon ik de voldoening heb dat deze methode, die ook in het Pharmaceutical Journal van Augustus 1864 door mij gepubliceerd is , in Engeland met goed gevolg is aangewend , zoo heeft echter-de ondervinding mij geleerd dat zij nog eene kleine wijziging moet ondergaan om in alle gevallen te kunnen; worden aangewend. Het gebeurt namelijk somwijlen bij

4