is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 12, 21-07-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chlorigzure zout en daaruit verder de hoeveelheid onderchlorigzure kalk. De gefiltreerde vloeistof bevat het chloorcalcium, hetwelk door het kooldioxyde niet ontleed is. Men kan daarin het chloor door nitras argenticus bepalen en daaruit het chloorcalcium berekenen,

of het chloorcalcium direct bepalen, door tot droog te verdampen en de massa te smelten. Bij het onderzoek van chloorkalk uit de belangrijkste fabrieken van Engeland bleek aan Calvert, dat zij steeds omstreeks 1 deel onderchlorigzure kalk op 2 deelen chloorcalcium bevat. Weledele Heer Redacteur, In N°. 9 van het Ph. Weekbl., dato 30 Juni ’72, wordt door den Heer J. Lantinga //eene gemakkelijke bereidingswijze” aangegeven ter vervaardiging van Emulsio amygdalarurn cum gummi arabico. Buiten kwestie gelaten of het de vraag was, //eene gemakkelijke bereidingswijze” in plaats der gewone te stellen, spijt het mij te moeten bekennen, dat de opgegeven bereidingswijze mij niet voldoet, daar ik nog niet geslaagd ben na herhaalde proefneming de emulsie met gom op die wijze zonder schifting te bereiden. Zou ik van U moge vernemen, mijnheer de Eedacteur, of door u voldoende resultaten verkregen zijn ? Hoogachtend, Qüas JER, Enkhuizen, 12 Juli ’72. Apotheker. Het gereedmaken van het voorschrift is ons volgens de opgegeven methode zeer goed gelukt. Red. De Pharmacopoea Germanica is in het licht verschenen, met de bepaling, dat zij 1 November moet zijn ingevoerd. Behalve de verschillende geneesmiddelen in alphabetische rangorde bevat zij eene tabel van de atoomgewichten van eenige enkelvoudige lichamen, verder eene lijst van reagentiën, eene opgave der maximaaldoses en der zelfstandigheden, die //cautissime” en ~ caute” moeten bewaard worden; eindelijk tabellen der specifieke gewichten. (Ook in Elsaz-Lotharingen wordt 1 November de tot heden aldaar vigeerende Pharmaoopoee Eranqaise vervangen door de Pharmacopoea Germanica.) Uittreksels uit Binnen- en Buitenlandsche tijdschriften. Extractum castaneae vescae. De bladen van Castanea vesca worden in Amerika als specificum tegen kinkhoest gebruikt. Maisch heeft daarvan een waterig extractum fluidum vervaardigd onder bijvoeging van suiker en glycerine. De gedroogde, gesneden en klein gemaakte bladen worden ineen geëmailleerden ketel met heet water bedekt, 12 uren gedigereerd en uitgeperst en deze methode nog tweemaal met versch water herhaald, dan elk aftreksel, met glycerine of een gedeelte der suiker vermengd, tot een klein volumen verdampt en het verdampen zoolang voortgezet, totdat het fluidextract het gewicht der gebezigde bladen heeft. Maisch neemt 16 deelen folia castaneae vescae siecatae, 15 deelen glycerine. 8 deelen suiker en heet, water zooveel voldoende is tot bereiding van het extract. Loodglid komt volgens de Pharm. Zeitung thans in den handel veelvuldig voor, verontreinigd met ijzer en mangaan, welke beide zelfstandigheden moeilijk te verwijderen zijn en de pleistervorming zeer vertragen. Als middel om arsenik in zoutzuur aan te wijzen en

het tevens daarvan te bevrijden, bezigt men volgens de methode van Bettendorf, zooals bekend is, tinchlorure. Oster heeft aangetoond, dat men even goed stannioi of tinfoelie daarvoor kan bezigen. Men brengt eenige strookjes stannioi in het zoutzuur, kookt op en laat bekoelen. Het geringste spoor arsenik is oorzaak, dat de vloeistof en het stannioi donker gekleurd worden. Is geen arsenik aanwezig, dan behoudt het1 stannioi (althans bij afwezigheid van ijzerchloride) zijn metaalglans en blijftin allen gevalle de vloeistof helder en kleurloos. Bij een onderzoek van nUX moschata werd door Zimmerman bevonden, dat als eerste kwaliteit verkocht was eene wormstekige soort, waarvan de openingen gevuld waren met krijt, hetwelk tevens aan het geheel een helder voorkomen gaf. Maisoh deelt eene nieuwe vervalsching van saffraan mede, namelijk met de bloemen eener Scrofularinee, volgens Jackson waarschijnlijk lyperia crocea Eckl., die van tijd tot tijd op de markt te Londen als kleurstof verschijnt. De plant groeit overvloedig aan de Kaap de Goede Hoop en brengt gele bloempjes voort, die in smaak en reuk eenige overeenkomst met saffraan hebben. Ook bevatten zij, hoewel in geringere mate, de antispasmodische en stimuleerende eigenschappen der saffraan. De mahomedanen gebruiken ze, om hunne nagels geeloranje te verven. De bloemen zijn gekenmerkt door éen kelk met vijf lijnvormige slippen, dooreen onderstandige, afvallende, kleverige bloemkroon met 5 bijna gelijke insnijdingen en lange buis en door 4 didynamische meeldraden met éénhokkige helmknoppen. De opgaven tot eene meer gemakkelijke en snelle bereiding van het Unguentum hydrargyri zijn weder met eene vermeerderd, namelijk dat men het kwikzilver eerst met eene dik unguentum glycerini wrijft en na het vol- Ikomen dooden van het kwikzilver de axungia bijvoegt. Het kwikzilver zal veel spoediger onder de glycerinezalf dan onder vet of oude zalf kunnen gewreven worden. De werking dezer kwikzalf is volkomen gelijk aan die der op de gewone wijze bereide. Alleen is het raadzaam, haar inde receptuur niet te gebruiken, indien iodium of iodetum kalioum bij unguentum hydrargyri wordt voorgeschreven, dewijl de zalf dan eene geheel andere kleur zal hebben als bij het gebruik van amylumvrij unguentum hydrargyri. Om het citroenzuur in zijn verbindingen te bepalen, neutraliseert men met alcali of azijnzuur, al naardat de oplossing zuur of alcallsoh is, voegt bij de vloeistof het dubbel volumen alcohol van 95 procent en vervolgens aoetas barytious. Hierdoor wordt citras baryticus neergeslagen , die in alcohol onoplosbaar is, terwijl het azijnzure zout inden alcohol opgelost blijft. Het praecipitaat van citras baryticus wordt door gloeiing en latere bevochtiging met zwavelzuur in sulphas baryticus rvergebracht. Voor 3 moleculen sulphas baryticus kan nen op 1 molecule citroenzuur besluiten. Om gebruikte kurken stoppen schoon te maken, worien zij ineen pot met water overgofen en nadat zij alle voldoende vochtig zijn geworden, wordt zwavelzuur bijgevoegd, op de 5 liters wTater 250 gram zwavelzuur. Men roert met eene houten staaf goed om en laat 24 uren staan. Dan wordt de vloeistof afgegeten en worden de stoppen herhaalde malen met water goed nagespoeld, totdat een stuk'blauw lakmoespapier op eene der meest poreuze kurken gedrukt, niet meer rood wordt. Eindelijk droogt