is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 18, 01-09-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"werktnigkuude voor den apotheker opgeeft 90 gram succus citri als noodig ter verzadiging van 4 gram carbonas kalicus.

Wenschelijk zou het dus zijn dat hierin gelijkheid kon gebracht worden. Het kan toch zeker niet onverschillig wezen, vooral als er bijv. 60 gram aqua laxativa vienn. bijgevoegd wordt, of de drank 30 a 40 gram meer of minder groot is, terwijl het, zelfs wanneer het geheel onschadelijk zou kunnen genoemd worden, in het belang onzer clienteele is, dat overal dezelfde hoeveelheid wordt afgeleverd. Hoe dikwijls toch geven wij eene copie _af van eene saturatie, en zou dus deze ongelijkheid'tot de grootste onaangenaamheid kunnen aanleiding geven. Ligt dit verschil in opvatting in het verschil van succus oitri ? Dan zou zeker wel het rationeelste middel, om dit te verhelpen, zijn, om citras kalicus of natricus te gebruiken, doch hoe groot moet dan de hoeveelheid water zijn om de hoeveelheid succus citri te remplaceeren ? Deze vraag komt mij belangrijk genoeg voor om publiek besproken te worden, en het is daarom dat ik u hiervoor plaats verzoek in het pharmaoeutisch Weekblad. Gij zult hiermede verplichten EEN ORTHODOX PHARMACEDT. Naar onze meening kan het vervangen der saturatie door eene oplossing van citras kalicus of natricus niet in aanmerking komen, dewijl het opgeloste koolzuur wel degelijk een integreerend bestanddeel van het geneesmiddel uitmaakt. Wij zien echter geen bezwaar in het vervangen van den succus citri door eene oplossing van acldum citricum in water, zonder iets meer, en wij geven zelfs aan deze oplossing, voor elke saturatie op nieuw bereid, de voorkeur, omdat de succus citri niet constant in zuurgehalte is en bovendien spoedig bederft, indien de flesoh is aangebroken, terwijl het uitpersen der versche citroenen voor elke saturatie te veel tijd wegneemt. Wij lossen 1 deel acidum citricum in 10 deelen water op, hetwelk het best met de volgende verhouding overeenkomt: 1 Gram carbonas kalicus wordt geneutraliseerd door 0,9 gram acidum citricum crystallisatum, of gemiddeld door 9 gram succus citri. 1 Gram carbonas natricus crystallisatus wordt geneutraliseerd door 0,5 gram acidum citricum crystallisatum, of gemiddeld door 5 gram succus citri. Redacteur. Dordrecht, 28 A,ug. 1872. Weledele Heer, Naar aanleiding van het ingezonden stuk van X, in No. 17 van het Pharmaceutisch Weekblad, verzoek ik u in het volgende nomraer de andere lezers attent te willen maken, dat de vergelijking //met andere woorden dat //de Nederlandsche Apotheek alléén het officiëele wet//boek is,” niet door mij maar door X geschreven is;ik kan dientengevolge de gevraagde ophelderingen hierover niet geven, en heb bovendien geen lust op anoniem ge-1 schrijf te antwoorden. Geloof mij, enz. J. A. J. Vander Ven. De heer Vander Ven houde ons ten goede, dat hij de aangehaalde vergelijking wel niet gebezigd, maai daartoe aanleiding gegeven heeft door de verklaring, //dat hij //bij zijne visitaties zich steeds naar de Nederlandsche uitgave gedragen zal.” Zijne opmerking overigensom-

trent het anoniem geschrijf is volkomen juist en we plaatsen ook'geen repliek meer, indien de schrijver het artikel niet onderteekent. Redacteur. ZUIVERE MANGAANPBAEPARATBN. Dr, Krecke wees voor eenigen tijd op eigenaardige kleurverschijnsels, die het mangaanchlorure hij dissociatie vertoont. Plugge merkte spoedig daarna op, dat deze verschijnsels enkel afkomstig kunnen zijn van verontreiniging met kobaltchlorure. Dr. Bayer is eveneens tot de conclusie gekomen, dat zuiver mangaanchlorure de verschijnsels niet vertoont, maar dat zij worden waargenomen, indien men bij zuiver mangaanchlorure een weinig oplossing van ijzerchloride (voor het vóórtbrengen der roode of gele kleur) of een weinig kobaltchlorure (voor de blauwe of groene kleur) voegt. De groene kleur na het bijvoegen van kobaltchlorure is zelfs zoo kenmerkend, dat zij kan dienen om kleine hoeveelheden kobalt in geconcentreerde oplossingen van mangaanchlorure aan te wijzen. Om zuivere tnangaanpraeparaten te verkrijgen, geeft Bayer den volgenden weg aan. De ruwe mangaanloog, die bij de bereiding van chloor uit Mn 03 en HCI terug blijft, wordt sterk geconcentreerd om het chloor en overvloedig zoutzuur te verdrijven, alsdan sterk verdund en, door gefractioneerde praecipitatie met eene oplossing van carbonas natneus, het ijzeroxyde, de aluinaarde enz. verwijderd. Een gedeelte ijzer blijft echter inde oplossing, en wel als ferrozout. Om nu ook dit ijzer, benevens het aanwezige kobalt en nikkel, uit de vloeistof te verwijderen, voegt men bij het filtraat van het praecipitaat, dat met koolzuren natron verkregen is, zooveel zwavelammonium, totdat een gedeelte zwavelmangaan mede praecipiteert, en digereert daarmede. Al het ijzer, kobalt en nikkel gaat nu inden neerslag over, zoodat deze hoe langer zoo zwarter wordt, en men verkrijgt nu uit de afgefiltreerde vloeistof, door verdere bijvoeging van zwavelammonium, zuiver vleeschkleurig zwavelmangaan, hetwelk, ineen zuur opgelost, volkomen zuivere mangaan-praeparaten levert. Wij achten deze mededeeling, om mangaanzouten geheel zuiver te verkrijgen, thans temeer voor ons van pharmaceutisch belang, nu ook een mangaanzout, namelijk de sulphas mar.ganosus, inde Editio altera is opgenomen. Is het enkel te doen om een ijzervrij mangaanzout, bijv. mangaanchlorure, te bereiden, dan loogt men het terugblijvende na de chloorbereiding uit, filtreert, dampt tot Ödroog in en verhit het terugblijvende ineen hessischen kroes op een kolenvuur, waarna men de gegloeide massa weder met water uitloogt. Een collega van O. Pekela meent, dat de volgende geneesmiddelen nog in het Supplement plaats konden vinden: Carbonas ferrosus saccharatus, Syrupus aetheratus, Tiuctura radicis arnicae, Tinctura bezoardica. Het voorschrift voor den syrupus ferri-chinini strychnini phosphatum, in het vorig nommer vermeld, is opgegeven door dr. Easton, Professor inde Mat. med, te Glasgow en luidt als volgt: