is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 13, 28-07-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Augustus 1872.

R. J. OPWIJRDA, Vergelijkend overzicht der 1 Geneesmiddelen, voorkomende inde eerste en tweede 1 uitgave der Pharmacopoea Neerlandica. Ten gebruike hij het inriehten der Apotheken, naar de tweede uitgave tegen 1 Augustus 1873. Prijs ƒ -,70. Op ontvangst vaneen postwissel van ƒ-,7 5 wordt bovenstaande door den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam franco toegezonden. mgÊS* Een Hulp-Apotheker wenscht ineen Apotheek GEPLAATST te worden, waar hem _ eenige tijd tot studie gegeven kan worden. Opgave van conditiën, met franco brieven, Let- ( ters P. P., Postkantoor Leeuwarden. Een Hulp-Apotheker zoekt PLAATSING in eene Apotheek te Amsterdam, waar gelegenheid bestaat de noodige lessen hij te wonen. ( Adres, met franco brieven, onder Letters A. 8., bij ( den Boekhandelaar K. H. IDEMA, te Medemblik. . cbmOS*" In eene Apotheek te Rotterdam wordt een ! PROVISOR gevraagd. Adres, onder Letter A., bij den Boekhandelaar P. M. BAZENDIJK te Rotterdam. In eene Apotheek te Amsterdam wordt gevraagd met Augustus een BEDIENDE EXTERN, vlug en net kunnende recepteeren, voor receptuur en commissiewerk. Brieven franco, Letters A. B. C., hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. tSMMR** Een jong mensch, gedurende verscheidene jaren ineen groot Laboratorium gewerkt hebbende, zag zich gaarne GEPLAATST ineen Fabriek of Handelszaak, met vooruitzicht van associatie. Adres, Letters O. J., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Leerling-Apothecar, P. 0., wenscht tegen October a.s. in Amsterdam GEPLAATST te worden, daar waar gelegenheid en tijd bestaat om de lessen aan het Atheneum hij te wonen. Salaris is geen vereischte; daarentegen zal er meer op vrijheid en goede behandeling gelet worden. Men vervoege zich, met franco brieven, onder Letter A., bij den Boekhandelaar P. OUT, te Koog aan de Zaan. ETIQU et t en dienstig tot inrigting der Apotheken volgens de Pharmacopoca Neerlandica Ed. 11, vervaardigd op hlaauw nltramarijiipapicr met daarop met witten verw geschilderde letter. Deze Etiquetten op de flesschen geplakt zijnde, voldoen als daarop geschilderd en zijn proefondervindelijk de sterkste van alle bestaande. Monsters benevens uitvoerige gemakkelijk bewerkte naamlijsten worden op franco aanvrage franco toegezonden. CASSEROLLEN (porceleinen decoct-pannen met houten handvat) worden tegenwoordig zeer veel gevraagd, daar zij als decoct-pannen veel doelmatiger en netter zijn. In alle grootte voorhanden in het Magazijn van Chemische, Physisehe, Chirurgische, Medische, Pharmaeeutisehe Instrumenten en Apparaten. Arnhem, Boekhorstenstraat, O 401. J. C. Th. MARIUS. Wed. P. J. VAi\ RALMTHOÜT, te Goes, vraagt zoo spoedig mogelijk een geëxamineerd APOTHEKER, om als PROVISOR bij haar werkzaam te zijn.

aan de Zaan.

De firma R. G. W. DE BOSSON, te Dordrecht, vraagt een geëxamineerd BEDIENDE INTERN, zoo spoedig mogelijk, tegen ruim salaris. A. W. 6ROOTE, Kalverstraat E 24-. Prijsvermindering van GRIJZE BLOEDZUIGERS. Per 100 stuks ƒ 4,50 a contant, bij kleinere hoeveelheden hooger. «ar— «=3— Singel hij het Koningsplein, X N°. 9, Amsterdam. In Chirurgicale en Verloskundige Instrumenten, Apothekersbehoeften, enz. Amputatie-, Inductie- en Eotatie-Toestellen, Gipsverband, Gipsscharen, Kopsnebbers, Kopglazen, ook met Luchtpomp en Caoutchouc-Ballon, kunstmatige Bloedzuigers, Wondzijde, Engelsche en I'rarische Pleisters, Apostumatie-, Vaccinatie- en gewone Lancetten, Breukmesjes en andere Bistouries, Arterie-, Ooghaar-, Muizentand- en Gekruiste Pincetten, Stiletten, Scharen, Polyptangen, Wondhaken, Troicards, Tracheotomie-, Perforatie- en Trepaan-Toestellen, Oog-, Oor- en Keelspiegels, Sleutels, Tangen en andere Taalinstrumenten, Tandplombeersel, Thermometers, Microscopen, Loupen, Subcutane en Traanbnis-Injectie-Spuitjes, Stethoscopen, Percussiehamers, Plessimêtres, Centimetermaatjes, Neus- en Vagina tampons, Insuflateurs, Uterus- en Anus-Specula, Catheters, Bougies van de dilateerende Laminaria digitata, Cauterisatie-toestellen voor de Keel en de Urethra, Irrigateurs, Glazen, Tinnen en Caoutchouc Lavement- en Vrouwenspuiten, Hysterophoren en verdere Pessaria, Porceps, Bekkenmeters, Kephalotribes, Zakapotheken, Troussen, Portefeuilles, Visiteregisters, Elastique Kousen, Ceintures voor Navelbreuk-, Zwangeren en Hangbuiken, Breukbanden voor Lies-, Dij-, Scrotale-, Buik- en Navelbreuk, Luchtkussens, Ijskappen, Windsels, Doitiers, Gordels, Suspensoirs, Poches, Antiblennorhagique, antiperodique enz., Elesschen-Capsules, Ijsmachines, Pillenmachines, Apothekersschalen, Decimaal en oud Medicinaal Gewigt, Lancetkokers, Penseelen, Vaccinatie- en Reageerbuisjes, Mensuurglazen, Mortieren, Maten, Medicijn-kurken, Bindgaren, Bladzilver, Kartonnen Pillen- en. Poeder-doosjes, Gutta Percha en Pergamentpapier, Recept- en Rekeningboeken, Engelsche gegomde en gewone Signaturen, Poeder-Enveloppes, Pot-Etiquettes, Doctors- en Apothekers-Rekeningen, Goud-, Gekleurd- en Wit Papier, Etiquetten voor Winkelflesschen, met of zonder naam der Geneesmiddelen, Etiq. Vernis, welke ook het goud duurzaam conserveert. MAGAZIJN van Mcdieijuglas, Chemische, Pharmaccutische Apparaten, Utensiliën enz. Ontvangen VILT FILTREER?APIER, dat door zuiverheid van papier en stevigheid in bewerking uit• munt boven de gewone filtreerpapieren. ' Voorradig: Casserollen, Decoctpannen geheel van ■ saniteitsgoed, preferent boven de Porseleinen met ; houten steel, daar deze steelen nimmer kunnen los ■ gaan, en toch zoodanig zijn ingerigt, dat ze niet warm worden. ! Amsterdam, J. B. DELIUS 8c C°. Geldersche kade, M 91 en 92. ~ attentiel Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » f 1,60, groot formaat. I Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, ƒ 4.— Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem f 6. circa 5800 stuks. Katoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, f 8,10. » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL 8c Co. ” Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.