is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorkeur door de kininefabriekanten verwerkt wordt. Het gevolg daarvan is geweest, dat de prijs van Calisaya-kina al hooger en hooger werd en men daardoor genoodzaakt is geworden ook andere soorten van kinabasten ter bereiding van de kinine te bezigen.

Het steeds toenemend verbruik van kinabasten deed eindelijk de vrees ontstaan dat de kinaboomen in hun vaderland allengs zouden verminderen en welligt op het laatst geheel worden uitgeroeid. Deze vrees was gegrond op de roekelooze wijze, waarop de kinaboomen in Amerika geschild werden ten einde den bast in te zamelen, en het gemis van alle maatregelen om de gevelde hoornen door anderen te doen vervangen. Over het al of niet gegronde dier vrees bestaan verschillende meeningen, doch, zooals meestal het geval is, schijnt ook hier de waarheid in het midden Het is mij namelijk, ten gevolge vaneen opzettelijk onderzoek te Londen. gebleken, dat men wel is waar niet bevreesd behoeft te zijn voor schaarschte van kinabasten in het algemeen, maar wel voor schaarschte van veel kinine houdende basten, zoodat ik geloof dat het jaren lang geleden door Junghuhn, Eoyle, Blume en anderen geopperde denkbeeld om de kinaplant naar Oostindië over te brengen, wel verdiende in praktijk te worden gebragt. Deze invoering van den kinaboom in Oostindië geschiedde eindelijk onder de regering van onzen geëerbiedigden koning "Willem 111 in het jaar 1852 , als wanneer de eerste echte kinaplant en wel de voor kinine-bereiding meest geschikte soort, namelijk de Calisaya-kina, aan boord van het koopvaardijfregat Prins ï’rederik der Nederlanden, kapitein Huidekoper, in April behouden te Batavia aankwam en onmiddellijk inden aardbeziëntuin van den gouverncurgeneraal te Tjibodas op de helling van den Gedeh geplant werd. Het bedoelde exemplaar was afkomstig van de heeren Thibaut en Keteleer te Parijs, en werd van dezen door den hoogleeraar de I' rie se op last der regering, tegen eene partij javasche planten ingeruild. Door den hortulanus van den plantentuin te Buitenzorg, den heer ïeijsmann,

36